Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Natura 2000-områderne

I Danmark er der udpeget 250 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 9 % af landarealet – som Fyn med omliggende øer - og 26 % af havarealet.

Inden for de udpegede områder, Natura 2000-områderne, gælder særlige retningslinjer for at behandle planer og projekter, herunder ansøgninger om tilladelse mv., der kan påvirke Natura 2000-områder, for derigennem at beskytte arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

Her ligger de danske Natura 2000-områderne (på kort) 

Fakta om Natura 2000-områderne

Justering af Natura 2000-områdernes grænser

Eksempel på Natura 2000 område

Udpegningsgrundlag

Hvert Natura 2000-område er udpeget i for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Områdets udpegningsgrundlag angiver hvilke arter og naturtyper, der er beskyttet i området.

 

Se områdernes udpegningsgrundlag

Natura 2000-planer

Der er 250 Natura 2000-områder i Danmark. Disse indgår i en løbende planlægning.

Der er udarbejdet basisanalyser og udkast til Natura 2000-planer for perioden 2022-2027. Basisanalyserne og Natura 2000-planerne bygger på de Natura 2000-områdegrænser, der var gældende, da dokumenterne blev udarbejdet. Områdegrænserne fremgår af habitatbekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018. Habitatbekendtgørelsen blev opdateret 1. december 2021 til bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021.

Hver Natura 2000-plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

Se plandokumenter til Natura 2000-områderne

Billedet fører dig til beskyttede arter og naturtyper

Hvilke arter og naturtyper er beskyttede?

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper.

Er du lodsejer i et Natura 2000-område?

Som skovejer eller ejer af andre arealer inden for et Natura 2000-område skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen.

Det gælder også, selvom aktiviteterne ikke normalt kræver tilladelse eller lignende.

Læs om anmeldeordningen og find skemaer til anmeldelse

Tilskud til Natura 2000

Har du arealer i et Natura 2000-område, så er der mulighed for at søge en række tilskudsmuligheder. Se bl.a. 

Ordninger under Landdistriktsprogrammet i 2019 

Tilskudsordninger til skov- og naturprojekter

Tilskudsordninger til vand- og klimaprojekter

Natura 2000 logo

De danske Natura 2000 områder indgår i EU's Natura 2000 netværk.
Læs mere på EU's hjemmeside   

EU's naturbeskyttelsesdirektiver

Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter.

Lovgivning

Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder.