Klassificering, mærkning og emballering

Det er dig som ansøger, der skal klassificere det pesticidmiddel, der søges om godkendelse til. Det gælder både nye og eksisterende midler. Hvis ansøgning om godkendelse af et middel behandles efter pesticidforordningen, skal mærkning og emballering ske efter reglerne i denne samt kravene i CLP-forordningen.

Klassificering

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning til hjælp ved CLP klassificering. Vejledningen stilles til rådighed for ansøger for at skabe gennemskuelighed og vejlede om klassificering og mærkning af pesticidmidler.

Vejledningen er gældende for pesticidmidler og opdateres løbende i forbindelse med opdateret guidance dokument fra ECHA vedr. mærkning og emballering

Hent Vejledning til CLP klassificering P&B pest MST marts 2021

Har du spørgsmål om klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og produkter, kan du kontakte Miljøstyrelsens CLP-helpdesk. Helpdesk’en samarbejder med øvrige CLP-helpdeske i EU for at sikre harmoniseret vejledning af virksomheder og borgerne. Skriv til helpdesken på CLPhelpdesk@mst.dk.

Læs mere om helpdesken og de forskellige regler for klassificering m.v.

Vejledning til udarbejdelse af etiketter

Kravene til etiketter følger forordningen om mærkningskrav vedr. peticidmidler (Kommissionens forordning (EU) Nr. 547/2011), som følger af plantebeskyttelsesmiddelforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009) og reglerne om CLP-klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om ”Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.”

Hent Vejledning om udarbejdelse af etiketter for pesticidmidler med CLP-klassificering.

Bejdset korn, frø og kartofler

Bejdset korn, frø og kartofler skal mærkes med navnet på det pågældende pesticidmiddel, aktivstoffet, samt relevante sikkerhedsforanstaltninger og restriktioner i forhold til anvendelsen af det bejdsede produkt. I øvrigt skal mærkningen være i overensstemmelse med andre EU-regler på området for frø, planter mv. Der kan rettes henvendelse til Landbrugsstyrelsen, hvis der ønskes nærmere information om denne mærkning.

Ændring af klassificering af eksisterende produkter

Efter godkendelsen er givet, er det godkendelsesindehaver, der er ansvarlig for opdatering af klassificering og mærkning af pesticidmidlet. Ændringer til klassificeringen skal indsendes til Miljøstyrelsen på pesticider@mst.dk. En ændret klassificering eller omklassificering kan medføre en ny godkendelsessituation. Ved modtagelse af ansøgning vil der blive opkrævet et gebyr. Efter sagsbehandlingen vil ansøger få et etiketbrev, og skal herefter fremsende en etiket til godkendelse.

Læs mere om ansøgning om ændret klassificering.