Etablering af erstatningsnatur

Viden om etablering af erstatningsnatur

I Aftale om Naturpakke blev det besluttet, at:

”Det er en kendt udfordring, at nogle naturarealer er små og mere udsat for randpåvirkning og derfor mindre egnede som levested for visse dyr og planter. Samtidig kan placering af eksisterende naturområder være en hindring for erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder i forhold til udviklingsprojekter samt for landmændenes drift og dermed motivation til at pleje naturen. Det er kompliceret at flytte natur, men i nogle tilfælde kan det på sigt være til gavn for landbruget og naturen. Aftaleparterne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at lave erstatningsnatur. 

Der iværksættes en faglig udredning af, hvilke typer af § 3-natur eller andre arealer, hvor der er indvandret beskyttede arter, som kan indgå i en ordning om erstatningsnatur, og hvordan det kan sikres, at erstatningsnaturen kan etableres med en kvalitet der på sigt som minimum svarer til den nedlagte natur. Der findes allerede i de gældende regler muligheder for i særlige tilfælde at nedlægge natur mod at udlægge erstatningsnatur i de tilfælde, hvor der opnås en klar forbedring af naturforholdene. Arbejdet kan iværksættes i samarbejde med KL og kommunerne, som har stort kendskab til den lokale natur. I arbejdet kan landbrugsorganisationer og de grønne organisationer inddrages sammen med naturfaglig ekspertise.”  

I september 2018 udkom de to faglige rapporter, der blev igangsat som følge af Naturpakken.

Rapporten fra DCE, Aarhus Universitet, har belyst mulighederne for at lave erstatningsnatur ved at se på mulighederne for at udvikle natur ift. levesteder og arter. 

Læs rapporten: Erstatningsnatur - erfaringer og muligheder

I rapporten fra Orbicon er der samlet et katalog over hvilke omkostninger, der er forbundet med at etablere, drive og pleje erstatningsnatur.

Læs rapporten: Katalog over omkostninger ved etablering af naturpleje

Miljøstyrelsen har udarbejdet en faglig udredning baseret på de to rapporter og de gældende regler på området vedrørende naturpakke-initiativet om erstatningsnatur, samt et resume af den faglige udredning, som kan ses her.  

Faglig udredning om erstatningsnatur (PDF)

Resume af faglig udredning (PDF)

Miljøstyrelsen afholdt d. 2. april 2019 en konference om erstatningsnatur for at udbrede resultaterne af rapporterne og udredningen.

Naturområdet Gub Sø ved Silkeborg under etablering af motorvejen mellem Herning og Aarhus cirka 2015. Vejdirektoratet og Silkeborg Kommune laver erstatningsnatur i form af blandt andet sø og mose. Foto: Silkeborg Kommune.