Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. Her ligger de:

Kort over Natura 2000-områderne  (GIS-kort)

Her kan du bl.a. se den geografiske afgrænsning af områderne, og hvilke beskyttede arter og naturtyper der findes i et område. Fra kortet er der links til de gældende Natura 2000-planer. Find oplysningerne ved at bruge infoknappen i værktøjslinjen og klikke på et konkret Natura 2000-område.

Liste over områderne

Her kan du se, hvilke habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder det enkelte Natura 2000-område dækker over, og hvornår der er sket ændringer i udpegningsgrundlaget.

Hvilke arter og naturtyper er beskyttede?

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Fakta om Natura 2000-områder

Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark. Områdere dækker 8,3 procent af det danske landareal og 17,7 procent af det danske hav.

Udpegningsgrundlag

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper. De arter og naturtyper, der skal beskyttes i hvert område, fremgår af udpegningsgrundlaget.