Eksport af affald

Hvis du vil eksportere affald til behandling i udlandet skal du undersøge, om det er tilladt at eksportere affaldet til det land du ønsker og hvis eksport er muligt, hvordan den kan foretages.

Du skal altid sikre dig, at affaldet vil blive håndteret miljømæssigt forsvarligt.

De vigtigste regler for import og eksport af affald er fælles for alle EU-lande og findes i Forordningen om overførsel af affald. Den bliver i daglig tale kaldt for "Transportforordningen". Idet det er en forordning, vil reglerne derfor ikke kun gælde for Danmark eller danske virksomheder men for alle lande i EU og EØS.

Ud over Transportforordningen finder I også regler om import/eksport af affald i "den grønne forordning" som også gælder for alle EU-lande og derudover supplerende danske regler i en bekendtgørelse.

Der gælder forskellige regler for eksport af affald alt efter hvilket land affaldet eksporteres til, hvad det er for noget affald der eksporteres og hvilken behandling affaldet eksporteres til.

I skal derfor primært være opmærksom på følgende:

 1. Hvilket modtagerland er der tale om?
 2. Hvilken liste er affaldet omfattet af?
 3. Hvilken behandling udsættes det for?

Du skal enten følge:

 • En anmeldelsesprocedure, eller
 • En bilag-VII procedure.

I nogle tilfælde kan eksporten også være forbudt.

På de næste sider vil du få en gennemgang af, hvad der forstås ved modtagerland, liste og behandling og efterfølgende gives der en beskrivelse af procedurerne for eksport af affald.

Det er kun reglerne for eksport af affald, og kun til nyttiggørelse (dvs. inklusiv forbrænding) der bliver beskrevet her.

Hvis I vil eksportere affald til bortskaffelse eller vil importere affald, kan I læse om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis I som indsamlingsvirksomhed ønsker at eksportere affald er det Jer, der har ansvaret for at overholde de regler, der gælder for eksporten.

I kan give en mægler eller forhandler fuldmagt til at eksportere affaldet, men I vil stadigvæk have et ansvar for det eksporterede affald.

Hvis I eksporterer affald, skal I også indberette oplysninger om eksporterne til Affaldsdatasystemet mindst én gang årligt.

Modtagerland

Reglerne for eksport af affald er forskellige alt efter hvilket land du ønsker at eksportere til.

Hvis du ønsker at eksportere affald til nyttiggørelse, afhænger reglerne af om det land du eksporterer til, enten er:

 • Et EU-, EØS-, eller OECD-land, eller
 • Et andet land, dvs. "ikke OECD-land"

Se hvilke lande der er medlem af OECD.

Du skal være opmærksom på, at i forhold til reglerne om eksport af affald er Chile ikke et OECD-land, selvom landet er medlem af OECD.

Affaldslister

Reglerne for eksport af affald er ikke kun forskellige efter hvilket land I vil eksportere til. Reglerne afhænger også af, om det affald I ønsker at eksportere, står på en af listerne til Transportforordningen og hvilken liste affaldet står på.

Affaldet i Transportforordningen er primært opdelt således:

 1. Affald der specifikt fremgår af Transportforordningens bilag III og III B, dvs. affaldstyper der er ikke-farligt og typisk miljømæssigt og håndteringsmæssigt uproblematiske.
 2. Problematiske affaldstyper, der er nævnt i Transportforordningens Bilag IV.
 3. Affald der ikke fremgår af nogle af bilagene, dvs. "ulistet".
 4. Affald der fremgår af listerne men er blandet.

Det har betydning om affaldet passer præcist med beskrivelsen af én indgang (kode) på et af bilagene. Affald der fremgår af bilag III (ofte kaldet ’grøn liste’) kan som udgangspunkt eksporteres uden forudgående godkendelse men kun, hvis det kan indeholdes på én indgang. Hvis affaldet består af en blanding af mere end én indgang, findes supplerende regler i bilag IIIA om, at nogle blandinger kan overføres uden forudgående godkendelse og i modsat fald er blandingen anmeldepligtig.

Materialerne i en udtjent kunstgræsbane (plastik, gummi og sand) vil f.eks. ikke kun være nævnt under indgang B3010 – plastaffald – på bilag III men vil også indeholde gummi og sand, og er derfor ikke omfattet af én indgang. Det er derfor en blanding og der er krav om forudgående godkendelse.

Affaldet må heller ikke udvise farlige egenskaber, fx på grund af et indhold af farlige stoffer. Så skal der også indhentes godkendelse.

Vurderingen af hvilket bilag affaldet fremgår af, kaldes klassificering af affald. Hvis I er i tvivl om hvilken klassificering affaldet har skal I kontakte kommunen, som fører tilsyn med eksport af affald. Dette gælder også for ikke-farligt affald til materialenyttiggørelse, f.eks. papir, pap og plast. 

Behandling

Ud over spørgsmålet om, hvilket land I vil eksportere affald til og spørgsmålet, om affaldet står på en af listerne til Transportforordningen, så har den behandling som affaldet eksporteres til også betydning for, hvilken procedure I skal følge.

