Anmeldelse til kommunen

Hvis affaldet ikke er egnet til materialenyttiggørelse, skal det afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 

Du kan dog vælge at ansøge kommunen om fritagelse for pligten til at benytte en kommunal affaldsordning for dit farlige affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens. Kommunen skal godkende dette, hvis du kan godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved din egen foranstaltning.

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som du selv vælger.

At det farlige affald er egnet til materialenyttiggørelse betyder ikke nødvendigvis, at der er behandlingsanlæg der kan/vil modtage affaldet.

Vær opmærksom på, at der er forbud med at fortynde farligt affald, så det ikke længere er farligt. Man må heller ikke som udgangspunkt, blande farligt affald med andet farligt affald eller ikke-farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det affald du står med er farligt eller ej, så kontakt kommunen.

Hvis du har farligt affald på virksomheden så vær opmærksom på, at det skal være forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen mv., jf. affaldsbekendtgørelsen.