Regulering af bly

Bly i produkter er reguleret i forskellige EU-reguleringer og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse og i EU kemikalie reguleringerne REACH-forordningen (nr. 1907/2006) og RoHS-direktivet (nr. 65/2011). Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg.

Bly i produkter bliver overordnet reguleret i:

  • Den danske blybekendtgørelse
  • Den europæiske kemikalieregulering, REACH-forordningen
  • Specifikke produktregler

For en række specifikke produkter eller produktkategorier findes der regler for det tilladte indhold af bly. For de produkter, der ikke er specifikt reguleret, fik Danmark i 2000 et bredt dækkende forbud mod import og salg af blyholdige produkter. Filosofien bag produktreguleringen og den danske blybekendtgørelse er, at den bedste måde at undgå bly i miljøet på, er ved helt at forhindre, at det indgår i produkter og dermed også i affaldsstrømmen. Blybekendtgørelsen omfatter produkter som f.eks. fiskeredskaber, pigmenter i maling, taginddækning, inddækning af bygninger og kappe til elektriske jordkabler.
Du kan læse mere om blybekendtgørelsen i faktaarket om emnet.

I REACH-forordningen er der bl.a. fastsat regler om bly i smykker og i forbrugerartikler, hvis artiklen (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn.

I REACH er grænseværdien for bly (udtrykt som metal) i smykker 0,05 % i vægtprocent af den enkelte del. 

Undtaget fra denne regulering er dog krystalglas, indre bestanddele i urværker, som forbrugerne ikke har adgang til, ikke-syntetiske eller rekonstruerede ædelstene og halvædelstene, (medmindre de er behandlet med bly) emalje (defineret som blandinger, der kan forglasses som resultat af fusion, vitrificering eller sintring af mineraler smeltet ved en temperatur på mindst 500 °C).

Undtaget er også smykker, der er markedsført første gang før 9. oktober 2013 og smykker fremstillet før den 10. december 1961.
Læs mere om reglerne for smykker.

I REACH er der også fastsat regler, som medfører at det er forbudt i hele EU at markedsføre eller anvende bly i forbrugerartikler eller berørbare dele deraf med over 0,05 % bly i vægtprocent, hvis artiklen eller berørbare dele (under normal eller forudsigelig brug) kan puttes i munden af børn. En artikel eller en del af en artikel vurderes at kunne puttes i munden af børn, hvis den er mindre end 5 cm på den ene led eller har en aftagelig eller fremspringende del af den størrelse.

Det gælder dog ikke, hvis det kan dokumenteres, at frigivelsen af bly ikke overskrider 0,05 μg/cm2 pr. time (svarende til 0,05 μg/g/t). For overfladebehandlede artikler skal det dokumenteres, at denne frigivelsesgrad ikke overskrides i en periode på mindst to år ved normal brug af produktet.

I REACH er der også indført regler, der medfører, at Det er derudover det er forbudt, at gå på jagt i vådområder med hagl, der indeholder mere end 1% bly og reglerne sætter grænser for hvor bly, der må være i PVC.
Læs mere EU-restriktionen om bly (ECHAs hjemmeside)

Bestemmelserne i REACH-forordningen går forud for den danske regulering. Det betyder, at i det omfang REACH regulerer området, er det REACH, man skal anvende - også selv om de danske regler umiddelbart gælder på samme område.
Læs mere om den europæiske kemikalieregulering, REACH.

Vil du vide, om din virksomheds produkt er omfattet af specifikke produktregler for bly, kan du få overblikket ved at læse videre her på hjemmesiden 

Klassificering, mærkning og arbejdsmiljø

Farlige kemiske stoffer og blandinger (kemikalier) skal klassificeres og mærkes. De skal også emballeres forsvarligt. Det følger af reglerne om klassificering, mærkning og emballering (CLP). Denne klassificering er bl.a. med til at sikre, at blyet behandles forsvarligt bl.a. i arbejdsmæssig henseende. Bly er omfattet af harmoniseret klassificering, da det er optaget på CLP-forordningens bilag VI (konsolideret tekst)  (EUR-Lex.europa.eu)

Læs mere om klassificering og mærkning: Faktaark: Klassificering, mærkning og emballering (CLP)

Læs mere om regulering af kemikalier i arbejdsmiljøet på Arbejdstilsynets hjemmeside

Regulering af forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder

Bly findes f.eks. i røg og støv fra forbrændingsanlæg eller i spildevand fra rensningsanlæg. Emission af bly fra forbrændingsanlæg, rensningsanlæg og større virksomheder begrænses ved hjælp af kommunernes VVM-godkendelser. Her opstilles der specifikke grænser for, hvor meget det enkelte anlæg må udlede. 
Læs mere om grænseværdier for bly 

Eksport

Eksport af tetraethylbly eller tetramethylbly kræver, at myndighederne i importlandet har givet samtykke til import. Det fremgår af EU- forordning nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier. Ved eksport af disse blyforbindelser skal der følges en særlig procedure, som du kan læse mere om her:
Læs vores faktaark: Eksport og import af farlige kemikalier og pesticider

REACH - Godkendelsesordningen

Bemærk, at tetraethylbly er optaget på REACH-forordningens bilag XVII, også kaldet listen over godkendelsespligtige stoffer, hvilket betyder, at stoffet efter 1. maj 2025 kun må anvendes i EU, hvis man har søgt og fået godkendelse af EU-kommissionen til den specifikke anvendelse. 

Find mere information om godkendelsesordningen under REACH her på hjemmesiden.