Katalog over omkostninger ved etablering af erstatningsnatur

Udarbejdet af Orbicon

Orbicon har for Miljøstyrelsen udarbejdet et katalog over de økonomiske omkostninger ved etablering af erstatningsnatur. Kataloget dækker alle naturtyper, der er omfattet af naturbe-skyttelseslovens § 3 og dækker omkostninger forbundet med forundersøgelser, etablering af sikring af naturtyperne og levesteder for arter der er fredet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV, og den efterfølgende pleje af arealerne. Kataloget er baseret på udvikling af en budgetmode, og der er for hver af naturtyperne udviklet en case, der illustrerer udgiftsposterne ved etablering af erstatningsnatur.

Læs Katalog over omkostninger ved etablering af erstatningsnatur