Flensborg Fjord

Flensborg Fjord strækker sig fra Flensborg i vest til det sydlige Lillebælt i øst. Flensborg Fjord er en ret dyb fjord, men mellem den indre og ydre del af fjorden er der en tærskel, hvor vanddybden er lavere.

Tærsklen betyder, at udskiftningen af bundvandet i inderfjorden bliver hæmmet, og det gør inderfjorden særlig sårbar over for tilførsel af næringsstoffer. Fjordens fysisk-kemiske forhold, samt planter og dyr er blevet overvåget intensivt igennem mange år.

Landskabet omkring Flensborg Fjord er primært et kuperet morænelandskab med leret jord fra sidste istid. Fjordens opland er relativt lille sammenlignet med andre østjyske og sønderjyske fjorde.