Find affaldsdata

Affaldsdatasystemet indeholder rådata om affaldsmængder i Danmark. Data stilles til rådighed for alle som rapporter. Derudover har virksomheder adgang til egne data og kommunerne har adgang til data indenfor deres kommunale område.

Se affaldsdata, ADS Portal

I Affaldsdatasystemets rapportmodul kan du trække rapporter om:

 • Affaldsproduktion (affaldsproduktionen fordeles på år, kommune, typen af affald, kilde og behandling).
 • Behandlede mængder (behandlede mængder fordeles på år, typen af affald og behandling).
 • Genanvendelsesprocenter.

Særligt for virksomheder og kommuner

Virksomheder har adgang til egne affaldsoplysninger, og kommuner har adgang til affaldsdata til at kunne føre tilsyn indenfor deres kommunale område. Deres adgang opnås ved login med MIT-ID Erhverv.

Beskrivelse og forbehold til de enkelte rapporter

Vi har samlet forklaringer og kommentarer til de enkelte rapporter.

Kendte udfordringer ved data i rapporterne

Datagrundlaget bliver løbende forbedret og der ses tydeligt en fremgang i indberet­ningerne siden Affaldsdatasystemets begyndelse. Når affaldsdata er blevet indberettet til Affaldsdatasystemet, foretager Miljøstyrelsen en kvalitetssikring af datamaterialet. Fejl og mangler i indberetningen rettes løbende i samarbejde med indberetteren. Der kan forekomme fejl i datamaterialet, som Miljøstyrelsen endnu ikke har fundet, men detaljeringsgraden i kvalitetssikringen bliver løbende øget og størrelsen og betydningen af fejlene bliver således mindre og mindre.

I forbindelse med Miljøstyrelsens kvalitetssikringsarbejde af det indberettede datagrundlag, identificeres en række fejl og mangler.

De mest typiske fejl er:

 • Affald fra husholdninger bliver hyppigt angivet som erhvervsaffald.
 • Der bliver angivet en forkert producent, så affaldet bliver placeret i en forkert kommune og/eller branchegruppe.
 • Kommunens indsamler indrapporterer ikke til Affaldsdatasystemet.
 • Manglende indberetninger fra modtageanlæg.
 • Der bliver indrapporteret forkerte mængder i forhold til, hvad der bliver faktureret.
 • Manglende eksportindberetning fra affaldsproducenten.
 • Forkert affaldskodevalg.
 • Forkert kombination mellem de valgte affaldskoder (ml. de danske affaldsfraktioner og de europæiske EAK-koder)
 • Når fejl er rettet, eller manglende indberetninger er kommet ind, opdateres rapporterne automatisk dagligt. Det betyder, at ældre træk fra databasen ikke længere meningsfuldt kan anvendes. Et godt råd er derfor altid at være opmærksom på, hvornår de dataudtræk, man anvender, er trukket fra databasen.

Såfremt I identificerer fejl eller mangler i datagrundlaget eller har spørgsmål, så kontakt Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen vil herefter kontakte indberetterne med henblik på, at datamaterialet bliver rettet.

Ordbog til begreber i affaldsdatasystemet.

ISAG udtræk

Med den nye affaldsbekendtgørelse er ISAG afløst af Affaldsdatasystemet, der skal benyttes til al lovpligtig indrapportering af affald. Data fra før 2010 kan fortsat hentes i ISAG.

ISAG udtræksmodulet tilbyder forskellige tabeller og figurer, der viser udvikling i produktion og behandling af affald i Danmark fra 2001 til 2009. 

Systemet indeholder en offentlig del, som indeholder de oplysninger som ligger til grund for den årlige affaldsstatistik. Systemet indeholder desuden en del, som er beregnet for kommunerne og som kræver adgangskode. Kommunerne har fået tilsendt adgangskode.