Luft

Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for at overvåge luftens indhold af forurenende stoffer.

Den faste station på Anholt er en del af baggrundsovervågningen af luftforurening til natur og hav. Foto: Thomas Ellermann

Luftforurening fra transport, energiproduktion, landbrug og industri har en væsentlig indflydelse på sundhed, natur og vandmiljø. Miljøstyrelsen overvåger luftkvaliteten for at finde ud af, om luftens kvalitet og afsætningen af luftbåren kvælstof til natur og vandområder lever op til lokale og nationale målsætninger.

Målinger af luftbåren kvælstof indgår endvidere i Miljøstyrelsens vurdering af belastningen af natur- og vandområder.

Ved at registrere luftkvalitet og afsætning af kvælstof kan Miljøstyrelsen ved hjælp af en række modelberegninger levere viden om, hvordan nationale miljøtiltag virker, og om målene bliver opfyldt. Samtidig sikrer vi, at politikere kan træffe beslutning om fremtidige miljøtiltag på et oplyst grundlag.

Hvor overvåger Miljøstyrelsen luften?

Luftkvaliteten bliver målt i Københavnsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg og på otte målestationer uden for byerne fordelt i hele landet. Stationerne ligger blandt andet på Anholt, i Vestjylland, på Langeland og Bornholm.

Hvor tit overvåger Miljøstyrelsen luften?

Målingerne af luftens indhold af forurenende stoffer fortages kontinuerligt året rundt fra faste målestationer.

Afsætning af luftens indhold af forurenende stoffer til vand og natur måles også kontinuerligt. Her hentes opsamlingsprøver på de faste stationer hver 14. dag, hvorefter indholdet af forurenede stoffer analyseres på et laboratorium.

Mål, vi skal opnå

Den luft, vi indånder, skal være så ren, at den ikke udgør et sundhedsproblem. Derfor er der fastsat bestemte grænser for, hvor stort indholdet af en række forskellige stoffer i luften må være. Det gælder blandt andet fine partikler, kvælstofdioxid, svovldioxid, tjærestoffer, benzen og tungmetaller.

For natur og vandmiljø er kvælstofoxider og ammoniak de vigtigste stoffer at være opmærksom på. Afsætningen af luftbåren kvælstof må ikke have negativ virkning på skove, moser, overdrev, heder, kær, klitter, søer og havområder, som er følsomme over for belastning med kvælstof.

Der er fastsat et loft for Danmarks samlede udledning af blandt andet luftbåren kvælstof og svovl samt grænser for, hvor meget kvælstof de forskellige naturområder kan tåle.

Sådan overvåger Miljøstyrelsen luften

Luftens indhold af uønskede, forurenende stoffer bliver målt på stationer over hele landet.