Affaldsdatasystemet (ADS)

Affaldsdatasystemet er en webbaseret database, der samler informationer om affaldsstrømme i Danmark. Det indberettet affaldsdata indeholder blandt andet oplysninger om mængder, typer, affaldskilder og behandlingsformer for affald håndteret i Danmark, herunder også import og eksport.

Informationerne i Affaldsdatasystemet skal bruges til national statistik, EU indberetninger, kommunal affaldsplanlægning og tilsyn. Samtidig er det også en del af grundlaget for national regulering og myndighedsbehandling.

Miljøstyrelsen og den relevante kommune har derfor adgang til de indberettede data.

Informationerne i Affaldsdatasystemet bliver dannet ud fra de oplysninger om mængder, typer og behandling, som indsamlere og modtageanlæg har indberettet.

I affaldsdatasystemet kan man både søge på generelle informationer om affald håndteret i Danmark og på affaldsmængder, som ens egen virksomhed har håndteret eller fået håndteret af andre.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om deres eget affald, f.eks. om type og indsamlere.

Indsamlingsvirksomheder og behandlingsanlæg skal indberette til Affaldsdatasystemet minimum en gang om året og senest 1. marts i det følgende kalenderår.

Gå til den manuelle indberetning til Affaldsdatasystemet.

Gå til affaldsdatasystemet.

Læs bekendtgørelsen, der danner rammen for affaldsdatasystemet.

Indberetning

Som indsamlingsvirksomhed har man pligt til at indberette oplysninger om alt indsamlet affald, som virksomheden har overtaget ansvaret for fra affaldsproducenten.

Som modtageanlæg har man også pligt til at indberette al modtaget affald, både når affaldet afleveres af en indsamlingsvirksomhed eller af en anden type virksomhed.

Man må ikke indberette oplysninger til Affaldsdatasystemet som transportør. Transportøren skal aflevere oplysninger til modtageanlægget om affaldsproducenten og det er så modtageanlægget, der indberetter.

Følgende oplysninger skal indberettes til Affaldsdatasystemet:

  • Affaldsproducent (affaldskilde angivet med P-nr.)
  • Affaldsmængde (angivet i tons)
  • Affaldstype (se de forskellige koder)
  • Behandlingsform 
  • Angivelse om behandlingen er en slutbehandling
  • Modtageanlæg for affaldet (angivet ved P-nr.)
  • Transportør (skal udelukkende angives ved farligt affald)

Ved angivelse af type af affald skal både Europæiske affaldskoder (EAK) og de danske E (Erhverv) og H (husholdning) koder indberettes.

Indberetningen skal foretages for hver type affald og for hver affaldsproducent og kan enten foretages manuelt eller automatisk. Læs mere om indberetningen.

Indberetningen sker via virk.dk, hvor man skal benytte Nem ID for erhverv.

Eksporteret og importeret affald

Oplysninger om eksporteret og importeret affald skal ske særskilt. Affaldet skal være yderligere beskrevet med Baselkoder eller OECD-koder.

Hvis I eksporterer jeres eget affald eller importerer affald, eller får en mægler/forhandler til at gøre det, skal I huske selv at indberette eksporten/importen til ADS-systemet. Hvis I i stedet får en indsamlingsvirksomhed til at forestå eksporten eller importen for jer, overtager indsamlingsvirksomheden samtidig også indberetningsforpligtelsen.

Informationssøgning

I affaldsdatasystemet kan der trækkes informationer om affaldsmængder og behandling i Danmark. Søg i affaldsdatasystemet.

Det kan være i form af generelle statistiske informationer om affald indsamlet og behandlet i Danmark uden oplysninger om, hvor meget den enkelte virksomhed har håndteret.

Derudover kan I søge oplysninger om, hvad der er indberettet om jeres egen virksomhed. Yderligere kan I søge på informationer om det affald, I selv har indberettet.

Affaldsproducenter kan også finde oplysninger om mængder og behandling for det affald, som de selv har produceret. For at søge på oplysninger om ens egen virksomhed kræver det, at man logger på med sin virksomheds Nem ID.

Man kan ikke finde oplysninger om affald, som andre aktører har produceret, indsamler eller behandlet. Det betyder, at der er fuld fortrolighed om de oplysninger, som jeres virksomhed har indberettet.

Læs vejledning for brug af affaldsdatasystemet.