Sådan kortlægger vi grundvandet

Formålet med grundvandskortlægningen er at identificere, hvor der er behov for målrettet grundvandsbeskyttelse. Grundvandskortlægningens opgave er beskrevet i Administrationsgrundlaget, som kort kan opsummeres til følgende:

  • Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
  • Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD
  • Afgrænsning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  • Undtagelsesvis justering af kortlægning for eksisterende indvindingsområder 
  • Vedligeholdelse og offentliggørelse af data
  • Udpegning af afgrænsninger - områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemidelfølsomme indvindingsområder (SFI), indsatsområder (IO) og boringsnære beskyttelseområder (BNBO).

De enkelte områdeudpegninger beskrives under Beskyttelseszoner.

Resultater fra grundvandskortlægningen kan ses under Kortlægningsresultater.

Kortlægningen skal følge de gældende Vejledninger og Faglige og administrative retningslinjer:

Grundvandskortlægningen gennemføres ved en række delprocesser - Screening, Opstart, Data, Resultat, Afslutning og Samarbejde. Delprocessernes formål og fremgangsmåde er beskrevet i fanerne nedenfor. 

Formål

Formålet med Screening er at sikre en ensartet behandling af de indmeldte kortlægningsbehov, screening af opgaveindhold, prioritering og udvælgelse af indmeldinger til kortlægning samt at orienterere kommunen om registerering af indmeldte kortlægningsbehov.

Fremgangsmåde

Indmelding af kortlægningsbehov

Kortlægningsbehov registreres løbende ved en kombination af mails fra kommuner og udtræk fra Jupiter, se beskrivelse heraf på Indmeld kortlægningsbehov.

Screening og prioritering

Miljøstyrelsen udfører løbende screening af behov og indhold af kortlægning i takt med, at kortlægningsbehov registreres. I forbindelse med screening dannes et overblik over alle kortlægningsbehov i en kommune. Dette inkluderer, at kommunen kontaktes for at sikre enighed om indhold af indmelding.

Kortlægningsbehov tilføjes Miljøstyrelsens opgaveporteføjle, hvorefter der foretages en vurdering af, hvorvidt kortlægningsbehovet kan indgå i en igangværende kortlægning eller en fremtidig kortlægning. Af ressourcemæssige årsager kan det blive nødvendigt at prioritere mellem de indmeldte kortlægningsbehov, således at hele opgaveporteføjlen ikke kan sættes igang med det samme, men nogle opgaver må afvente. Såfremt kortlægningsbehovet er en del af en fremtidig kortlægning prioriteres opgaver, hvor indvindingsforhold til almene vandforsyninger er ændret væsentligt, dernæst efter antal kortlægningsbehov i det nærliggende område, indmeldingstidspunkt og hvorvidt der er manglende udpegninger. 

Igangsættelse og status

Kortlægning igangsættes løbende på baggrund af prioriteringen af kortlægningsbehov.

Indmeld kortlægningsbehov ses et kort over status på registrerede kortlægningsbehov.

Orientering til kommunerne

Kommunerne får tilsendt orientering om Miljøstyrelsens registering af kortlægningsbehov, herunder information om den videre behandling af kortlægningsbehov.

Formål

Formålet med Opstart er at sikre en ensartet behandling af de igangsatte kortlægningsbehov, udarbejdelse af et første udkast til projektbeskrivelse med en opstilling af ressourcebehov samt udarbejdelse af en analyse af eksisterende data. Ved afslutningen af Opstart foreligger der en anbefaling til den videre kortlægning.

Fremgangsmåde

De indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne inddeles i projekter, og der opstilles projektbeskrivelse. I tilfælde af indmeldinger om fremtidige forhold kan Miljøstyrelsen have en vejledende rolle, så en fremtidig kvalitetssikring og godkendelse af data forhåbentlig kan være let og hurtig.

