Søer

Miljøstyrelsen undersøger tilstanden i de danske søer. Fra de helt små til de store.

Fiskeundersøgelse på Ulse Sø ved Haslev.

Miljøstyrelsen overvåger søerne for at finde ud af, om de lever op til nationale og internationale målsætninger. Resultaterne af overvågningen tegner tilsammen et billede af tilstanden af søernes dyre- og planteliv.

I søer reagerer blandt andet alger, planter og fisk på de naturlige og menneskeskabte påvirkninger, de udsættes for. Derfor undersøger Miljøstyrelsen, hvordan søernes fysiske og kemiske tilstand udvikler sig, og hvordan det påvirker de dyr og planter, der lever i søerne.

Ved at tage prøver af vandet og søbunden kan Miljøstyrelsen levere data om tilstanden og udviklingen af næringsstoffer og miljøfremmede forurenende stoffer i søerne. På den måde sikrer Miljøstyrelsen, at politikere kan træffe beslutninger om fremtidige miljøtiltag på et oplyst grundlag.

Hvilke søer overvåger Miljøstyrelsen?

Miljøstyrelsen måler i små og store søer over hele landet, så der er et repræsentativt udvalg af forskellige typer af sønatur.

Søerne bliver udvalgt, så vi er sikre på at have de søer med i overvågningen, som er i risiko for ikke at leve op til miljømålene i vandområdeplanerne. De søer holdes der særligt øje med.

Også de af Danmarks søer, som ligger i Natura 2000-områder, skal Miljøstyrelsen holde særligt øje med. Søer i Natura 2000-områder rummer dyr, planter eller naturtyper, som er truede, sjældne eller karakteristiske for Europa.

Læs præsentationer- af nogle af de mest intensivt overvågede danske søer

Hvor tit overvåger Miljøstyrelsen søer?

Nogle søer bliver overvåget meget tæt. Disse søer tager Miljøstyrelsen prøver i 19 gange om året, hvert andet år. I en stor del af de øvrige søer måler Miljøstyrelsen hvert sjette år – fem gange i løbet af sommerhalvåret.

Når Miljøstyrelsen måler indhold af naturlige og miljøfarlige stoffer i søbunden, sker det typisk hvert sjette år. Det samme gælder undersøgelser af planter og fisk.

Mål, vi skal opnå

Søerne i Danmark skal være i god kemisk og økologisk tilstand. Det kan man for eksempel opnå ved, at indholdet af miljøfarlige stoffer ikke overskrider miljøkvalitetskravene, som fremgår af vandrammedirektivet og er nedfældet i de nationale vandområdeplaner.

Miljømålet i en sø er opfyldt, når alle stoffer overholder miljøkvalitetskravene. Omvendt opfylder en sø ikke miljømålet, hvis blot ét af de målte miljøfarlige forurenende stoffer overskrider et fastsat miljøkvalitetskrav.

Danmark skal samtidig beskytte og bevare særlige sø-naturtyper og truede og sjældne dyre- og plantearter, som er tilknyttet søer.

Sådan overvåger Miljøstyrelsen søer

Miljøstyrelsen måler tilstanden i de danske søer ved at tage prøver og foretage registreringer i og omkring søerne.