Kommunale opgaver

Kommunerne har ansvaret for at håndtere alt affald fra husholdninger samt alt affald fra erhverv til forbrænding og deponering. Dog kan private virksomheder fra 1. juli 2022 etablere indsamlingsordninger for forbrændingsegnet erhvervsaffald, selvom der er etableret en kommunal indsamlingsordning. Kommunerne har herunder ansvaret for driften af genbrugspladserne.

Kommunerne skal sørge for, at der er affaldsordninger og sikre, at ordningerne lever op til de krav, der er i affaldsbekendtgørelsen. Kommunerne kan inden for rammerne i affaldsbekendtgørelsen variere ordningerne som de ønsker, hvorfor der kan være forskel på affaldsordningerne fra kommune til kommune.

Kommunerne kan vælge at overlade udførelsen af de praktiske opgaver til et kommunalt affaldsselskab eller et kommunalt selskab. De kan også indgå aftale med private om, at stå for diverse affaldsopgaver, f.eks. indsamling, transport og sortering af affald fra husholdninger.

Det er en kommunal opgave at klassificere affald.

Kommunale ordninger

Kommunerne er forpligtede til at etablere en række affaldsordninger for husholdninger, f.eks. en ordning for madaffald, mindst én genbrugsplads og en ordning for farligt affald.

Kommunerne skal etablere ordninger for eller anvise erhvervsaffald til forbrænding eller deponering (obligatorisk benyttelse) og skal tilbyde virksomheder adgang til mindst én genbrugsplads (frivillig tilmeldeordning). Det er beskrevet nærmere i de kommunale regulativer og reglerne der muliggør det, fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen. 

Kommunerne må ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, medmindre det stammer fra kommunernes egne institutioner og virksomheder. Det kan være skoler, plejehjem, svømmehaller osv.

Det er kommunerne der i tvivltilfælde klassificerer, om der er tale om erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Kommunerne kan tilbyde virksomheder i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder, at blive omfattet af den eller de ordninger for sorteret genanvendeligt affald, som kommunen har etableret for husholdningerne, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis kommunen i sit husholdningsregulativ, har fastsat en henteordning for affaldet egnet til materialenyttiggørelse. Virksomheder der vælger at benytte ordningerne, skal betale særskilt herfor.

Virksomhederne kan også bruge de kommunale genbrugspladser, hvis de har tilmeldt sig denne ordning, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen.

Genbrugspladser

Kommunerne driver genbrugspladserne. Genbrugspladserne er en del af den kommunale affaldsordning, som husholdningerne betaler et årligt gebyr for at have adgang til.

Affaldsproducerende virksomheder kan for erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse vælge at benytte en indsamler eller at tilmelde sig genbrugspladsordningerne.

Affaldsproducerende virksomheder der tilmelder sig genbrugspladsordningerne, kan aflevere alt affald, der i svarer til det husholdningerne har adgang til at aflevere på genbrugspladsen. Genbrugspladserne omfatter således ikke kun erhvervsaffaldet egnet til materialenyttiggørelse.

Indsamlingsvirksomheder kan også være tilmeldt genbrugspladsordningen og f.eks. aflevere en sorteringsrest af affald, som indsamlingsvirksomheden har modtaget og sorteret fra andre virksomheder. Det skal dog være affald der svarer til husholdningsaffald.

Landbrugsplast og industrimateriel er eksempler på affald, der ikke svarer til husholdningsaffald. Derimod svarer f.eks. møbler fra kontorer til husholdningsaffald.

Alle virksomheders (dvs. både affaldsproducerende virksomheders eller indsamlingsvirksomheders) adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen er begrænset for så vidt angår køretøjer og farligt affald. Det er kun køretøjer med en totalvægt på 3.500 kg, eventuel med påmonteret trailer, der har adgang. Der må kun afleveres 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens. Batterier og elektronisk udstyr er omfattet af en producentansvarsordning og tæller ikke med i denne mængde.

Virksomheder der har tilmeldt sig genbrugspladsordningen, skal betale et gebyr.

Kommunerne kan vælge mellem betaling pr. besøg eller betaling af et abonnement eller kombination heraf, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen.

