Håndtering af affald

Som indsamlingsvirksomhed må du håndtere erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og til forbrænding, men ikke affald til deponering.

Håndtering er i affaldsbekendtgørelsen defineret som "indsamling, transport, nyttiggørelse (herunder sortering) og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed."

Håndtering er derfor et bredt begreb. Som indsamlingsvirksomhed vil en håndtering f.eks. være transport, behandling, herunder bl.a. sortering, sammenblanding og nyttiggørelse.

Det skal dog i den forbindelse nævnes, at affaldsproducerende virksomheder har en forpligtelse til at sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsens. Indsamlingsvirksomheden kan derfor ikke bede den affaldsproducerende virksomhed om at sammenblande alt dets affald og derefter selv stå for sorteringen.

Når du har overtaget ansvaret for affaldet, er din virksomhed også ansvarlig for, at de væsentligste dele af affaldet sendes til materialenyttiggørelse eller forbrænding.

Hvis din virksomhed ikke lever op til dette ansvar, kan den blive straffet med bøde.

Du behøver ikke nødvendigvis selv at håndtere det affald, som du har indsamlet eller modtaget – du kan også overdrage det til en anden indsamlingsvirksomhed eller de behandlingsanlæg, der er anført under emnet "Overdragelse af ansvar for erhvervsaffald".

Der må også gerne være flere led i genanvendelsen, f.eks. kan affaldet gennemgå behandling på flere behandlingsanlæg. Der skal dog være dokumentation for affaldets vej igennem de forskellige behandlingsanlæg, f.eks. kontrakter, fakturaer, ind- og udvejning af mængder m.v.

Materialenyttiggørelse

Du må håndtere erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og forbrænding, men ikke affald egnet til deponering.

Med materialenyttiggørelse menes, at affaldet gennemgår én af disse behandlingsformer:

 • Forberedelse med henblik på genbrug,
 • Genanvendelse,
 • Anden endelig materialenyttiggørelse, eller
 • Forbehandling til de nævnte behandlingsformer.

Behandlingsformerne er prioriterede efter affaldshierarkiet, hvor f.eks. forberedelse med henblik på genbrug har højere prioritet end genanvendelse osv. 

Se mere om affaldshierarkiet.

Forberedelse med henblik på genbrug

Det kan f.eks. være rensning af mursten fra nedrevne bygninger eller rengøring af flasker. 

Læs mere om forberedelse med henblik på genbrug.

Genanvendelse

Det kan f.eks. være smeltning af glasflasker og flaskeskår til produktion af nye flasker eller andre glasprodukter. Genanvendelse vil i de fleste tilfælde ikke være lige så godt for miljøet som forberedelse med henblik på genbrug. Det vil dog være bedre end anden endelig materialenyttiggørelse.

Læs mere om genanvendelse.

Anden endelig materialenyttiggørelse

Der er tale om anden endelig materialenyttiggørelse, når affaldet bruges for sidste gang som opfyld eller erstatningsmateriale. Man skal her være opmærksom på, at affaldet reelt skal gøre nytte.

Der kan f.eks. være tale om spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet.

Denne form for materialenyttiggørelse er typisk dårligere for miljøet, end hvis materialerne blev genanvendt, men det er dog bedre end bortskaffelse ved forbrænding eller deponering.

Læs mere om anden endelig materialenyttiggørelse.  

Forbehandling

Det kan f.eks. være sortering af blandede tørre fraktioner eller vask af glasaffald inden omsmeltning.

Direkte genbrug

Direkte genebrug er ikke det samme som forberedelse med henblik på genbrug. Ved direkte genbrug er der ikke tale om en affaldsbehandlingsform, men i stedet affaldsforebyggelse. Ved at genbruge noget direkte er der derfor ikke tale om affald. Det er derfor slet ikke omfattet af de regler, der beskrives på disse sider, fordi reglerne her kun omfatter ting, der er blevet til affald.

Der findes masser af brugte ting og genstande, som ikke er blevet til affald. For at noget er blevet til affald, kræver det, at ejeren skiller sig af med det, agter at skille sig af med det eller er forpligtet til at skille sig af med det.

Ting, der ikke er blevet til affald, er ikke omfattet af reglerne om affald og kan sælges frit af alle og til alle, med de begrænsninger som i øvrigt følger af andre love.

Forbrænding

Ved forbrændingsegnet affald forstås affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf gver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter således ikke: 

a) Affald, der efter lovgivningen, er forbudt at forbrænde, 

b) Affald, der efter lovgivning, herunder regulativt vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.

Sammenblandinger

Du må gerne modtage blandede læs. Der skal dog være tale om erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse eller forbrænding.

Affaldsproducenter er forpligtede til at sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Fødevarer i originalemballage

Der er en særregel omkring madaffald i originalemballage.

Denne affaldsfraktion skal til et behandlingsanlæg, som kan adskille fødevarer og emballage og som kan sikre, at madaffaldet kan udsorteres og sikres høj reel genanvendelse, jf. affaldsbekendtgørelsen. Biogasanlægget skal behandle fødevarerne og herefter udsprede det på landbrugsjord.

Bygge- og anlægsaffald

Der gælder særlige regler om sortering af bygge- og anlægsaffald i affaldsbekendtgørelsen. Farligt affald, affald der indeholder problematiske stoffer og termoruder skal altid frasorteres af affaldsproducenten.

Resten af affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint.
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 3. Beton.
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
 5. Jern og metal.
 6. Gips.
 7. Stenuld.
 8. Jord.
 9. Asfalt.
 10. Blandinger af beton og asfalt.

Der er to undtagelser til kravet om sortering hos affaldsproducenten.

Hvis hele bygge- og anlægsarbejdet kun resulterer i op til 1 ton affald, behøver affaldsproducenten ikke at sortere det selv og det kan overlades til et sorteringsanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis alt byggeaffaldet er egnet til materialenyttiggørelse, så kan dette sendes samlet til et sorteringsanlæg, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Hvis ikke din indsamlingsvirksomhed har godkendelse som forbehandlingsanlæg, kan du kun transportere det usorterede bygge- og anlægsaffald for kunden.

Sortering og forbehandling

Et behandlingsanlæg skal have en miljøgodkendelse til de affaldsfraktioner, der er tale om. Det kan f.eks. være godkendelse til sortering eller forbehandling.

Behandlingsanlægget skal også være registreret i Affaldsregistret for at kunne modtage de affaldsfraktioner, som der er tale om. 

Læs mere om Affaldsregistret.

Behandlingsanlægget er ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, f.eks. på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Elektronikskrot

Der er en særregel omkring selektiv behandling af elektronikskrot, hvor der er krav til, at specielle stoffer, blandinger og komponenter skal sorteres ud. Du kan se, hvilke stoffer, blandinger og komponenter der er tale om i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Elektronikaffald

Brugt elektronikudstyr