Ringkjøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er Danmarks største slusefjord, forstået som en fjordtype hvor fjordens vandstand og fjordens vandskifte med Vesterhavet reguleres aktivt via en sluse. Fjorden er cirka 30 kilometer lang og 10-15 kilometer bred. Den har et areal på knap 300 kvadratkilometer og er i gennemsnit knap 2 meter dyb. Det dybeste sted i fjorden er cirka 5 meter. Ringkøbing Fjord afvander cirka 9 procent af Danmarks areal, blandt andet Skjern Å oplandet.

Vandudskiftningen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet sker via en sluse i Hvide Sande, på baggrund af en vedtagen slusepraksis. På baggrund heraf er fjorden efter vandrammedirektivet karakteriseret og udpeget som et stærkt modificeret vandområde.

Slusen gør, at det er muligt at regulere vandskiftet med Vesterhavet. Slusen blev etableret i 1931 netop for at regulere vandstanden i fjorden som sikring mod oversvømmelser af fjordoplandet.

Der bliver ført mange næringsstoffer til fjorden på grund af den store vandtilførsel fra et stort opland.

Miljøstyrelsen har overvåget Ringkøbing Fjords fysisk-kemiske forhold samt planter og dyr intensivt gennem mange år.