Justering af Natura 2000-områderne

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret. Der er fokuseret på at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områderne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur.

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets reviderede habitatbekendtgørelsen, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger de nye Natura 2000-områder, der udpeges. Områderne er justerede på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016.

Udpegningsgrundlaget for de nyudpegede habitat- og fuglebeskyttelsesområder kan ses her.

De opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger.  Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen har godkendt de nye områdegrænser. Bekendtgørelsen og kortene vil herefter blive rettet til. Forslag til de justerede områdegrænser er sendt til Europa-kommissionen. Der afventes pt tilbagemelding fra kommissionen. Det betyder, at indtil da er både forventede udvidelser og reduktioner beskyttet. Man kan se grænserne for habitatområderne, sådan som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder", der ligger i gruppen "Justeringer i habitatområder".

Høringsnotater og høringssvar

De justerede områdegrænser har været i høring i flere omgange. 

Proces, tidsplan og status

Proces, tidsplan og status for opgaven kan ses i oversigten. Miljøstyrelsen opdaterer løbende oversigten, efterhånden som de enkelte delprocesser startes (lysegrøn) og afsluttes (mørkegrøn). Ud over de nævnte delprocesser så har Miljøstyrelsen en løbende dialog med både interessenter og EU.

Uddybning af de enkelte faser

Materiale

Download GIS-data

Baggrundsdata for justerede grænser

Materiale fra intressentmøder

Materiale fra forskningsinstitutioner

Notater, rapporter og andet lavet i relation til projektet kan ses her efterhånden som de bliver offentliggjort.