Logbog for opdateringer af Teknologilisten

Data for ændring Teknologi

Beskrivelse af ændring

29. januar 2023Rokkedahl Energi - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde og til stalde til skrabeslagtekyllingeproduktion

Vilkårsforslag udtrykt i ventilation pr. m² produktionsareal tilføjet.

21. november 2023

Munters Heat-X-Rotate - varmeveksler til traditionelle slagtekyllingestalde

Teknologien er optaget med en ammoniakreduktionseffekt på 28 %.

10. november 2023

 

Rokkedahl Energi - varmeveksler
til traditionelle
slagtekyllingestalde og til stalde til skrabeslagtekyllingeproduktion

Ammoniakreduktionseffekten er
nedskrevet fra 30 % til 28 %.
Desuden omfatter teknologien nu
også stalde til
skrabeslagtekyllingeproduktion,
hvor det før kun var traditionelle
slagtekyllingestalde.

10. november 2023

COLUMBUS AQUA A/S, SmartScrape, skrabesystem til gyllerender i minkhuse

Teknologien er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste

27. januar 2023Munters MAC 1 Airclan

I cellen i den kolonne, der vedrører vilkårsforslag er teksten ændret fra "under udarbejdelse" til "ingen", da teknologien ikke forhandles

21. december 2022Staldindretning

JH forsuring NH4+ Kvægstalde optages endeligt på Teknologilisten med ændret ammoniakreducerende effekt på 33 % mod tidligere 50 %

16. september 2022Luftrensning

SKOVs FAC Combi-Cleaner PE luftrenser optages på Teknologilisten

14. februar 2022Luftrensning

Vejledende vilkår for Munteres MAC 2 lægges på Teknologilisten

08. december 2021Staldindretning

Vejledende vilkår for Rokkedahl varmeveksler lægges på Teknologilisten

17. november 2021Overdækning

MELT indstilling for fast overdækning opdateres således at denne også omfatter gyllelaguner

1. august 2021Udbringningsteknologi

Teknologilistens afsnit om udbringningsteknologi udgår af teknologilisten ifm. at ressortområdet overgår til Fødevareministeriet og bliver integreret som en del af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

7. juli 2021Luftrensning

SKOVs bio Flex 2 luftrenser optages på Teknologilisten med effekter som kan anvendes i kombination med staldsystemet for punktudsugning

7. juli 2021Luftrensning

Vilkårsforslag for Skov Farm Airclean Bio Flex2 opdateres

21. juni 2021Luftrensning

Vejledende vilkår for Agri Airclean lægges på Teknologilisten

21. juni 2021Staldindretning

Vejledende vilkår for Intellifarm lægges på Teknologilisten

14. juni 2021Staldindretning

Vejledende vilkår for JH forsuring / Infarm forsuring opdateres således at der stilles krav om daglig forsuring af hvert staldafsnit

24. februar 2021Gylleudbringning

Miljøstyrelsen præciserer husdyrvejledningen vedr. udbringning af forsuret gylle. Det præciseres samtidig, at JH staldforsuring kan anvendes til udbringning som alternativ til nedfældning på de samme betingelser som Infarm staldforsuring, men at der skal foretages en pH måling forinden udbringning, da teknologien ikke er testet på udbringningsdelen.

22. oktober 2020Staldindretning

Infarm staldforsuring til svin genoptages på teknologilisten og sidestilles med JH staldforsuring med en ammoniakreducerende effekt på 64 %.

30. marts 2020Gylleudbringning

Forslag til dokument for forsuringsattest tilføjes til teknologilisten for Ørum og Harsø Tankforsuring

30. marts 2020Gylleudbringning

Dokumentation for markforsuring med Kyndestoft Acid System ændres, således at der skal udfyldes en forsuringsattest. Link til forslag til attest lægges på teknologilisten

30. oktober 2019Luftrensning

KJ Klimatekniks biologiske luftrenser BAC-1 optages på Teknologilisten

23. september 2019Luftrensning

Munters MAC 2 optagelse omfatter tillige rensning af punktudsugningsluft

10. september 2019Staldindretning

Agrifarms staldkoncept "Intellifarm" til slagtesvineproduktion optages på Teknologilisten

22. maj 2019Luftrensning

Agrifarms Agri airclean optages på Teknologilisten

9. august 2018Staldindretning

Lavemissionsstaldgulve til kvæg tages af teknologilisten. Staldsystemet "Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har den emissionsfaktor, som fremgår af tabel 1 i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da emissionsfaktoren fremgår af bekendtgørelsens bilag, er der i forbindelse med opdatering af emissionsfaktoren i august 2018 ikke fundet behov for at den også står opført på Teknologilisten. For forslag til vejledende vilkår henvises til teknologibladet.

11. april 2018Staldindretning

JH Smellfighter optages på Teknologilisten på teknologilisteniveau

21. februar 2018Staldindretning

Spalteskraberen tages af teknologilisten som følge af ny viden om manglende ammoniakeffekt.

5. februar 2018Staldindretning

Gyllekøling optages endeligt på Teknologilisten på Teknologilisteniveau

19. december 2017Luftrensning

Det præciseres at biologisk luftrensning fra skov kun kan anvendes ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft indtil ny dokumentation foreligger

30. august 2017Staldindretning

Berigtigelse af effekten af spalteskrabere fra >25 % til hhv. 26 % og 33 % afhængig af staldsystem

24. august 2016Staldindretning

Rokkedahl Energis varmeveksler optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau

18. februar 2016Luftrensning

Munters MAC 2 optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau

27. august 2015Staldindretning

Infarm staldforsuring tages af Teknologilisten

20. juli 2015Luftrensning

Skov Farm AirClean BIO Flex 3-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring.

6. juli 2015Luftrensning

MHJ Agroteknik Scan Airclean tages af Teknologilisten

23. juni 2015LuftrensningSkov Farm AirClean BIO Flex 2-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring. Har hidtil været midlertidigt optaget mhp. fremsendelse af endelig dokumentation.
6. februar 2015StaldindretningKoncept for hyppig udslusning af gylle optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
12. november 2014Alle Ny webbaseret Teknologiliste offentliggøres. Ingen ændringer for optagelse af teknologier.