Ordning for farligt affald

Hver kommune skal etablere en ordning for indsamling af farligt affald. Det kan f.eks. være på genbrugspladserne, modtagestationer for farligt affald eller henteordninger.

Det farlige erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse, skal afleveres til den kommunale ordning for indsamling af farligt affald. Som omtalt ovenfor kan en virksomhed også aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen hvert år, så længe de er tilmeldt genbrugspladsordningen.

En affaldsproducerende virksomhed der frembringer farligt affald, har mulighed for at søge om fritagelse fra at skulle bruge kommunens indsamlingsordning for farligt affald. Dette kan den affaldsproducerende virksomhed gøre hvisden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. Dette kan fx ske ved, at den affaldsproducerende virksomhed har indgået aftale med et miljøgodkendt anlæg, som kan behandle den pågældende affaldstype. Dette fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsen.

Hvis en affaldsproducerende virksomhed henvender sig til dig og spørger om du kan modtage erhvervsaffald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse skal du være opmærksom på, at du alene er transportør. Du skal derfor køre affaldet til det behandlingsanlæg som kommunen har anvist til og som den affaldsproducerende virksomhed har indgået en aftale med, om behandling af affaldet eller til det behandlingsanlæg som virksomheden selv har valgt, hvis virksomheden har opnået fritagelse fra brugen af kommunens indsamlingsordning.

Erhvervsaffaldet der er egnet til materialenyttiggørelse, kan afleveres til andre indsamlingsvirksomheder, til genanvendelsesanlæg eller kommunale behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret, eller til kommunale genbrugspladser. 

Læs mere om farligt affald.

Regulativer

Kommunerne har tre regulativer for deres affaldsordninger – ét generelt for husholdninger og ét generelt for erhverv og endeligt ét selvstændigt regulativ for jord, som er affald. 

I regulativerne beskrives de affaldsordninger, der findes i den pågældende kommune. Her er f.eks. fastsat, hvor erhvervsaffald til forbrænding og deponering må afleveres og adgangen til genbrugspladser er også fastsat her.

Alle kommunernes regulativer på affaldsområdet kan findes i en fælles database. Databasen hedder NSTAR og kan findes.

Se alle kommunernes affaldsregulativer.

Klassificering af affald

Med klassificeringen menes her både at afgøre, om et stof eller en genstand overhovedet er affald og at afgøre, hvilken type affald der er tale om:

  • Farligt affald.
  • Emballageaffald.
  • Affald egnet til materialenyttiggørelse.
  • Forbrændingsegnet affald.
  • Deponeringsegnet affald.

Det er kommunen, der klassificerer affaldet, dvs. også det farlige affald. Du kan ikke klage over kommunens klassificering – heller ikke til Miljøstyrelsen.

Kommunernes klassificering skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Kommunen skal derfor kun klassificere affald som forbrændingsegnet- eller deponeringsegnet, hvis det ikke er egnet til materialenyttiggørelse.

Virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsen. Det er kun bygge- og anlægsaffald og fødevareaffald i originalemballage, der i visse tilfælde er undtaget fra kravet om sortering til særskilt indsamling.

Hvis den virksomhed der har produceret affaldet, kan godtgøre, at affaldet kan nyttigøres skal kommunen klassificere det som sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Det gælder også sammenblandinger af affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis det kan dokumenteres, at sammenblandingen ikke forringer materialenyttiggørelsen af hvert enkelt materiale, jf. affaldsbekendtgørelsens.

Hvis der er tvivl om klassificeringen af en bestemt affaldstype eller måske en blanding af affaldstyper, kan du kontakte kommunen.

Det er også kommunen man skal kontakte, hvis der er tvivl om klassificeringen ved eksport af affald til nyttiggørelse.

Når man skal klassificere, kan man bruge listen over affald i bilag 2 i affaldsbekendtgørelsen.

Hvis der er tale om blandinger af affald, hvor det meste af affaldet kan genanvendes, bør det håndteres så det kan materialenyttiggøres, eventuelt efter en yderligere sortering.

Det er ikke nødvendigvis et krav, at affaldet skal være helt rent før det kan klassificeres som egnet til materialenyttiggørelse.