Overdragelse af ansvar for erhvervsaffald

Alle, der producerer affald, har ansvaret for at affaldet håndteres miljømæssigt korrekt. Hvordan du håndterer dit erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse og forbrænding, er reguleret i bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. (herefter affaldsaktørbekendtgørelsen).

Når der er tale om husholdningsaffald og deponeringsegnet erhvervsaffald, er det kommunerne, der overtager ansvaret for behandling af det affald de indsamler fra borgerne og de affaldsproducerende virksomheder.

Producenter af erhvervsaffald, der er egnet til materialenyttiggørelse og forbrænding, kan kun opfylde deres forpligtelse til at sikre behandling af deres affald ved selv at behandle det, eller ved at indgå en skriftlig aftale om overdragelse af affaldet med helt bestemte aktører, blandt andre indsamlingsvirksomheder. Disse aktører fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsens § 24. Aftalen skal angive affaldstype og mængde. Hvis du, som den affaldsproducerende virksomhed, ikke sørger for overdragelse til de korrekte aktører (f.eks. en indsamlingsvirksomhed), kan du straffes med bøde.

Den affaldsproducerende virksomhed kan også vælge at eksportere affaldet til et anlæg beliggende i udlandet i overensstemmelse med reglerne i forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald eller sikre genanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse af det genanvendelige affald efter anden lovgivning.

Indsamlingsvirksomheder, der har overtaget affaldet og ansvaret for behandling af affaldet, kan på samme måde også kun frigøres for ansvaret for affaldets behandling ved selv at behandle det, eller at overdrage affaldet til en anden godkendt aktør. De aktører, som man med skriftlig aftale kan overdrage affaldet og ansvaret for dets behandling til, er:

  • Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
  • Indsamlingsvirksomheder,
  • Virksomheder, som kan undlade at lade sig registrere efter Affaldsregisterbekendtgørelsen.
  • Kommunale behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
  • Kommunale genbrugspladser eller kommunale ordninger for erhvervsaffald.
  • En frivillig tilbagetagningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Indsamlingsvirksomheder kan også vælge at eksportere affaldet i overensstemmelse med samme regler, som gælder for affaldsproducerende virksomheder.

Affaldstransportører kan ikke overtage ansvaret for behandling af affaldet. Det er derfor vigtigt både for dig og kunden, at vide om du blot er affaldstransportør, eller om du har overtaget ansvaret for behandling af affaldet som indsamlingsvirksomhed.

Selv om man er en indsamlingsvirksomhed kan man godt aftale med kunden, at man kun modtager og transporterer affaldet som affaldstransportør.

Hvis man alene transporterer affald (dvs. er transportør) fra en affaldsproducent til et modtageanlæg, har man ikke overtaget ansvaret for affaldets behandling. Transportøren kan ikke selv vælge, hvilket modtageanlæg affaldet skal køres til. Det er den affaldsproducerende virksomhed der bestemmer, hvor affaldet skal behandles og den affaldsproducerende virksomhed selv, der indgår en aftale med et modtageanlæg. Affaldstransportøren transporterer derfor alene affaldet af A til B.

Selv om transportørens kunde (den affaldsproducerende virksomhed) har overgivet sit affald til transportøren, vil den affaldsproducerende virksomhed kunne straffes med bøde, hvis ikke det affald som den har overgivet, i sidste ende modtages hos en af de aktører, der er nævnt i listen ovenfor.

Hvis affaldet ikke bliver behandlet korrekt, men f.eks. ender med at blive læsset af i naturen, vil den affaldsproducerende virksomhed kunne ende med at skulle betale for behandlingen af affaldet og i visse tilfælde for oprydningen, eftersom vedkommende stadigvæk har ansvaret for behandlingen af affaldet.

Som transportør må du derfor ikke håndtere affaldet på anden måde end at transportere det til den modtager, som du har aftalt med kunden at levere det til. Du må altså ikke blande det, sortere det eller gøre andet med det.

Når du som indsamlingsvirksomhed har indgået en skriftlig aftale med en affaldsproducerende virksomhed eller en indehaver af affald om at overtage ansvaret for affaldets behandling, er det nu din indsamlingsvirksomhed, der har ansvaret for behandlingen af affaldet. Det vil sige, at hvis du som indsamlingsvirksomhed ikke behandler det korrekt eller ikke overdrager det til en af aktørerne på listen eller eksportere affaldet i overensstemmelse med gældende regler, vil din virksomhed risikere bødestraf og evt. erstatning for oprydning, hvis affaldet ender det forkerte sted.

Bemærk at affaldsproducerende virksomheder har en forpligtelse til at sikre en høj reel genanvendelse af affaldet samt på anmodning fra kommunalbestyrelsen dokumentere, hvor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt, jf. affaldsbekendtgørelsens § 61, stk. 5. Indsamlingsvirksomheder overtager den affaldsproducerende virksomheds ansvar til at sikre en høj reel genanvendelse af affaldet samt på anmodning fra kommunalbestyrelsen at dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen.

En skriftlig aftale

Det kan enten være en kontrakt eller en faktura, hvor type og mængde af affald fremgår.