Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 250 Natura 2000-områder. Her ligger de:

Kort over Natura 2000-områderne  (GIS-kort)

Her kan du bl.a. se den geografiske afgrænsning af områderne, og hvilke beskyttede arter og naturtyper der findes i et område. Fra kortet er der links til de gældende Natura 2000-planer. Find oplysningerne ved at bruge infoknappen i værktøjslinjen og klikke på et konkret Natura 2000-område.

Liste over områderne

Her kan du se, hvilke habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder det enkelte Natura 2000-område dækker over, og hvornår der er sket ændringer i udpegningsgrundlaget.

Hvilke arter og naturtyper er beskyttede?

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Fakta om Natura 2000-områder

Der er udpeget 250 Natura 2000-områder i Danmark. Områderne dækker 9 procent af det danske landareal og 26 procent af det danske hav.

Udpegningsgrundlag

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper. De arter og naturtyper, der skal beskyttes i hvert område, fremgår af udpegningsgrundlaget.