Regulering af bly

Bly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg, og hvor meget bly der må være f.eks. i jord og grundvand.

Regulering af bly i produkter 

Bly i produkter bliver overordnet reguleret i:

  • Den danske blybekendtgørelse
  • Den europæiske kemikalielov, REACH
  • Specifikke produktregler

For en række specifikke produkter eller produktkategorier findes der regler for det tilladte indhold af bly. For de produkter der ikke er specifikt reguleret fik Danmark i 2000 et bredt dækkende forbud mod import og salg af blyholdige produkter. Filosofien bag produktreguleringen og den danske blybekendtgørelse er at den bedste måde at undgå bly i miljøet på, er ved helt at forhindre, at det indgår i produkter og dermed også i affaldsstrømmen. Blybekendtgørelsen omfatter produkter som f.eks. tagrender og vinduesrammer af PVC, pigmenter i maling, taginddækning, jordkabler og smykker.

Du kan læse mere om blybekendtgørelsen i faktaarket.

Alle regler for bly beskrevet på hjemmesiden er baseret på EU-direktiver med undtagelse af den danske blybekendtgørelse.

Du kan læse mere om den europæiske kemikalielov, REACH, her.

Vil du vide, om din virksomheds produkt er omfattet af specifikke produktregler for bly, kan du få overblikket her .

Klassificering, mærkning og arbejdsmiljø

Skulle en anvendelse af bly undtagelsesvis ikke være reguleret, skal blyet klassificeres ifølge reglerne for klassificering og mærkning. Denne klassificering er bl.a. med til at sikre at blyet behandles forsvarligt bl.a. i arbejdsmæssig henseende.

Læs mere om klassificering og mærkning her:

Faktaark: Klassificering, emballering og mærkning

Læs mere om regulering af kemikalier i arbejdsmiljøet på Arbejdstilsynets hjemmeside .

Regulering af forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder

Bly findes f.eks. i røg og støv fra forbrændingsanlæg eller i spildevand fra rensningsanlæg. Emission af bly fra forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder begrænses ved hjælp af kommunernes VVM-godkendelser. Her opstilles der specifikke grænser for hvor meget det enkelte anlæg må udlede. 

Vil du vide mere om grænseværdierne for bly, kan du læse videre her .

Globale miljøaftaler om bly

På verdensplan har man lavet aftaler om at udfase anvendelsen af bly i benzin.

Under OSPAR har Miljøministrene i deltagerlandene i 2001 underskrevet Esbjerg deklarationen bl.a. om at, der inden for en generation (25 år) kun må findes bly i miljøet i koncentrationer svarende til den naturlige forekomst.

Under SAICM (under UNEP) er der specifik fokus på udfasning af blyholdig maling.

Eksport

Eksport af tetraethylbly eller tetramethylbly kræver at myndighederne i importlandet har givet samtykke til import. Det fremgår af EU forordning 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. Ved eksport af disse blyforbindelser skal der følges en særlig procedure, som du kan læse mere om her:

Faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider