Rottebekæmpelse

I Danmark har kommunerne ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ved hjælp af kommunale rottebekæmpere eller ansatte i et bekæmpelsesfirma. Hvis du ser en rotte, så anmeld det til din kommune på borger.dk

Ansvar og pligt

Det er Miljøministeriet, der har ansvaret for lovgivningen på området. Dette er udmøntet i Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 1336 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Som uddybning af teksten i bekendtgørelsen har Miljøstyrelsen lavet to vejledninger: 

Er der rotter?

Kommunen hjælper gratis med rottebekæmpelse, mens du selv skal sørge for at slippe af med mus.

Hvis du ser en rotte, så anmeld det til din kommune under:

Anmeld rotter til kommunen på borger.dk

Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter effektivt. Det er også kommunen, der skal påvise eventuelle fejl og mangler ved en ejendommen, det gælder også i afløb eller brønde. Det gør rottebekæmperen f.eks. ved at lave en røgprøve, hvor der blæses røg ind i afløbssystemet for at undersøge, om der er revner eller sprækker i systemet.

Størstedelen af de rotteforekomster vi ser i byer og bymæssig bebyggelse skyldes fejl i kloaksystemerne.

Undgå rotter

Rotter er dygtige til at finde skjulte fejl og mangler i kloaksystemer og afløb – særligt hvis der er tale om dårligt byggeri. Fejl og mangler kan derfor ofte give ulemper i form af rotteplage, smittefare, lugtgener, fugt og svamp, og det kan medføre dyre reparationer for ejeren.

Sørg derfor for effektivt tilsyn, når afløbssystemet bliver udført og husk at det er bygherren som har ansvaret for at arbejdet er korrekt udført.

Efterfølgende er det dig som ejer der har ansvaret for at kloakken på privat grund vedligeholdes og holdes i forsvarlig stand.

Hvis der på grunden findes kloakledninger, som ikke længere er i brug, skal de afproppes ordentligt. Afpropningen skal foretages så tæt på det ledningssystem, der endnu benyttes, som muligt. Alternativt kan den nedlagte ledning fyldes med sand, beton eller lignende, så løsningen er permanent, og der ikke senere kan ske sammenfald. Ubenyttede kloakker giver rotterne mulighed for at finde en tør plads til at bygge rede.

Du står også selv med udgifterne i forbindelse med vedligeholdelsen. Fordi det af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fremgår, at ejere af fast ejendom har pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt. Denne pligt omfatter også brønde og stikledninger.

Hvis du køber en ejendom vil det derfor altid være en god idé at få tjekket kloaksystemet inden overtagelsen. Som køber kan man overveje at få indført på slutsedlen, at sælger leverer en ejendom med intakt afløbssystem.

Nyheder om rotter