Anden nyttiggørelse af affald

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes. Det sker i to typer af situationer: ”Anden endelig materialenyttiggørelse”, hvor affaldet/materialet bruges til opfyldning/opfyldningsoperationer og erstatter jord, stabilgrus og lignende, og ”Forbrænding af affaldet med energiudnyttelse”, hvor affaldet erstatter andet brændsel.

Affald som erstatningsmateriale (anden endelig materialenyttiggørelse)

Anden endelig materialenyttiggørelse ligger lavt i affaldshierarkiet, da der primært er tale om, at materialet bruges for sidste gang som opfyld. Når affald bruges til anden endelig materialenyttiggørelse, skal man være opmærksom på, at affaldsmaterialerne reelt skal gøre nytte. For eksempel kan man ikke bygge en støjvold højere end nødvendigt er og sige, at affaldet dermed er nyttiggjort.

Typiske eksempler på brug af affald som erstatningsmateriale

 • Slagger fra affaldsforbrænding som anvendes til vejunderlag
 • Nedknust bygge- og anlægsaffald til opbygning af en støjvold
 • Ituskårne dæk som anvendes til drænlag i et affaldsdeponi
 • Spredning af slam og gips på landbrugsjord, med positiv effekt for jordmiljøet
 • Opfyldning af udgravede områder

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 7: Anden endelig materialenyttiggørelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, bortset fra de operationer, hvor affald forberedes til genbrug, genanvendes, energiudnyttes ved forbrænding eller forbehandles.

Få den miljømæssigt bedste løsning til din virksomhed

Du kan søge efter en virksomhed i affaldsregistret, som kan hjælpe dig.

Gå til affaldsregistret.

Forbrænding af affald med energiudnyttelse

Hvis din virksomheds affald kan forberedes til genbrug, genanvendes eller udnyttes som erstatningsmateriale, må affaldet ikke forbrændes. Men hvis dit affald ikke kan genanvendes under nogen form, kan det måske brændes i anlæg, hvor energien kan udnyttes til el og varme.

Typiske eksempler på forbrænding af affald med energiudnyttelse

 • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
 • Forbrændingsegnet affald
 • Sammensatte materialer, der ikke kan skilles ad til genanvendelse
 • Affald der ikke er egnet til genanvendelse
 • Affald uden deponeringskrav 

§§§ i affaldsbekendtgørelsen

§ 3, nr. 19: Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke:

 • Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde.
 • Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering.