Naturplejeportalen

Her kan du finde beskrivelser af driftsafhængige naturtyper og de plejemetoder, der er egnede til at genskabe og vedligeholde dem.

Vær opmærksom på, at dette er et ældre dokument, der kan indeholde forældede oplysninger.

Bl.a. har der siden juli 2022 været forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning af arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Læs mere om forbuddet mod gødskning, sprøjtning og omlægning her

Miljøstyrelsen har tidligere haft en Naturplejeportal på hjemmesiden, primært henvendt til kommuner og rådgivere, med henblik på at oplyse om konkrete forvaltnings- og plejeindsatser for naturområderne og de tilknyttede arter. Københavns Universitet har udgivet en rapport, der i høj grad indeholder materialet fra naturplejeportalen, og som kan tilgås nedenfor.

Rapporten er også anvendelig for studerende og andre, som søger viden og rådgivning om naturpleje og valg af de bedste plejemetoder. Informationen omfatter primært naturtyper, der er beskyttede i medfør af naturbeskyttelsesloven (§ 3 naturtyper) og skovloven, samt andre skov- og krattyper.

Naturplejeportalen

Indholdet i rapporten er udarbejdet af Københavns Universitet i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Læs eller download naturplejeportalen her

 

Miljøstyrelsen (2024) gør opmærksom på, at dokumentet indeholder forældede oplysninger. Hold dig derfor altid opdateret på ændringer i lovgivningen.

Er du lodsejer?

Er du lodsejer, som ønsker at vide mere om naturpleje, kan du med fordel i stedet anvende naturplejeguiden, der kan give målrettet vejledning til naturpleje på dine arealer. 

Prøv naturplejeguiden her

Om naturplejeportalen

På naturplejeportalen kan du blive klogere på, hvad naturpleje er, og få en introduktion til de overvejelser, man skal gøre sig, før man går i gang med naturpleje. Rapporten giver oplysninger om de tiltag man kan anvende, for at få de bedste resultater af sin naturpleje, eksempelvis gennem brandmandens lov, det rette græsningstryk, evidensbaseret naturforvaltning og plads til fri dynamik og succession.

Rapporten kan hjælpe dig i gang med en plejeplan, og til at forstå den lovgivning, der knytter sig til emnet.

Plejemetoder

Rapporten indeholder en grundig gennemgang af de forskellige plejemetoder, så som græsning. Du vil også kunne finde informationer om valget af græsningsdyr og en beskrivelse af dyrenes effekter på de forskellige naturtyper. Du kan finde information om græsning med både kvæg, heste, får, geder, hjorte, bison, dådyr, krondyr, elge, vandbøfler, vildsvin mm.

Læs også om andre plejemetoder som høslæt, afbrænding, rydning, på forskellige naturtyper og arter. Du kan finde informationer om den lovgivning der er tilknyttet plejetiltaget, samt information om metoder og udstyr.

Naturtyper og deres pleje

Har du et bestemt areal, som du ønsker naturpleje på, så kan du i naturplejeportalen finde oplysninger om pleje af naturtyperne: overdrev, hede, eng, strandeng, moser og kær, skov og krat, småsøer og vandhuller samt vandløb. Her fremgår både generelle informationer om naturtypen og dens plejebehov, målsætninger for plejen samt en beskrivelse af de forskellige plejemetoder, der med fordel kan anvendes på naturtypen.

Pleje af arter

Hvis du ønsker at foretage naturpleje for at pleje arealet til fordel for en specifik art, artsgruppe eller biodiversitet generelt, så kan du i naturplejeportalen finde informationer om naturpleje, der gavner vildt, insekt-, eller fugleliv.

Rapporten beskriver både hvilke plejemetoder, der kan anvendes til gavn for de forskellige artsgrupper, og giver også eksempler fra andre genopretningsprojekter, som har styrket bestanden af specifikke arter.

Hvis du leder efter svar på, hvordan du kan pleje et areal for at bekæmpe en plante, der optræder som problemart, eks. Eng-brandbæger, Gyvel, eller Kruset skræppe, så kan du læse kapitlet ’særlige problemarter’. Her får du et overblik over hvilke tiltag, som har hhv. positive eller negative effekter på arten og dens spredning, samt hvilke metoder, der virker bedst for at kontrollere arten. 

Film om naturpleje

Hør tre naturplejere fortælle om deres naturplejeprojekter, og få inspiration til, hvordan du som lodsejer eller borger selv kan gå i gang med naturpleje i dit lokalområde.

Rewilding - planteædere som naturplejere

Kogræsning - Græssende køer som naturplejere

Leslåning - høslet som naturpleje