Forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning

Den 1. juli 2022 trådte et forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning på § 3-arealer i kraft jf. naturbeskyttelseslovens § 4, stk. 1. Forbuddet gælder uanset om gødskning, sprøjtning eller omlægning har været en del af den hidtidige lovlige drift på disse arealer. Med § 3-arealer menes alle arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 og stk. 3 (heder, moser og lign., strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev).

Du kan læse mere om det vedtagne lovforslag om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer her.

Dispensation eller erstatning ift. § 4-forbuddet

Da lovforslaget generelt er vedtaget som erstatningsfri regulering, vil en evt. dispensation eller erstatning have udgangspunkt i, om forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 4, stk. 1 påvirker ansøgers landbrugsbedrift så atypisk hårdt, at forbuddet har karakter af ekspropriation. Hvis det bliver vurderet, at ansøgers landbrugsbedrift bliver atypisk hårdt ramt, vil Miljøstyrelsen træffe endelig afgørelse om, hvorvidt der udstedes dispensation eller udbetales ekspropriationserstatning.

Hvis du ønsker at ansøge om, hvorvidt din landbrugsbedrift er atypisk hårdt ramt, anbefaler Miljøstyrelsen, at du anvender ansøgningsformularen nedenfor. Ved anvendelse af ansøgningsformularen sikres det, at Miljøstyrelsen modtager alle nødvendige oplysninger og der opnås hurtigst mulig sagsbehandlingstid.

Ansøg her

Du kan ansøge om enten dispensation (NBL § 4, stk. 3) eller ekspropriationserstatning (NBL § 59 a) ved at anvende denne

Ansøgningsformular

 

Ansøger du på vegne af en anden? Så kan du med fordel gøre brug af denne fulmagtskabelon 

Til vurdering af, hvorvidt en bedrift er atypisk hårdt ramt kan der ikke opsættes faste grænseværdier for den berørte arealstørrelse eller andre parametre. I hver ansøgning foretages der en konkret vurdering, hvorunder vil indgå det berørte areals størrelse samt hvor stor en andel dette udgør af den samlede bedrift. I den samlede vurdering vil ligeledes indgå de driftsøkonomiske tab på de berørte arealer samt bedriftens overskudstab. Endelig vil øvrige relevante forhold også kunne indgå i den samlede vurdering. 

Hvis en landbrugsbedrift vurderes, at være så atypisk hårdt ramt, at forbuddet har karakter af ekspropriation vil Miljøstyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt der skal dispenseres fra forbuddet i § 4, stk. 1 eller udbetales erstatning. Ved vurdering af afgørelse om enten dispensation eller erstatning foretages en vægtning mellem de natur- og miljømæssige, erhvervsmæssige og statsøkonomiske forhold og konsekvenser.