Bekæmpelse af rotter med gift

Til kemisk bekæmpelse af rotter kan den R1- eller R2-autoriserede person anvende en gift indeholdende et antikoagulerende middel eller cholecalciferol, som er en D3-vitamin. Se en mere detaljeret beskrivelse i Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler De kemiske bekæmpelsesmidler beskrives længere ned på siden.

Retningslinjer for effektiv bekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler

Det er vigtigt, når kemiske bekæmpelsesmidler anvendes til en bekæmpelse, at det sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som er beskrevet på det pågældende middels etiket, gældende bekendtgørelse og vejledning samt Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler beskrivelse af hvad, der er omfattet af korrekt og effektiv bekæmpelse af rotter. I vejledningen findes en mere detaljeret beskrivelse af bekæmpelse med antikoagulanter og med cholecalciferol, samt flowdiagrammer for de to bekæmpelsesmetoder. Til sidst i vejledningen er der et tjekskema, til brug for de tilfælde, hvor der er tvivl om resistens mod antikoagulanter.

Godkendte bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler mod rotter (og mus) må kun besiddes og anvendes, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen (eller er under afvikling, hvor fristen endnu ikke er overskredet). Bekæmpelsesmidler skal anvendes som beskrevet på etiketten og det er strafbart at anvende midler  i strid med de vilkår, som er givet ved godkendelsen.

Du kan finde en liste over godkendte bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD).

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis du ikke kan finde et middel på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen. 

Kemiske bekæmpelsesmidler mod rotter

Regler for brug af rottegift

Forhandler du rottegift?

Bekæmpelsesmidler til rotter indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol skal opbevares under lås og må kun udleveres til og besiddes af en autoriseret rottebekæmper. Det betyder, at du som forhandler er forpligtet til at kontrollere, at dine kunder har den korrekte autorisation, før de må købe midlerne. Kunden skal som udgangspunkt være R1-autoriseret, med mindre der på etiketten er angivet, at midlet også må anvendes af R2-autoriserede.

Du kan kontrollere kundens autorisationsnummer under forhandlere af pesticider.