Vandpanelet

Vandpanelet er et forum til drøftelse af håndteringen af konkrete trusler for grundvands- eller drikkevandsforureninger og for koordinering af indsatsen i forhold til problemer, der har betydning for flere vandforsyninger - se kommissorium for Vandpanelet.

Vandpanelet kan aftale at nedsætte mindre arbejdsgrupper til udredninger. Dette blev gjort i august 2017 på baggrund af fund af pesticidnedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i flere vandforsyninger. På baggrund af kommissoriet for den nedsatte pesticidarbejdsgruppe kom gruppen i november 2018 med nogle konklusioner og anbefalinger og inkl. bilag.

Myndighedernes og vandforsyningers rolle- og ansvarsfordeling

Miljøstyrelsen har på baggrund af et ønske fra Pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet udarbejdet en oversigt, som kortfattet giver et overblik over vandforsyningernes og myndighedernes rolle- og ansvarsfordeling, når der konstateres et indhold af pesticider i grundvand eller drikkevand, som kan udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med drikkevandsforsyningen.

Oversigten findes her.

Til at supplerede denne oversigt, er der udarbejdet en kortfattet læsevejledning.

Læsevejledning til oversigten.

Oversigten og tilhørende læsevejledning indeholder ikke en dybdegående beskrivelse af de gældende regler, og materialet skal således læses i sammenhæng med gældende lovgivning og relevante vejledninger.

Se resultatet af pesticidscreeningen af grundvandet, som blev gennemført i 2019.