Handlingsplan for affaldsdata

Miljøstyrelsen arbejder løbende for at udvikle og forbedre arbejdet med affaldsdata. Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet data om affald. Affaldsdatasystemet (ADS) overtog dataindsamlingen i 2010.

Samlet IT-arkitektur for affaldsdata

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Strategien skal medvirke til at forme fremtidens digitale Danmark og sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud efter de teknologiske muligheder for at skabe yderligere værdi, vækst og effektivisering, mens danskernes tryghed og tillid til det digitale samfund fastholdes.

Miljøstyrelsen har ansvar for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategis initiativ "6.4 – Samlet IT-arkitektur for affaldsdata":

6.4. Samlet IT-arkitektur for affaldsdata
Bedre data om affald vil betyde, at kommunerne kan planlægge, håndhæve og evaluere de kommunale affaldsordninger mere optimalt til gavn for borgere og virksomheder. Indsamling af affaldsdata foregår i dag bl.a. via en række it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele data med hinanden. Der igangsættes en analyse, som skal munde ud i en handlingsplan for smidig registrering, udveksling og anvendelse af data mellem it-systemerne på affaldsområdet.

Målet med initiativ 6.4 er at øge datavaliditeten af affaldsdata til gavn for både kommuner og staten. Dette vil også kunne mindske de administrative byrder forbundet med brugen af ADS, ligeledes til gavn for private aktører. Initiativ 6.4 gennemføres i 2017 i samarbejde med KL og Energistyrelsen.

Initiativ 6.4: Samlet it-arkitektur for affaldsdata

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Foranalyse om brugernes udfordringer med affaldsdata

Miljøstyrelsen og KL har undersøgt brugernes udfordringer med Affaldsdatasystemet og affaldsdata generelt. Indsigterne skal vejlede indsatsen fremover. Foranalysen indikerer en række forbedringspunkter i forbindelse med indsamling og deling af affaldsdata, som vil blive kortlagt og analyseret via et nystartet initiativ under indsatsområde 6 i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Foranalysen er baseret på to workshops med deltagelse af mellem 30-50 fagprofessionelle aktører fordelt mellem 23 forskellige kommuner, 19 private affaldsaktører og Miljøstyrelsen.

På baggrund af resultaterne har foranalysen formuleret en vision for arbejdet med affaldsdata:

Affaldsproducenter, affaldsprofessionelle aktører og myndigheder har en nem, hurtig og brugervenlig digital adgang til at dele affaldsdata om affaldsproducenternes samlede affaldssituation i form af præcise, fyldestgørende og korrekte affaldsdata i en sammenhængende miljøindsats.

I analysens rapport kan du læse mere om:

  1. Hvorfor affaldsdata er et vigtigt område.
  2. Hvilke primære og sekundære aktører arbejder med affald, og hvilke systemer er i brug.
  3. Forandringer på affaldsområdet som kan understøtte ressourcestrategiens målsætninger
  4. Undersøgelse af syv hovedudfordringer der hver især er udspecificeret med en række konkrete problemer, barrierer og forhindringer som skal løses
  5. Fire konkluderende anbefalinger for arbejdet med bedre kvalitet i affaldsdata og datadeling.

Rapportens anbefalinger:

  • Øget fokus på hele værdikæden hvor affaldsdata skal kunne registreres automatisk og løbende ved affaldsproducenten af de affaldsprofessionelle.
  • Øget fokus på metodeudvikling af kontekstspecifikke, brugerstyret, brugervenlige og fælles tilgængelige begreber og relationer mellem fagsprog og hverdagssprog på tværs af affaldsstrømmene (Bl.a. EAK koder).
  • Øget fokus på et samlet systemoverblik og integrationer der skaber anvendelige affaldsdata ved hjælp af systemsammenhænge og genbrug.
  • Øget fokus på incitamenter til automatisk registrering af affaldsdata med gennemskuelige mål og formål, målrettet oplysning og vejledende information i affaldssituationen på tværs.

Læs rapporten "På vej mod bedre affaldsdata og det affaldsløse samfund"