Regler for brug af rottegift

Her kan du se hvilke krav, der stilles til anvendelsen af rottegift

Rottegifte er meget stærke midler, der er virksomme i ganske små doser. Ikke kun overfor rotter, men også overfor mennesker, pattedyr, fugle og vandlevende dyr. Dyr der æder forgiftede rotter risikerer selv at blive forgiftede.

For at mindske risikoen for at mennesker og andre dyr end rotter forgiftes, stilles der følgende krav til besiddelse og bekæmpelse med rottegift:

  • Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må besidde rottegift.
  • Det er kun R1-autoriserede rottebekæmpere, der må udlægge rottegift hos private borgere.
  • R2-autoriserede må kun anvende rottegift på egen erhvervsejendom
  • Rottegiften må kun anvendes i og omkring bygninger, og kun i en afstand af op til 10 meter fra en bygning. Der findes dog mulighed for kildebekæmpelse se vurderingsvejledningen
  • Rottegiften skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.
  • Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr skal rottebekæmperen indsamle døde mus og rotter to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffe dem som dagrenovation.
  • Rester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
  • Foderstationer skal være påført en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
  • Rottegift må kun udlægges i forbindelse med en bekæmpelse og ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter.

Indberetning af ulovlig anvendelse af rottegift

Hvis du får bekæmpet rotter, og oplever at nogle af de ovenstående krav overtrædes, kan du indberette den ulovlige anvendelse af rottegift til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Se nærmere på "Hvordan indberettes ulovlig brug af rottegift?"