Rottebekæmpelse

I Danmark har kommunerne ansvaret for en effektiv rottebekæmpelse ved hjælp af kommunale rottebekæmpere eller ansatte i et bekæmpelsesfirma.

Det er Miljøministeriet, der har ansvaret for lovgivningen på området. Dette er udmøntet i Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse nr. 1336 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Som uddybning af teksten i bekendtgørelsen har Miljøstyrelsen lavet to vejledninger: 

Her på siden findes information om bl.a. rottens biologi, kemiske bekæmpelsesmidler og uddannelser på området.

 

For information og tilmelding til R1-opfølgningskursus klik her

Nyheder om rotter

Ansvar og pligt

Rotter er dygtige til at finde skjulte fejl og mangler i kloaksystemer og afløb – særligt hvis der er tale om dårligt byggeri. Fejl og mangler kan derfor ofte give ulemper i form af rotteplage, smittefare, lugtgener, fugt og svamp, og det kan medføre dyre reparationer for ejeren.

Sørg derfor for effektivt tilsyn, når afløbssystemet bliver udført og husk at det er bygherren som har ansvaret for at arbejdet er korrekt udført.

Efterfølgende er det dig som ejer der har ansvaret for at kloakken på privat grund vedligeholdes og holdes i forsvarlig stand.

Hvis der på grunden findes kloakledninger, som ikke længere er i brug, skal de afproppes ordentligt. Afpropningen skal foretages så tæt på det ledningssystem, der endnu benyttes, som muligt. Alternativt kan den nedlagte ledning fyldes med sand, beton eller lignende, så løsningen er permanent, og der ikke senere kan ske sammenfald. Ubenyttede kloakker giver rotterne mulighed for at finde en tør plads til at bygge rede.

Du står også selv med udgifterne i forbindelse med vedligeholdelsen. Fordi det af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fremgår, at ejere af fast ejendom har pligt til at sikre og renholde deres ejendom, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt. Denne pligt omfatter også brønde og stikledninger.

Hvis du køber en ejendom vil det derfor altid være en god idé at få tjekket kloaksystemet inden overtagelsen. Som køber kan man overveje at få indført på slutsedlen, at sælger leverer en ejendom med intakt afløbssystem.

Er der rotter?

Hvis du ser en rotte, så anmeld det til din kommune under:

Anmeld rotter til kommunen på borger.dk

Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter effektivt. Det er også kommunen, der skal påvise eventuelle fejl og mangler ved en ejendommen, det gælder også i afløb eller brønde. Det gør rottebekæmperen f.eks. ved at lave en røgprøve, hvor der blæses røg ind i afløbssystemet for at undersøge, om der er revner eller sprækker i systemet.

Størstedelen af de rotteforekomster vi ser i byer og bymæssig bebyggelse skyldes fejl i kloaksystemerne.

Kend forskel på rotter og mus

Kommunen hjælper gratis med rottebekæmpelse, mens du selv skal sørge for at slippe af med mus.

For at kunne kende forskel på, om det er rotter eller mus, du er generet af, så hav fokus på følgende:

Spor

En voksen rottes fodspor er meget større end fodsporet fra en mus. Man kan også se efter mærker i støvet fra rottens lange hale.

 

Gnaverens indgangshuller

Indgangshuller til gnaveres huler siger ofte noget meget om, hvem det er, der bor der.

Et musehul er noget mindre end et rottehul og sjældent mere end et par centimeter i diameter. Et rottehul ligner et musehul men er meget større. Hvis der findes huller på vægge, eller hvis der er gnavet i rør, så er det sandsynligvis en rotte, der er på spil.

Rotter kan komme igennem huller, der er på størrelse med en 2-krone.

 • Begnavet kloakrørssamling
 • Rottehul gnavet ved siden af en ventilationsrist i en ydermur.
 • Reduktionsrør gnavet af rotter
 • Begnavet kloakrørssamling
 • Rottehul gnavet ved siden af en ventilationsrist i en ydermur.

Ekskrementer

Rotteekskrementer er ofte buttede i den ene ende og en anelse tilspidsede i den anden. Voksen rotters ekskrementer er cirka 17 millimeter lange og 6 millimeter tykke. Både rotter og mus efterlader ekskrementer overalt, hvor de færdes. Rotter kan dog have tendens til at have særlige ekskrementpladser.

Herunder ses ekskrementer fra henholdsvis en husmus, en husrotte og en brun rotte. Ekskrementer fra mus har cirka samme tykkelse som spidsen af en kuglepen og er cirka 3-5 millimeter i længden.

 

Rotter

Rotten hører til gnaverfamilien, der omfatter cirka en tredjedel af alle nulevende pattedyrarter. I Danmark findes der to rottearter: Den brune rotte (Rattus norvegicus) og husrotten (Rattus rattus).

