Farligt affald

Farligt affald er i affaldsbekendtgørelsen defineret som:

"Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i bilag 2 og som udviser én eller flere af de farlige egenskaber, som er angivet i bilag 3. Som farligt affald anses endvidere affald som udviser egenskaber, som er angivet i bilag 3."

Farligt affald kan f.eks. være sundhedsfarligt eller skadeligt for miljøet. Det kan også være brandfarligt eller eksplosivt.

I listen over affald, som findes i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, er farligt affald markeret med fed skrift.

Farligt affald kan opdeles i affald der er egnet til materialenyttiggørelse og affald der ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

Anmeldelse til kommunen

Hvis affaldet ikke er egnet til materialenyttiggørelse, skal det afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 

Du kan dog vælge at ansøge kommunen om fritagelse for pligten til at benytte en kommunal affaldsordning for dit farlige affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens. Kommunen skal godkende dette, hvis du kan godtgøre, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved din egen foranstaltning.

Farligt affald til materialenyttiggørelse kan afleveres til andre behandlingsanlæg, som du selv vælger.

At det farlige affald er egnet til materialenyttiggørelse betyder ikke nødvendigvis, at der er behandlingsanlæg der kan/vil modtage affaldet.

Vær opmærksom på, at der er forbud med at fortynde farligt affald, så det ikke længere er farligt. Man må heller ikke som udgangspunkt, blande farligt affald med andet farligt affald eller ikke-farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det affald du står med er farligt eller ej, så kontakt kommunen.

Hvis du har farligt affald på virksomheden så vær opmærksom på, at det skal være forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen mv., jf. affaldsbekendtgørelsen.

Transport af farligt affald

Når man transporterer farligt affald ad vej skal man, hvis det farlige affald samtidig er farligt gods, følge de generelle regler omkring transport af farligt gods. Reglerne findes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

Det betyder f.eks., at chaufføren skal have et ADR-bevis (grundbevis) og at bilen skal være udstyret med forskellige udstyr, f.eks. brandslukningsudstyr.

Læs mere om uddannelsen

Virksomheder, som formidler leverance af farligt affald fra affaldsproducenten til modtager (mæglere), og virksomheder, som formidler leverancen og endvidere køber/sælger ejendomsretten til affaldet uden at tage ansvar for affaldets videre håndtering (forhandlere) og derfor ikke har indberetningsforpligtelse efter affaldsdatabekendtgørelsen, skal føre register over formidling og køb/salg. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i mindst 3 år, jf. affaldsdatabekendtgørelsen.

Vær specielt opmærksom på, at der kan være forskel på emballering af det farlige affald, når det opbevares på virksomheden og når det transporteres.