Hovedprincipper i pesticidforordningen

Forordning nr. 1107/2009/EF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 14. juni 2011. Herefter kaldet ’pesticidforordningen’. Pesticidforordningen erstatter Europa Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, samt Europa Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler med visse aktivstoffer.

En forordning er gældende dansk lov fra dagen, den træder i kraft. Her følger en kort introduktion til hovedprincipperne i forordningen:

  • EU er inddelt i tre zoner, hvor myndighederne deles om arbejdet med vurdering af nye produkter inden for zonen. For midler til brug i væksthuse, behandling af afgrøder efter høst, behandling af tomme lagerrum eller til bejdsning skal vurderingen ske for hele EU.
  • Der skal ansøges konkret i hvert enkelt land, hvor man ønsker en godkendelse. Hvis særlige forhold gør sig gældende i et land, og hvis brug af et pesticid godkendt i et andet land i zonen vil føre til uacceptabel risiko for sundhed eller miljø, kan landet afvise midlet.
  • Der er mulighed for at godkende et middel, som er godkendt i en anden zone ved gensidig anerkendelse, men det er frivilligt. Landene skal som udgangspunkt godkende midler, der er godkendelsespligtige i hele EU-zonen ved gensidig anerkendelse . Men der er mulighed for at nægte godkendelse. Principperne omkring off-label fortsætter, men kaldes nu for mindre anvendelser. Der vil være mulighed for gensidig anerkendelse af godkendelserne.
  • Der udarbejdes en positivliste over aktivstoffer på EU-niveau. Pesticiderne godkendes på nationalt niveau på basis af positivlisten.
  • Der er indført nye kriterier for godkendelse af aktivstoffer, og fremadrettet vil safeners, synergister og adjuvanter også kræve en godkendelse. Hjælpestoffer vil fremover ikke kunne indgå i produkter, hvis de står på en negativliste.
  • En række aktivstoffer forventes ikke at få fornyet deres godkendelser i EU, når de skal revurderes i henhold til forordningen på grund af de nye kriterier for godkendelse af aktivstoffer. Der er tale om kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske og mutagene stoffer samt stoffer, der er særligt problematiske for miljøet. Aktivstofferne bortfalder uden forudgående vurdering af risikoen ved deres brug, det såkaldte cut-off princip.
  • EU-kommissionen skal inden for fire år foreslå cut-off kriterier for hormonforstyrrende stoffer. I mellemtiden gælder der midlertidige kriterier.
  • Der er fastsat maksimale sagsbehandlingstider for forskellige sagstyper – som er gældende for alle medlemsstater.

Samtidig med forordningens ændringer indføres i Danmark ændrede regler for klassificering i henhold til CLP-reglerne.

Læs om klassificering under menuen klassificering.