Er der beskyttet natur på din ejendom?

Information om naturbeskyttelseslovens § 3

Dette hæfte er til dig, som har jord og derfor måske også er ejer eller bruger af nogle at disse særlige naturområder. Hæftet handler om den natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er de små og store naturområder, der ofte ligger mellem de dyrkede marker. Det vil sige enge, overdrev, strandenge, heder, søer og vandhuller, moser og kær samt vandløb.

Formålet med dette hæfte er at give dig et overblik over reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3 – hvilke naturtyper og områder, der er beskyttede, og hvad du må foretage dig eller ikke foretage dig på dine naturarealer. Det er helt afgørende, at du som lodsejer kender til reglerne og respekterer dem. Vigtigst er det, at du er klar over, at du altid kan spørge din kommune, hvis du er i tvivl om reglerne og beskyttelsen.

Udgivet af Naturstyrelsen, 2011. Må citeres med kildehenvisning.


Miljøstyrelsen (2024) gør opmærksom på, at dokumentet indeholder forældede oplysninger. Hold dig derfor opdateret på ændringer i lovgivningen. Bl.a. omkring forbudet mod gødskning, sprøjtning og omlægning af § 3-arealer.