Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiderne er udtryk for den maksimale tid, som hovedparten af sagerne behandles indenfor i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor alle nødvendige oplysninger er indsendt fra borgerens, virksomhedens eller myndighedens side. For sager med faste ansøgningsfrister regnes den anbefalede sagsbehandlingstid fra ansøgningsfristens udløb. 

Sagsbehandlingstiderne herunder er udtryk for den maksimale tid, som hovedparten af sagerne under normale omstændigheder behandles indenfor.

Forsinkede sagsbehandlingstider for pesticidansøgninger

Miljøstyrelsens sagsbehandling af pesticidansøgninger er i øjeblikket meget forsinket, og der er oparbejdet en større sagspukkel på området. Forsinkelsen gælder især for større typer ansøgninger. Større ansøgninger er f.eks. nye og fornyede godkendelser, ændret anvendelse og gensidig anerkendelse. De mindre typer ansøgninger, som f.eks. ansøgning om mindre anvendelser og dispensationer, forventer Miljøstyrelsen at behandle sideløbende.

Miljøstyrelsen vil – indtil puklen er nedbragt – prioritere sagsbehandlingen efter nedenstående principper.

Prioriteringsprincipper

Miljøstyrelsen behandler ansøgninger efter følgende to spor:

  1. Screening af nye sager for tilstrækkeligt datagrundlag

  2. Sagsbehandling prioriteres efter fastsatte kriterier

Spor 1: Miljøstyrelsen foretager en systematisk screening af alle nye ansøgninger, hvorved det tjekkes om kravene til ansøgningen er opfyldt. Hvis der er mangler i ansøgningen, sendes mangelbrev. Evt. mangler skal indsendes inden for en kort tidsfrist. Hvis manglerne ikke opfyldes returneres ansøgningen. For ansøgninger, hvor der er mangler, sættes konsekvent et clock stop for sagsbehandlingen, og ansøgningerne afvises, hvis fristen udløber, eller den samlede periode med clock stop overstiger seks måneder.

Spor 2: Miljøstyrelsen prioriterer sagsbehandlingen ud fra prioriteringsprincipper, der afspejler hensynet til miljø- og sundhed, og som opfylder tidligere kritik fra Rigsrevisionen vedr. forsinkede revurderinger samt målsætninger i Pesticidstrategi 2017-2021 om mindre pesticidbelastning og forebyggelse af resistensudvikling.

Det overordnede princip er ”først ind, først ud”. Dertil kommer en række prioriteringshensyn (punkt 1-6 nedenfor), hvor punkt 1-4 er sidestillede prioriteringer, som behandles først. Endvidere prioriteres ansøgninger i kategori 5 og 6, der er mere end 3 år gamle. I enkelte tilfælde vil det dog ikke være muligt for MST at afslutte sagsbehandlingen af disse typer sager, hvis der afventes en vurdering fra et andet rapporterende medlemsland i EU/nordzonen.

  1. Fornyelser af eksisterende godkendelser, hvor der er viden om, at der behov for risikobegrænsende foranstaltninger på eksisterende godkendelser.

  2. Nye godkendelser af mindre belastende pesticider.

  3. Nye godkendelser af produkter, hvor der også er ansøgt om dispensation.

  4. Nye godkendelser af produkter, som kan begrænse/bryde resistens, eller hvor der mangler midler til specifikke anvendelser.

  5. Øvrige fornyelser af eksisterende godkendelser.

  6. Nye el. ændrede godkendelser af produkter med aktivstoffer og til anvendelser, der allerede er markedsført. 

    Eventuelle spørgsmål hertil bedes rettet til pesticider@mst.dk

Sagsbehandlingstider for forskellige ansøgningstyper (jf. ovenstående kan disse ikke forventes overholdt pt.)

 

Godkendelse af et nyt plantebeskyttelsesmiddel efter pesticidforordning 1107/2009Forventet sagsbehandlingstid

Ansøgning om godkendelse, hvor Danmark er zone rapporteur

1-1½ år

 Ansøgning om fornyet godkendelse

9 mdr.

Ansøgning om gensidig anerkendelse, hvor et andet land i Nord zonen har været zone rapporteur

4 mdr.

Ansøgning om gensidig anerkendelse, hvor et land udenfor Nord zonen har været zone rapporteur

4 mdr.

Screening for, hvorvidt ansøgningen vurderes at være komplet

6 uger

Ansøgning om godkendelse af et middel, indeholdende et lav-risiko aktivstof.

4-10 mdr.

Ansøgning om parallel godkendelse

45-55 dage.

 

Godkendelse af andre typer af ansøgninger for pesticidmidlerForventet sagsbehandlingstid

Ansøgning om forsøgsmæssig afprøvning

3 mdr.

Ansøgning om dispensation til brug af ikke godkendte midler eller anvendelser

Op til 6 mdr.

Ansøgning om udvidet anvendelse eller formuleringsændringer

Op til 1½ år – afhængig af kompleksitet og behov for eksterne høringer

Ansøgning om mindre anvendelser

6 mdr.

Ansøgning om administrative ændringer

6 uger

Ansøgning om ændring af etiket

8 uger