Furesø

Furesø er Danmarks dybeste sø og ligger i Nordsjælland umiddelbart nordvest for København i Mølleåens vandsystem. Søen er opdelt i et hovedbassin og det mere lavvandede bassin Storekalv i det nordøstlige hjørne. Søen ligger bynært i en tunneldal, der blev dannet under sidste istid. Furesø er en næringsrig sø. Den er påvirket af, at der tidligere er ledt spildevand til søen fra byerne i søens opland. Miljøstyrelsen har overvåget søens fysisk-kemiske forhold og planter og dyr intensivt gennem mange år. Især siden 1989, hvor Furesø blev udvalgt som en af Vandmiljøplanens overvågningssøer.