Data om rotter

På denne side kan du læse en nærmere beskrivelse af de enkelte rapporter i rapportmodulet og tilgå de enkelte rapporter. Husk, hvis du vælger en ny rapport, skal du trykke på ”Generer diagram” for at få vist rapporten korrekt.

Rapportnavn

Hvad viser rapporten

Hvad kan du vælge

Hvilket område dækker opgørelsen

Hvilke år dækker opgørelsen

Afsluttede rotteanmeldelser

Viser afsluttede anmeldelsers fordeling over året i flerårigt perspektiv

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Rotter eller andre dyr

Hele landet eller kommuner

2015 – nu

Andel af kommuner med kloakrottebekæmpelse i hovedledningerne

Viser hvor stor en del af kommunerne, der vælger at bekæmpe rotter i hovedkloakken, som en del af den kommunale indsats mod rotter. Søger du oplysninger for år, hvor oplysningerne endnu ikke er fuldt opdaterede, bør du anvende procent, hvis du sammenligner med tidligere år

 

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

 

2007 til nu

Bekæmpelsesmetoder

Viser fordelingen mellem de forskellige bekæmpelsesmetoder fx smækfælder og gift, der anvendes i rottebekæmpelsen, undtagen i kloakken

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

Kommuner

2015 til nu

Gebyr for den kommunale rottebekæmpelse

Viser om kommunen i de enkelte år opkræver gebyr for rottebekæmpelsen, samt hvor mange procent af kommuneren, der opkræver gebyr i den samme årrække

-Kommune

-Periode på ét eller flere år.

 

Kommuner

 

Hvem varetager bekæmpelsen

Viser fordelingen mellem kommunal bekæmpelse, bekæmpelsen udført at private R1-bekæmpelsesfirma og bekæmpelse varetaget af R2-autoriserede på egne erhvervsejendomme

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

-Landzone, byzone og/eller sommerhusområde

Hele landet eller kommuner

2018 til nu

Kommunal rottebekæmpelse - udlicitering eller eget personale

Viser fordelingen i kommunerne mellem bekæmpelse udført af kommunalt ansat personale, udliciteret til et bekæmpelsesfirma eller en kombination

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

Hele landet 

2007 til nu

Kommunale handlingsplaner

Viser en liste over alle kommuner med link til deres senest opdaterede handlingsplan, med oplysninger om bl.a. om kommunen sætter begrænsninger på den private bekæmpelse og hvornår handlingsplanen sidst er revideret

 

Alle kommuner i et skema

Igangværende år

Kommunernes og forsyningernes kloakrottebekæmpelse

Viser fordelingen af kommunens og forsyningens brug af aflivningsfælder, rottespærrer og gift i de offentlige dele af kloakken.

Vær opmærksom på to skalaer

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

Hele landet eller kommuner

2007 til nu

Rotteanmeldelser (indendørs/udendørs)

Viser antal rotteanmeldelser. Samt fordelingen af anmeldelser indendørs og udendørs i absolutte tal eller som procent. Søger du oplysninger for år, hvor oplysningerne endnu ikke er fuldt opdaterede, bør du anvende procent, hvis du sammenligner med tidligere år

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

Hele landet eller kommuner

2015 til nu

Rotteanmeldelser (rotter/andre dyr)

Viser fordelingen mellem anmeldelser, der reelt er rotter og anmeldelser, der skyldes andre dyr

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

Hele landet eller kommuner

2015 til nu

Rotteanmeldelser fordelt på ejendomstyper

Viser fordelingen af rotteanmeldelserne på forskellige ejendomstyper

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

Hele landet eller kommuner

2018 til nu

Rotteanmeldelser inkl. rotter registreret på kampagnebesøg i landzone/landbrugsejendomme i byzone

Viser i perioden 2007-2014 både anmeldelser og rotter fra kampagnebesøg, der ikke tidligere blev anmeldt, sammenlignet med årene 2015 – nu, hvor rotter fra kampagnebesøg også registreres som anmeldelser

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

Hele landet eller kommuner

2007 til nu

Rottespærrer på kommunale institutioner

Viser antallet af institutioner, skoler mm. i kommunen og hvor mange rottespærrer, der er sat op på dem. Opgørelsen forholdes til den procentvise fordeling på landsplan

-En specifik kommune

-Periode på ét eller flere år.

Kommuner

2015 til nu

Rottespærrer på private, statslige og regionale institutioner

Samme som ovenstående, blot for private, stat og regioner, og tilføjet visning af, hvor mange institutioner mm. der har takket nej til kommunens tilbud om at opsætte rottespærre.

-En specifik kommune

-Periode på ét eller flere år.

Kommuner

2018 til nu

Udviklingen i brug af gift

Viser mængden af benyttet gift på 4 kategorier  –  svag = coumatetralyl og chlorophacinon, mellem = bromadiolon og difenacoum, stærk = brodifacoum, flocoumafen og difethialon, andre = andre kemiske bekæmpelsesmidler end antikoagulanterne. Opgjort for kommunen, de private bekæmpelsesfirmaer/R1 og for bekæmpelse på egen erhvervsejendom/R2

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

Hele landet eller kommuner

2007 til nu

Årsager til rotteanmeldelse

Viser overgrupper af årsager til rotteanmeldelser – Øvrige Natur-/Kulturrelaterede – Føderelateret – Bygningsrelateret – Afløbs-/kloakrelateret

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

-Byzone, landzone og/eller sommerhusområde

Hele landet eller kommuner

2015 til nu

Årsager til rotteanmeldelse – detaljeret

Viser årsager til rotteanmeldelser i detaljer for hver af de 4 grupper – Øvrige Natur-/Kulturrelaterede – Føderelateret – Bygningsrelateret – Afløbs-/kloakrelateret

-En specifik kommune eller hele landet.

-Periode på ét eller flere år.

-Absolut tal eller procent

-Byzone, landzone og/eller sommerhusområde

-Afløbsrelateret, bygningsrelateret, føderelatere eller øvrige Natur-/Kulturrelaterede

Hele landet eller kommuner

2015 til nu

Vilkår for brug af danske offentlige data

Miljøstyrelsen giver brugsret til de data, der indgår i rotterapportmodulet, på nedenstående vilkår. Data i rotterapportmodulet er baseret på indberettede data i den fællesoffentlige rottedatabase under Danmarks Miljøportal. Din ret til at benytte dokumenter og billeder/grafer, som du får adgang til via rotterapportmodulet, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vores vilkår reguleres af dansk ret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven").