Faktaark: Bly

I dette faktaark kan du læse om reglerne i den danske blybekendtgørelse.

Det er generelt forbudt at importere eller sælge produkter, der indeholder kemiske forbindelser af bly.

Det er forbudt at importere og sælge visse produkter, hvis de indeholder metallisk bly.

Ved blyholdige produkter forstås produkter med mere bly end 0,01% af vægten. (i produktets homogene enkeltdele).

Kemiske forbindelser af bly

Det er generelt forbudt at importere eller sælge produkter, der indeholder kemiske forbindelser af bly.

Reglerne omfatter blandt andet glaserede og emaljerede produkter, plastprodukter og smøremidler.

Følgende produkter, som indeholder kemiske forbindelser af bly, er dog tilladt (blybekendtgørelsens bilag 1):

 • Højfleksible kabler til maskindele, herunder elevatorkabler
 • Superledere
 • Tændsats til ammunition og boltpistoler
 • Blymønje til restaurering af historiske genstande
 • Udladningslamper
 • Maling til specielle formål - korrosionsbeskyttelsesmaling med under 250 ppm bly og antibegroningsmaling med under 1250 ppm bly. Det gælder dog ikke, hvis blyet findes som blycarbonat eller blysulfat.
 • Glas til specielle formål - lyskilder, optik, strålingsbeskyttelse, krystalglas og silikatglas til sandblæsning.
 • Glasurer på tændrør til udendørs anvendelse
 • Glasurer på tegl, mursten og klinker
 • Elektroniske komponenter
 • Produkter til forskning, udvikling og laboratorieanvendelse

Maling må dog ifølge bestemmelserne i REACH-forordningen ikke indeholde bly som blycarbonat eller blysulfat. Det vil sige, at der ikke er en nedre grænse for vægtprocenten. 

Metallisk bly

Det er forbudt at importere og sælge følgende produkter, hvis de indeholder metallisk bly (blybekendtgørelsens bilag 2):

 • Produkter til hobbyformål.
 • Fyrfadslys og andre lys.
 • Gardinvægte.
 • Produkter til dekorative formål, herunder smykker.
 • Sikkerhedsplomber.
 • Produkter til tagdækning af bygninger.
 • Produkter til inddækning på bygninger.
 • Produkter til reparation af samt om- og tilbygninger på huse, med undtagelse af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning.
 • Fiskeredskaber til erhvervsfiskeri: import og salg af synk, synkeliner og vodtove.
 • Fiskeredskaber til lystfiskeri.
 • Loddelegeringer til VVS- og blikkenslagerformål, undtagen til lodning af zinkplader.
 • Kapper til elektriske jordkabler under 100 kV AC eller under 150 kV DC, med undtagelse af søkabler.
 • Bly i hjulvægte til køretøjer, undtagen biler indrettet til befordring af max. 9 personer og med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.

Med hensyn til produkter til reparation af samt om- og tilbygning på huse er der udelukkende tænkt på produkter til brug til tagdækning af og inddækning på bygninger.

Dog er fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning undtaget. Produkter indeholdende bly til tag- og inddækning på/af fredede og bevaringsværdige bygninger, når der alene er tale om reparation af samt om- og tilbygning på disse, vil derfor være undtaget fra reglerne.

Bevaringsværdige bygninger opdeles i kategorier. Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at det er den enkelte kommune, der afgør i hvilke kategorier, der skal bruges originale materialer, og i hvilke kategorier forbuddet mod brug af bly er gældende. Det er således kommunen, der afgør, om en bygning er bevaringsværdig i en kategori, der undtager den fra forbuddet mod blyholdige produkter. Denne undtagelse gælder dog kun ved reparation af tag- og inddækning samt ved tag- og inddækning i forbindelse med om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger.

Med fiskeredskaber til lystfiskeri forstås redskaber, der er produceret med det hovedformål at fange fisk ved brug af stang, pilk eller lignende lette håndredskaber og omfatter f.eks. fiskestænger, fiskehjul og endegrej (eksempelvis jighoveder, pirke, synk og lodder).  

Dispensation fra blybekendtgørelsen

Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges, og der kan stilles vilkår for tilladelsen. Der vil altid blive foretaget en samlet vurdering af den konkrete sag, og miljø- og sundhedshensyn vil veje tungt i en afgørelse om dispensation.

En ansøgning om dispensation skal sendes til Miljøstyrelsen: på e-mail til mst@mst.dk eller til Miljøstyrelsen, Att.: Kemikalier, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Her kan også rekvireres ydereligere information om kriterier og oplysningskrav for ansøgningen

Generelle undtagelser

Blybekendtgørelsens regler gælder ikke for produkter til eksport til andre EU-lande, råvarer og halvfabrikata samt brugte produkter, som ved førstegangssalg opfyldte danske krav.

Forbuddet gælder endvidere ikke for produkter til reparation af eksisterende produkter.

Andre regler for bly

Nogle produkter er omfattet af andre regler, der regulerer bly. Det drejer sig om motorbenzin, batterier og akkumulatorer, skydevåben og ammunition, slagger og flyveaske, affaldsprodukter, emballage, medicinske anordninger, keramiske genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, elektriske og elektroniske produkter m.m.

Blybekendtgørelsens regler hindrer ikke import og salg af produkter, der er reguleret af andre regler.

Hvis du vil vide, om din virksomheds produkt er omfattet af regler om bly, så læs mere i vores temasektion.

Importører og forhandlere er ansvarlige

Enhver, som sælger eller importerer produkter, der indeholder bly, har ansvaret for, at reglerne overholdes. Virksomheder skal kunne dokumentere produktets lovlighed. Dokumentationen kan være en måling af indholdet i produkternes enkeltdele. Den kan også bestå af en kombination af:

• skriftlige aftaler med krav til leverandører af råmaterialer, halvfabrikata eller færdige produkter
• kvalitetsstyring hos producent
• egenkontrol, f.eks. stikprøvekontrol

Det er op til virksomhederne selv at finde egnede målemetoder.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at reglerne overholdes. Det kan betyde, at produktet skal trækkes tilbage fra det danske marked. Hvis man overtræder reglerne, kan man risikere bøde eller fængsel i indtil to år.

Temasektion om bly

Regulering af blyBly i produkter er reguleret i forskellige forordninger og bekendtgørelser, bl.a. den danske blybekendtgørelse og i EU reguleringerne REACH og RoHS. Der er også grænser for, hvor meget der må udledes fra f.eks. forbrændingsanlæg.

Er dit produkt omfattet af blyreglerne?For at gøre det nemmere for virksomhederne at finde ud af, hvorvidt deres produkter falder ind under blyreglerne, er der her lavet en liste over specifikke produkter, som Miljøstyrelsen ofte modtager henvendelser omkring.

Særligt om metallisk bly
Metallisk bly, også kaldet massiv bly, er under CLP reglerne klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1A og lactationstoksisk. Dette indebærer bl.a., at importører og producenter af metallisk bly skal klassificere og mærke produkterne. 

Substitution af blyFor langt de fleste anvendelser af bly er det lykkedes at finde blyfrie alternativer, der har kunnet erstatte de traditionelle blyholdige produkter.  Miljøstyrelsen støtter udviklingen af blyfrie produkter.

Spørgsmål og svar om blyHvor meget bly må der være i kemiske produkter til industriel anvendelse? Og Hvad menes der med homogene enkeltdele? Få svar på de mest stillede spørgsmål om blyreglerne.