Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Beskyttede naturtyper - § 3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Information om de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

 

Registrering af § 3-natur opdateres

I 2011-13 blev registreringen af § 3 beskyttet natur opdateret. Her kan du finde et overblik over § 3 registreringerne for de enkelte kommuner og for hele landet.

Administration af § 3

Til brug for kommunernes medarbejdere er her en samlet oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

FAQ om § 3-beskyttet natur

Her findes en FAQ over naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet natur

Pleje af § 3-natur

Her findes naturplejeportalen, hvor kan man læse om, hvordan § 3-beskyttet natur samt egekrat og småbiotoper plejes og vedligeholdes, så man sikrer og udvikler et rigt plante- og dyreliv.

Græsning og naturpleje

På denne side findes information om omfanget og kvaliteten af det plejekrævende areal i Danmark. Der er også her, du kan få mere at vide om metoder og erfaringer i forbindelse med græsning og naturpleje både fra Danmark og fra andre lande.

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at registrere § 3-områder og andre naturområder og vurdere naturens tilstand.

§ 3-serviceeftersyn

Eftersyn af kvaliteten af registreringen af § 3-naturen, kommunernes administration, mulighederne for bedre håndhævelse og bedre information til lodsejere.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Din Natur

Din Natur er en gratis tjeneste for alle, der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

Log ind med Nem ID, indtegn de arealer som du ønsker at holde dig opdateret med og modtag mail når der sker ændringer i arealernes § 3 registeringer.

Bliv klogere på de beskyttede naturtyper og find ud af om der er § 3 beskyttet natur på din ejendom i Miljøstyrelsens informationspjece   Er der beskyttet natur på din ejendom?