Affaldet kan enten eksporteres til "nyttiggørelse" eller "bortskaffelse". Affald til bortskaffelse skal altid have forudgående godkendelse, uanset hvad der fremgår af ovenstående kapitler.

Du kan læse mere om forskellen på nyttiggørelse og bortskaffelse ved at kigge i, hvad Miljøstyrelsen har skrevet om affaldshierarkiet.

Affald/land

EU eller EØS

OECD

Uden for OECD

Bilag III

Bilag VII

Bilag VII

Se grøn forordning

Bilag IV

Anmeld

Anmeld

Forbud

Ikke på bilag ('ulistet')

Anmeld

Anmeld

Anmeld

Blanding af flere punkter,
på bilag IIIA

Bilag VII

Bilag VII

Se grøn forordning

Blanding af flere punkter,
ikke på bilag IIIA.

Anmeld

Anmeld

Anmeld

Bilag IIIB

Bilag VII

Anmeld

Anmeld

Farlige egenskaber
(uanset bilag)

Anmeld

Anmeld

Forbud

Anmeldelsesprocedure

Ved anmeldelsesproceduren skal I ansøge om (dvs. indsende en anmeldelse) og have godkendelse til eksporten af affaldet. 

I skal fremsende anmeldelse og den krævede dokumentation til Miljøstyrelsen.

De vigtigste dokumenter i forbindelse med anmeldelsen er:

 • Anmeldelsesformular
 • Transportformular
 • Skriftlig kontrakt med modtageranlæg
 • Bankgaranti/sikkerhedsstillelse

Derudover skal du vedlægge de dokumenter og oplysninger, som er listet i bilag II til Transportforordningen. 

Find de relevante formularer her.

Din anmeldelse skal behandles af Miljøstyrelsen og af modtagerlandets myndigheder. Hvis affaldet skal transporteres igennem andre lande, skal anmeldelsen også behandles af transitlandets myndigheder. Miljøstyrelsen sender anmeldelsen videre til de andre involverede lande.

Alle involverede lande skal give tilladelse til eksporten, inden du må begynde at transportere affaldet til modtagerlandet.

Det kan tage tid for myndighederne at behandle jeres anmeldelse og det kræver, at alle oplysninger er til stede og korrekte. Så derfor er det en god ide at søge i god tid.

Tilladelsen kan være gyldig i op til 12 eller op til 36 måneder. En tilladelse kan være gyldig i 36 måneder, hvis modtageranlægget er forhåndsgodkendt efter reglerne i Transportforordningen og affaldet skal nyttiggøres. Det kan du læse mere om her.

Tilladelsen dækker hele den mængde affald og det antal transporter, som I har ansøgt om, dvs. I kan eksportere affald på den samme tilladelse flere gange til det samme behandlingsanlæg.

I skal betale et gebyr for Miljøstyrelsens behandling af en anmeldelse. Gebyret er i 2022 på kr. 32.740,- Der kan også skulle betales et gebyr i modtagelandet og i eventuelle transitlande.

I skal stille sikkerhed f.eks. en bankgaranti, for eksporten af affaldet. Som udgangspunkt skal sikkerhedsstillelsen være på 3.000 kr./pr. ton, som du eksporterer.  Der kan kræves enten en lavere eller højere sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelsen behøver ikke at dække hele den mængde affald I har ansøgt om at eksportere men kun den mængde affald I har undervejs og som ikke er behandlet endnu.

Når eksporten er godkendt af alle lande, kan I begynde at transportere affaldet. Hvert enkelt læs affald skal være ledsaget af et transportdokument og kopier af anmeldelsesformularen med de involveredes landes tilladelse (stempel og underskrift).

I skal varsle transporterne af affaldet til myndigheden i Danmark, modtagelandet, og eventuelle transitlande mindst 3 arbejdsdage før i starter transporten.

Bilag VII procedure

Når bilag VII-proceduren gælder er der ikke krav om, at I skal ansøge om, og have tilladelse til, eksporten af affaldet.

Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et EU-, EØS- eller OECD-land skal transporten være ledsaget af et udfyldt bilag VII.

Det er også et krav, at I har indgået en kontrakt med modtageren af affaldet.

I skal gemme bilag-VII i 3 år som dokumentation for at eksporten har fundet sted.

Den grønne forordning (eksport af grønlistet affald til ikke-OECD-lande)

Hvis I vil eksportere grønlistet affald til nyttiggørelse i et ikke-OECD-land skal I undersøge, hvilke regler der gælder for det land, som I vil eksportere til. Det skyldes, at reglerne herfor er forskellige fra land til land.

Reglerne er beskrevet i bilaget til "den grønne forordning".

I bilaget er der for hvert enkelt land markeret om eksport af affaldet:

 1. Er forbudt
 2. Om anmeldelsesproceduren gælder
 3. Om bilag-VII proceduren gælder

Nogle lande har også skrevet om de har særlige krav i deres egen lovgivning, som skal følges ved eksporten til dette land. 

Hvis det land, I ønsker at eksportere til, ikke findes på bilaget til "den grønne forordning" betyder det, at anmeldelsesproceduren gælder for eksport af grønlistet affald.