Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen indeholder de detaljerede regler om kommunernes og de private aktørers (f.eks. indsamlingsvirksomhedernes) indsamling og håndtering (herunder behandling) af affald.

Affaldsbekendtgørelsen indeholder regler om en række emner som er vigtige, at kende til:

  • Affaldshierarkiet for kommunal affaldshåndtering (kapitel 4)
  • Kommunale affaldsordninger (kapitel 6)
  • Erhvervsaffald og sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse (kapitel 9)
  • Særlige regler om farligt affald fra virksomheder (kapitel 10)
  • Bilag 2 – listen over affald (EAK-listen)

I affaldsbekendtgørelsen genfindes affaldshierarkiet fra affaldsdirektivet. Det angiver prioriteringen for den kommunale affaldshåndtering. Forebyggelse er ikke med i bekendtgørelsen her, da bekendtgørelsen forudsætter at der er tale om affald.

Affaldshierarkiet kan ses i affaldsbekendtgørelsens § 13.

For nogle affaldstyper, f.eks. batterier og elektronik, findes der særlige ordninger, hvor producenten af produktet er ansvarlig for, at affaldet indsamles og behandles på den rigtige måde for at sikre mest mulig genanvendelse. Der er også et særligt pant- og retursystem for emballager.

Der er desuden mulighed for, at virksomheder indgår aftaler med kommuner om tilbagetagning af produkter eller etablerer godkendte private tilbagetagningsordninger for egne produkter. Sådanne ordninger behøver ikke nødvendigvis, at findes i hele Danmark for den pågældende affaldstype.

Indsamlingsvirksomheder må indsamle ting til direkte genbrug, erhvervsaffald der er egnet til materialenyttiggørelse og efter aftale med producenten eller importøren, det affald der må håndteres af private tilbagetagningsordninger.

Affaldsbekendtgørelsen

Læs Affaldsbekendtgørelsen