Analyse og anbefalinger

I Opstart skal der dannes et detaljeret overblik over eksisterende data, som kan danne baggrund for anbefalinger til den videre kortlægningsproces for det enkelte projekt. Analysen af de eksisterende data foretages med udgangspunkt i Opstart - Analyse af eksisterende data og anbefalinger, som findes under Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor. I forbindelse med analysen skal den faglige kvalitetssikring af data følge de relevante Geo-vejledninger og Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor. Hvis området tidligere er kortlagt benyttes beskrivelser og konklusioner herfra, som opdateres med eventuel ny viden. Ved analysens afslutning foreligger der anbefalinger til den videre kortlægningsproces, eksempelvis om der er behov for indsamling af data, opstilling af nye modeller eller opdatering af eksisterende data.

Afrapportering

Analysen af eksisterende data og anbefalinger afrapporteres på Kortlægningsresultater. Desuden leveres rapport og data til kommunen.

Formål

Formålet med Data er at sikre det nødvendige datagrundlag til at dække de kortlægningsbehov, der er registreret og beskrevet i Screening og Opstart med henblik på at opnå robuste områdeafgrænsninger i forbindelse med kortlægningen. Data omfatter indsamling og tolkning af data, herunder bl.a. feltdata og modellering. 

Fremgangsmåde

Data tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Opstart. Herved sikres, at de geologiske (herunder geofysiske), kemiske og hydrologiske forhold, der er afgørende for at kunne afgrænse indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for almene vandforsyninger samt bestemme sårbarheden af grundvandsressourcen, er kortlagt.

For at opnå robuste kortlægningsresultater er det nødvendigt, at følgende forhold er bestemt for det relevante område:

  • Grundvandsmagasiners rumlige udbredelse
  • Rumlig udbredelse af beskyttende lerdæklag over grundvandsmagasiner på baggrund af boringer og geofysiske undersøgelser
  • Grundvandets kvalitet, herunder grundvands- og geokemi
  • Hydrologiske og hydrogeologiske forhold, eksempelvis grundvandsdannelse og grundvandets strømningsforhold samt partikelbaner og endepunkter

Indsamling og tolkning af data

Potentielle datatyper, som kan indgå og evt. indsamles i Data:

Chatterlogger data Boringsregistrering og pejling
Synkronpejling Vandprøvetagning
Boring inkl. tilsyn Prøvepumpning
Borehulslogging TV inspektion
Analyse af prøver - vand og jord Indsamling af geofysik
Processering og tolkning af geofysik Retolkning af geofysik
SSV Retolkning af SSV
Geologisk-/hydrostratigrafisk modellering Retolkning af geologisk/hydrostratigrafisk model
Hydrologisk modellering Retolkning af hydrologisk model
Grundvandskemisk modellering/tolkning  

Indholdet af data skal være dækkende for kortlægningsbehovet, som kan variere fra kortlægning til kortlægning.

Kortlægningen skal følge de gældende Vejledninger og Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor. 

I forbindelse med kortlægningen kan det være tilstrækkeligt at anvende eksisterende data eller blot opdatere data med nye udtræk fra relevante databaser.

Afrapportering

Data afrapporteres på Kortlægningsresultater. Desuden leveres rapport og data til kommunen. 

Formål

Formålet med Resultat er at sikre en ensartet vurdering af grundvandsressourcens sårbarhed og afgrænsning af nitratfølsommme indvindingsopmråder (NFI) og indsatsområder (IO). 

Fremgangsmåde

I Resultat foretages der en vurdering af sårbarhed, nitratfølsommme indvindingsopmråder (NFI), indsatsområder (IO) og evt. justering af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) på baggrund af kortlægningsresultaterne fra Opstart og Data.

Afgrænsningen af indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er foretaget i forbindelse med Data ved modellering eller kvalitetssikring af oplande indmeldt af kommunerne. 

Der gennemføres kun ændringer i afgrænsninger, såfremt der er tale om væsentlige ændringer – faglige såvel som arealmæssige. Der foretages som udgangspunkt kun sårbarhedsvurdering, hvor der formodes at være en væsentlig ændret sårbarhed og/eller eventuelt som følge af nye data. Vurdering og afgrænsning foretages i henhold til Nitratsårbarhed og afgrænsning af NFI og IO, som findes under Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor. Undtagelsesvist kan der i forbindelse med kortlægningen vise sig et fagligt behov for at justere områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), se Vejledning for justering af OSD, som findes under Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor.

Afrapportering

Analysen af eksisterende data og anbefalinger afrapporteres på Kortlægningsresultater. Desuden leveres rapport og data til kommunen.

Formål

Formålet med Afslutning er at sikre en ensartet behandling af kortlægningsresultater efter endt kortlægning. 

Fremgangsmåde

Bekendtgørelse

Efter endt kortlægning bliver områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), følsomme indvindingsområder over for henholdsvis nitrat (NFI) og sprøjtemidler (SFI) og indsatsområder (IO) officielt udpeget i henhold til vandforsyningslovens § 11 a i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. De enkelte områdeudpegninger beskrives under Beskyttelseszoner.

I bekendtgørelsesprocessen er områdeafgrænsningerne i offentlig høring. Høringsmaterialet for den pågældende høring kan findes på Høringsportalen. Områdeafgrænsningerne kan ved høringer ses på MiljøGIS. De gældende områdeafgrænsninger kan ligeledes findes på MiljøGIS og på Danmarks Arealinformation.

Indvindingsoplande inden for OSD

Indvindingsoplande inden for OSD på MiljøGIS opdateres løbende. Opdateringen foretages, som minimum hver gang MiljøGIS opdateres med GIS-temaer til bekendtgørelsen.

Formål

Formålet med Samarbejde er at sikre kvalitet og forankring af kortlægningsresultater hos interessenter gennem respektfuld og konstruktiv dialog.

Fremgangsmåde

Samarbejde er fundamentet for de fem delprocesser i grundvandskortlægningen. Samarbejde med interessenter skal dermed tænkes ind hele vejen fra Screening til Afslutning, således at interessenter inddrages under hele projektforløbet med fokus på behov og med mulighed for at bidrage med faglig viden.

I forbindelse med opgaveløsning i samarbejde med rådgivere følges Grundvandskortlægningens kravspecifikationer, som findes under Faglige og administrative retningslinjer, se boksen ovenfor. Ud over at der i kravspecifikationerne fremgår, hvorledes rådgiver skal løse de specifikke opgaver, fremgår leverancer og forslag til møder.

Koordinationsgruppen

På baggrund af evalueringen af kommunalreformen blev blev besluttet at behovet for den statslige grundvandskortlægning efter 2015 skulle afklares. Rapporten for denne afklaringen kan findes her

For at sikre et fælles dialogforum på tværs af myndigheder og aktører, er der i efteråret 2015 nedsat en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter for KL, Danske Regioner, DANVA, Danske Vandværker, GEUS og Miljøstyrelsen. 

Gruppen mødes som udgangspunkt to gange årligt og drøfter aktuelle fælles temaer inden for grundvandskortlægning og beskyttelse af drikkevandet.

Mødereferater:

Udkast referat af mødet den 18. januar 2023

Referat af mødet den 25. august 2022

Referat af mødet den 26. januar 2022

Referat af mødet den 25. august 2021

Referat af mødet den 27. januar 2021

Referat af mødet den 25. august 2020

Referat af mødet den 29. januar 2020

Referat af mødet den 21. august 2019

Referat af mødet den 22. januar 2019

Referat af mødet den 20. august 2018

Referat af mødet den 30. januar 2018

Referat af mødet den 23. august 2017

Referat af mødet den 28. marts 2017

Referat af mødet den 10. november 2016

Referat af mødet den 30. maj 2016

Referat af mødet den 2. februar 2016 og præsentationen

Referat af mødet den 2. september 2015

Der er udarbejdet et Kommissorium for koordinationsgruppen.