Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret. Der er fokuseret på at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områderne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur.

Miljøstyrelsens Informationscenter

""
Kontakt informationcenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets reviderede habitatbekendtgørelsen, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger de nye Natura 2000-områder, der udpeges. Områderne er justerede på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016.

Udpegningsgrundlaget for de nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder kan ses her.

Se udpegningsgrundlaget for de nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder.

 

De opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har godkendt de nye områdegrænser. Det forventes, at Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgangen af 2019. Bekendtgørelsen og kortene vil herefter blive rettet til. Det betyder, at indtil da er både forventede udvidelser og reduktioner beskyttet. Man kan se grænserne for habitatområderne, sådan som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud 2019/2020 i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder", der ligger i gruppen "Justeringer i habitatområder".

De justerede områdegrænser har været i høring i flere omgange. Læs mere om høringerne.

 

Proces, tidsplan og status

Proces, tidsplan og status for opgaven kan ses i oversigten. Miljøstyrelsen opdaterer løbende oversigten, efterhånden som de enkelte delprocesser startes (lysegrøn) og afsluttes (mørkegrøn). Ud over de nævnte delprocesser så har Miljøstyrelsen en løbende dialog med både interessenter og EU.

 

 

Procesakse

Uddybning af de enkelte faser

Med Aftale om Naturpakke , maj 2016 er det besluttet at undersøge mulighederne for at tilpasse Natura 2000-områdernes grænser. Aftaleteksten er:

"Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning 
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.” (Naturpakken side 13)

Miljøstyrelsen varetager opgaven, der forventes løst i 2016-2018.

Gennem hele processen med tilpasning af Natura 2000-områdernes grænser har Miljøstyrelsen en løbende dialog med forskellige interessenter.

Miljøstyrelsen holder møder med Kommunernes Landsforening, KTC, kommunerne, erhvervet (bl.a. Skovforeningen, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Fiskeriforening), de grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, DOF) og Naturstyrelsen.

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de eksisterende områdegrænser og justere dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.

Vejledning til kvalitetssikring af områdegrænser

Miljøstyrelsen udarbejder et forslag til de justerede Natura 2000-grænser. I forbindelse med den proces er kommunerne, i deres rolle som myndighed, blevet inviteret til at indgå i en teknisk proces, hvor de kan komme med faglige og tekniske bidrag omkring Natura 2000-områderne. Kommunerne er blevet bedt om særligt at have fokus på bynære arealer og intensive jordbrugsarealer, der kan tages ud af Natura 2000-områderne.

Naturstyrelsen og Forsvaret er ligeledes blevet inddraget i den tekniske proces, bl.a. for at bidrage med forslag til, hvor det eventuelt er muligt at udvide Natura 2000-områderne med statslige arealer. 

Brev af 15. feb. 2017 til kommuner og statslige lodsejere vedr. tekniske og faglige bidrag
Brev af 3. mar. 2017 til alle borgmestre vedr. proces for grænsejustering
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: Kriterier til justering af områdegrænser
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan 
Oplæg d. 25. jan. 2017 på kommunemøde: værktøj til tekniske input
Brev af 21. dec 2016 til alle kommunaldirektører med orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder

På baggrund af bl.a. de opdaterede Natura 2000-områders grænser og tekniske bidrag fra kommunerne udarbejder Miljøstyrelsen et forslag til høringsmaterialet til brug i den offentlige høring. Høringsmaterialet indeholder et forslag til de justerede Natura 2000- grænser.

Forslaget til de justerede Natura 2000-grænser sendes i offentlig høring, når det er blevet politisk vedtaget. I høringsperioden har alle mulighed for at bidrage med deres synspunkter og kommentarer i forhold til justeringen af Natura 2000-områdernes grænser. Du kan indsende dit høringsvar via høringsportalen.

Efter at høringen er slut, behandler Miljøstyrelsen alle indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene laves der et forslag til, hvordan de nye grænser for Natura 2000-områderne skal se ud.

Under den offentlige høring kan der være foreslået større ændringer i Natura 2000-områdernes grænser. Hvis disse forslag tages med i Miljøstyrelsens forslag til de nye grænser for Natura 2000-områderne, så laves der en supplerende høring af de berørte parter (hvis de ikke selv har stillet forslaget). På den måde sikres det, at alle relevante parter er bekendt med større ændringsforslag, og at alle har mulighed for at udtrykke deres mening. De enkelte lodsejere kontaktes direkte.

De forslåede justeringer i Natura 2000-områderne skal godkendes af EU-kommissionen. Grænserne skal opdateres i habitatbekendtgørelsen for at være gældende.

For ændringerne i habitatområderne er der pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har godkendt de nye områdegrænser. Det forventes, at Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgangen af 2019. Bekendtgørelsen og kortene vil herefter blive rettet til. Det betyder, at indtil da er både forventede udvidelser og reduktioner beskyttet. Man kan se grænserne for habitatområderne, som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud 2019/2020 i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder" der ligger i gruppen "Justeringer i habitatområder".

Materiale

Download GIS-data

Baggrundsdata for justerede grænser

Udpegningsgrundlag for nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder

Hvis du vil vide mere

Naturpakken

 

Natura 2000-planerne

Habitatdirektivet

Fuglebeskyttelsesdirektivet

Den 21. december 2016: Brev til kommunaldirektørerne med orientering om opgaven og processen 
Brev af 21. dec. 2016 til alle kommunaldirektører med orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder

Den 25. januar 2017: Teknisk møde med kommunerne og offentlige lodsejere, hvor der blev orienteret om opgaven og processen 
Oplæg: Kriterier til justering af områdegrænser 
Oplæg: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan 
Oplæg: Værktøj til tekniske input

Den 22. februar 2017: Møde med Patriotisk Selskab, hvor der blev orienteret om opgaven og processen 
Oplæg: Baggrund for opgaven, proces og tidsplan

Den 2. maj 2017: Oplæg på SEGEs Natur-Erfamøde hvor de fremmødte blev orienteret om status, opgaven og processen 
Oplæg: status, opgaven og processen

Den 7. juni 2017: Oplæg på ERFA-møde for Landbrug & Fødevarer (L&F) og Dansk Skovforenings (DS) repræsentanter i kommunernes Grønne Råd og Miljøfora. De fremmødte blev orienteret om status, opgaven og processen
Oplæg: Status, opgaven og processen

Den 14. juni 2017: Oplæg på Kommunernes Vand- og Naturnetværksmøde. De fremmødte blev orienteret om status, opgaven, processen og høringsportalen
Oplæg: Præsentation af hørngsportalen
Oplæg: Status, opgaven og processen

De spørgsmål, der bliver stillet vedr. projektet, kan ses her efterhånden, som de bliver besvaret.

Marts 2017: 
Spørgsmål 499-501 om Natura 2000