Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Miljøstyrelsen undersøger mulighederne for at justere Natura 2000-områdernes grænser. Der fokuseres på at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områderne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur.

Vejledning

Har du spørgsmål kan du kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter

Mail: Tlf.: 72 54 44 66
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9.30-16.00 og fredag kl. 9.30-15.00

Offentlig høring af forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser

Den offentlige høring af forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser er nu afsluttet. Se dog særlige forhold om Nissum Fjord nederst på denne side. Høringsforsalget har været i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018 og i perioden 17. maj til 31. maj 2018. Den anden høring har været målrettet de arealer, hvor der blev foreslået yderligere ændring i forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000 områder. Det var således ejere af de arealer, hvor der blev forslået en helt ny områdegrænse, der blev hørt. Derudover blev de kommuner, som arealerne ligger i også hørt. Ændringer i Natura 2000-områdegrænserne, hvor det oprindelige høringsforslag helt eller delvist blev annulleret, var ikke er en del af høringen

 

Du kan se de offentliggjorte høringssvar i høringsværktøjet

Se offentliggjorte høringssvar

 

 

Indkomne høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring har Miljøstyrelsen modtaget flere høringssvar. I høringsværktøjet kan du se de høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget, og hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse.

Nogle af høringssvarene kan indeholde følsomme oplysninger som ikke må offentliggøres også selvom der er givet tilladelse til offentliggørelse. Miljøstyrelsen er ved, at gennemgå disse høringssvar med henblik på udtagning af evt. følsomme oplysninger inden offentliggørelse. Disse høringssvar vil blive offentliggjort løbende. 

Ud over de høringssvar, der er indsendt via høringsportalen, så har Miljøstyrelsen også modtaget høringssvar via mail. Disse høringssvar kan endnu ikke offentliggøres, fordi Miljøstyrelsen endnu ikke har fået accept til det. Miljøstyrelsen er i gang med at kontakte disse høringsparter for at spørge om deres høringssvar må offentliggøres på hjemmesiden. Alene høringssvar, hvor der gives tilladelse til offentliggørelse, vil blive lagt på hjemmesiden.

Høringsværktøjet vil således løbende blive opdateret efterhånden som de enkelte grupper af høringssvar kan offentliggøres.

Proces, tidsplan og status

Proces, tidsplan og status for opgaven kan ses i oversigten. Miljøstyrelsen opdaterer løbende oversigten, efterhånden som de enkelte delprocesser startes (lysegrøn) og afsluttes (mørkegrøn). Ud over de nævnte delprocesser så har Miljøstyrelsen en løbende dialog med både interessenter og EU.

 

 

undefined

Uddybning af de enkelte faser

Med Aftale om Naturpakke , maj 2016 er det besluttet at undersøge mulighederne for at tilpasse Natura 2000-områdernes grænser. Aftaleteksten er:

"Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning 
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.” (Naturpakken side 13)

Miljøstyrelsen varetager opgaven, der forventes løst i 2016-2018.

Gennem hele processen med tilpasning af Natura 2000-områdernes grænser har Miljøstyrelsen en løbende dialog med forskellige interessenter.

Miljøstyrelsen holder møder med Kommunernes Landsforening, KTC, kommunerne, erhvervet (bl.a. Skovforeningen, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Fiskeriforening), de grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, DOF) og Naturstyrelsen.

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de eksisterende områdegrænser og justere dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.

Vejledning til kvalitetssikring af områdegrænser

Miljøstyrelsen udarbejder et forslag til de justerede Natura 2000-grænser. I forbindelse med den proces er kommunerne, i deres rolle som myndighed, blevet inviteret til at indgå i en teknisk proces, hvor de kan komme med faglige og tekniske bidrag omkring Natura 2000-områderne. Kommunerne er blevet bedt om særligt at have fokus på bynære arealer og intensive jordbrugsarealer, der kan tages ud af Natura 2000-områderne.

Naturstyrelsen og Forsvaret er ligeledes blevet inddraget i den tekniske proces, bl.a. for at bidrage med forslag til, hvor det eventuelt er muligt at udvide Natura 2000-områderne med statslige arealer. 

Brev af 15. feb. 2017 til kommuner og statslige lodsejere vedr. tekniske og faglige bidrag
Brev af 3. mar. 2017 til alle borgmestre vedr. proces for grænsejustering
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: Kriterier til justering af områdegrænser
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan 
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: værktøj til tekniske input
Brev af 21. dec 2016 til alle kommunaldirektører med orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder

På baggrund af bl.a. de opdaterede Natura 2000-områders grænser og tekniske bidrag fra kommunerne udarbejder Miljøstyrelsen et forslag til høringsmaterialet til brug i den offentlige høring. Høringsmaterialet indeholder et forslag til de justerede Natura 2000- grænser.

Forslaget til de justerede Natura 2000-grænser sendes i offentlig høring, når det er blevet politisk vedtaget. I høringsperioden har alle mulighed for at bidrage med deres synspunkter og kommentarer i forhold til justeringen af Natura 2000-områdernes grænser. Du kan indsende dit høringsvar via høringsportalen.

Efter at høringen er slut, behandler Miljøstyrelsen alle indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene laves der et forslag til, hvordan de nye grænser for Natura 2000-områderne skal se ud.

Under den offentlige høring kan der være foreslået større ændringer i Natura 2000-områdernes grænser. Hvis disse forslag tages med i Miljøstyrelsens forslag til de nye grænser for Natura 2000-områderne, så laves der en supplerende høring af de berørte parter (hvis de ikke selv har stillet forslaget). På den måde sikres det, at alle relevante parter er bekendt med større ændringsforslag, og at alle har mulighed for at udtrykke deres mening. De enkelte lodsejere kontaktes direkte.

De forslåede justeringer i Natura 2000-områderne skal godkendes af EU-kommissionen.

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser

Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det foreslås også de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne. Desuden foreslås 6 habitatområder helt eller delvist at blive omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde for særligt truede og fåtallige arter. Du kan læse mere i FAQ’en om, hvad det betyder, at Natura 2000-områdegrænserne justeres. Du kan også læse mere om Natura 2000 generelt.

Læs FAQ (opdateret) for yderligere oplysninger vedr. justering af Natura 2000-grænserne og Natura 2000 generelt  

På vores høringsportal og i MiljøGIS kan du se kort med forslag til de justerede Natura 2000-områdegrænser samt de gældende Natura 2000-grænser. Du kan desuden læse den korte overordnede beskrivelse af hvilke ændringer, der er forslået i de enkelte Natura 2000-områder.

Læs beskrivelsen af forslag til ændringer i de enkelte Natura 2000-områders grænser

Du kan desuden downloade GIS-data med forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser. Du kan både downloade de berigtigede Natura 2000-områder og høringsforslaget til justerede Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de eksisterende områdegrænser og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, man udpegede Natura 2000-områdere og sikret fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. Miljøstyrelsens høringsmateriale er lavet ud fra de berigtigede områdegrænser. Alle arealberegninger er således også foretaget ud fra disse to temaer.

Download de berigtigede Natura 2000-områdegrænser
Download høringsforslag til justerede Natura 2000-områdegrænser
Download de justerede Natura 2000-områder

Baggrund for forslaget

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Naturpakken, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål, vurderet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at de konkrete forslag til at udtage arealer af Natura 2000-områderne ikke forringer beskyttelsen af de naturtyper og arter, som danner grundlaget for udpegning af det enkelte område (Udpegningsgrundlaget). I forslagene til at udvide Natura 2000-områderne med naturtyper og levesteder er der lagt vægt på, at den pågældende natur eller levested i forvejen er i god tilstand. Der er ligeledes taget højde for, at eventuelle nye arealer som Natura 2000-områderne udvides med ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug.

Læs faglige kriterier til justering af Natura 2000-områdegrænserne

Læs kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug

 

Se naturdata, der danner baggrund for de justerede Natura 2000-områdegræneser:

Hvis du vil vide mere

Naturpakken

Natura 2000-planerne

Habitatdirektivet

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Den 21. december 2016: Brev til kommunaldirektørerne med orientering om opgaven og processen 
Brev af 21. dec. 2016 til alle kommunaldirektører med orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder

Den 25. januar 2017: Teknisk møde med kommunerne og offentlige lodsejere, hvor der blev orienteret om opgaven og processen 
Oplæg: Kriterier til justering af områdegrænser 
Oplæg: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan 
Oplæg: Værktøj til tekniske input

Den 22. februar 2017: Møde med Patriotisk Selskab, hvor der blev orienteret om opgaven og processen 
Oplæg: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan

Den 2. maj 2017: Oplæg på SEGEs Natur-Erfamøde hvor de fremmødte blev orienteret om status, opgaven og processen 
Oplæg: status, opgaven og processen

Den 7. juni 2017: Oplæg på ERFA-møde for Landbrug & Fødevarer (L&F) og Dansk Skovforenings (DS) repræsentanter i kommunernes Grønne Råd og Miljøfora. De fremmødte blev orienteret om status, opgaven og processen
Oplæg: Status, opgaven og processen

Den 14. juni 2017: Oplæg på Kommunernes Vand- og Naturnetværksmøde. De fremmødte blev orienteret om status, opgaven, processen og høringsportalen
Oplæg: Præsentation af hørngsportalen
Oplæg: Status, opgaven og processen

De spørgsmål, der bliver stillet vedr. projektet, kan ses her efterhånden, som de bliver besvaret.

Marts 2017: 
Spørgsmål 499-501 om Natura 2000

Annoncering af offentlig høring

Høringen i perioden 28/9 2017 til 3/1 2018 blev annonceret i landsdækkende og lokale aviser og fagblade. Derudover blev der sendt direkte besked ud via e-boks til alle lodsejere i Natura 2000 (med CVR-nummer) og berørte erhvervsdrivende (med CVR-nummer) lokaliseret indenfor 500m af både de nuværende og forslag til justerede Natura 2000-grænser. Landbrugsforeninger, kommunalbestyrelsesmedlemmer, organisationer, kommuner og offentlige myndigheder blev ligeledes blevet orienteret om, at forslaget til ændringer i Natura 2000-områdegrænserne var sendt i høring

Læs høringsbrev
Læs breve til berørte erhvervsdrivende
Læs brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs brev til landboforeninger

Pressemeddelelse

Særligt for Nissum Fjord

Miljøstyrelsen har tidligere i forbindelse med den offentlige høring oplyst, at der for en del af Natura 2000-området Nissum Fjord vil blive foretaget en særskilt høring. Baggrunden var, at de oplysninger der var ved at blive indhentet i forbindelse med arbejdet med udvidelsen af Høvsøre Prøvestation kunne have betydning for afgrænsningen af Natura 2000 området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation.

De oplysninger, der er fremkommet har imidlertid ikke vist et grundlag for, at justerer på grænserne i forhold til Natura 2000 området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation.

Fristen for afgivelse af høringssvar i den generelle høring over forslag til justerede Natura 2000 grænserne er afsluttet.

Af hensyn til de tidligere udmeldinger vil det være muligt at indsende høringssvar for det berørte område umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation frem til den 5. februar 2018.

Høringssvar kan fremsendes til Miljøstyrelsen på .