Søby Sø

Søby Sø ligger i Midtjylland 10 kilometer sydøst for Herning i Skjern Å-systemet. Den ligger i et område med gamle vandfyldte brunkulsgrave, men er selv en naturlig, klarvandet og næringsfattig sø. Terrænet rundt om søen er fladt og består af hede, mose og skov. Søen har ingen tilløb fra åer eller bække, men modtager vand fra grundvandskilder. I den vestlige ende afvander søen til Søby Å, som er en del af Skjern Å-systemet. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Søby Sø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.