Stoftransport og landovervågning

Miljøstyrelsen undersøger, hvor mange næringsstoffer der bliver udledt fra landjorden til grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav.

Her er Miljøstyrelsens folk i gang med at etablere en målestation i Gjern Å. Foto: Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen måler, hvor meget vand og hvor mange næringsstoffer, der bliver ledt fra forskellige kilder, som fx landbrug eller renseanlæg, til grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav.

Overvågningen gør det muligt at beskrive, hvor meget kvælstof og fosfor der bliver udledt, og hvilke kilder næringsstofferne kommer fra. 

I vandmiljøet reagerer smådyr, fisk, vandplanter og bundlevende alger på nogle af de naturlige og menneskeskabte påvirkninger, de udsættes for. Ved at måle størrelsen og udviklingen i kvælstof og fosfor, der udledes fra landjorden til vandmiljøet, kan Miljøstyrelsen levere viden om, hvordan nationale tiltag for at beskytte vandmiljøet virker. Miljøstyrelsen sikrer samtidig, at politikere kan træffe beslutning om fremtidige miljøtiltag på et oplyst grundlag.

Hvor overvåger Miljøstyrelsen stoftransport og udledning fra landjorden?

Stoftransport

Når Miljøstyrelsen måler transporten af næringsstoffer i vandløb, sker det over hele landet. Data anvendes bl.a.til Danmarks vandområdeplaner, hvor den samlede udledning til søer og kystområder opgøres.

Med måleprogrammet for 2017-2021 blev yderligere 200 målestationer taget i brug, så en større del af Danmarks areal end tidligere er dækket af målinger.

Miljøstyrelsen måler i vandløb tæt på byer, tæt på landbrug og i naturområder, der ikke er påvirket af menneskers aktiviteter.

Landovervågning

I seks mindre områder, hvor der drives landbrug, følger Miljøstyrelsen kredsløbet af næringsstoffer i jord og vand særligt detaljeret. Herved opnås en mere nuanceret viden om tilførslen af næringsstoffer fra landbruget til grundvand, vandløb, søer, fjorde og hav.

De seks områder ligger spredt i landet, så der er variation i jordtype, dyrkning og nedbørsforhold. Dermed repræsenterer målingerne de typiske forhold for landbrug i Danmark. Hvert område er mellem 5 og 15 kvadratkilometer stort.

Hvor tit overvåger Miljøstyrelsen stoftransport og udledning fra landjorden?

Stoftransport 

Hvor ofte Miljøstyrelsen måler på det samme sted afhænger af, hvad der skal måles. Når Miljøstyrelsen måler, hvor meget vand der strømmer gennem et vandløb, registreres vandstanden normalt hele tiden med automatiske loggere. Vandføringen og indholdet af kvælstof og fosfor måles typisk henholdsvis 12 og 18 gange om året.

Landovervågning

I fem af de seks områder med landovervågning bliver der taget prøver med forskellig hyppighed, afhængig af hvor prøven tages. Der bliver for eksempel taget prøver af jordvand fra afgrødernes rodzone og af drænvand hver uge, mens prøver af det øvre grundvand indsamles fra en til seks gange årligt.

En gang om året laver Miljøstyrelsen interviews med landmænd i alle seks områder om deres dyrkningspraksis. 

Mål, vi skal opnå

Vandløb, søer, fjorde og kystvande i Danmark skal have god kemisk og økologisk tilstand. Vi skal beskytte havet omkring os mod forurening. Og vi skal beskytte dyre- og plantearter. Det gør vi blandt andet ved, at Miljøstyrelsen overvåger status og udvikling for, hvor meget kvælstof og fosfor, der bliver ledt fra landjorden til vandmiljøet.

Danmark skal overvåge og begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Vandområdeplanerne fastsætter rammerne for, hvordan vi kan få renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand.

Sådan overvåges stoftransport og udledning fra landjorden

Miljøstyrelsen undersøger næringsstoffernes vej gennem hele vandkredsløbet fra jorden til vandløbene.