Brune rotter får normalt 8-10 unger i et kuld, og forsøg har vist, at et rottepar i praksis under optimale forhold kan formere sig og blive til cirka 862 rotter på bare ét år.

Husrotten

Husrotten vejer som voksen cirka 100-200 gram. Halen er ensfarvet og længere end længden på hoved og krop tilsammen. Ørerne er store, gennemsigtige og hårløse, og snuden er lang og spids. Pelsen er normalt gråbrun, men der kan forekomme mange farvevarianter fra kulsort til ganske lys.

Den brune rotte

Den brune rotte er størst, og den normale vægt for voksne individer er cirka 200-400 gram. Halen er lysere på undersiden end på oversiden, og den er kortere end længden på hoved og krop tilsammen. Ørerne er korte, brede og beklædt med fine hår, og snuden er relativt kort. Rottens pels er normalt brungrå på oversiden med en lysere, grålig bug. Det kan dog variere en del.

Rotters levevis

Rotters fortænder vokser hele livet, hvilket gælder for alle gnavere. Den brune rottes fortænder vokser eksempelvis cirka 2,7 millimeter om ugen eller i alt cirka 14 centimeter om året. Tænderne skærpes og holdes i den rigtige længde ved, at de øverste fortænder konstant slibes mod de nederste.

Rotter kan gnave i alt, der er blødere end emaljen på deres tænder. Derfor kan rottetænder gå i lag med både kalksten, mursten, aluminium, zink, bly, plast og træ.

Både mus og rotter gnaver i genstande for enten at komme ind eller ud, men de kan også bare gnave for at undersøge forskellige genstande. Både mus og rotter har stor forkærlighed for at gnave i eksempelvis elkabler.

Rotter og mus’ lugtesans er særdeles veludviklet, og de kan snildt lugte, at der bag et stykke plast gemmer sig noget spiseligt.

Tandsporene fra de to fortænder i over- og undermund hos rotter er cirka 3 millimeter brede, mens musenes tandspor er under 2 millimeter.

En god graver

Den brune rotte er en dygtig graver, der kan udgrave underjordiske gangsystemer på flere meters længde. Den graver dog sjældent mere end 60 centimeter ned.

Fra kloaksystemer kan rotter grave sig gennem flere meter jord for at komme op til overfladen, og da de er ret stærke, kan de let skubbe en afløbsrist, der typisk vejer omkring 1,2 kilo, løs og derved skaffe sig adgang til en ejendom.

Rotter er på den ene side utroligt nysgerrige, men samtidig ekstremt mistroiske. De har en tendens til at undgå alt nyt som for eksempel nyopsatte klapfælder eller en bunke rottegift. Det tager en rottebekæmper højde for, når han begynder bekæmpelsen af rotter.

Rotter er desuden i stand til at forbinde virkning med årsag, og har de smagt på noget føde eller gift, der giver ubehagelige symptomer indenfor seks til syv timer, så holder de sig fremover fra lignende stoffer med samme lugt og smag. Det er en af årsagerne til, at rottebekæmpelse kan være en vanskelig affære. 

Mus

Mus er langt mindre end rotter, og de har forholdsvis små fødder, et mindre hoved og store ører, der adskiller dem fra eksempelvis en ung brun rotte.

De fleste mus har et ganske lille væskebehov, og de kan derfor klare sig fint i både kornmagasiner, pakhuse og stalde. Alle mus er ligesom rotter altædende, selvom de langt foretrækker kornprodukter.

Husmusen, der findes de fleste steder i Danmark, findes i to arter: Den lyse husmus ( Mus musculus ) og den mørke husmus ( Mus domesticus ). Bortset fra farven i pelsen er der ikke stor forskel på deres udseende og heller ikke deres levevis, men udbredelsen er forskellig. Den lyse husmus forekommer stort set overalt i Danmark, mens den mørke husmus holder sig til det sydlige Jylland op til en linje mellem Fredericia og Ringkøbing. Den mørke husmus lever hovedsagelig indendørs, mens den lyse husmus ofte opholder sig udendørs særligt i perioden fra april til september.

Husmusen er som rotten altædende, men foretrækker især frø og kornprodukter. En husmus kan spise 3-4 gram dagligt, hvilket svarer til lidt mere end 10 procent af dyrets kropsvægt. Husmusen kropslængde er fra 7-10 centimeter, mens halelængden er 6½- 10 centimeter. Husmus vejer mellem 12 og 24 gram. Typisk er den mørke husmus lidt større end den lyse husmus, og den mørke husmus’ hale er også lidt længere.

Husmus er kønsmodne, når de er fem til syv uger gamle, og de er normalt drægtige i omkring 21 dage. Et kuld kan være på mellem 4 og 12 unger. Musereder i almindelige beboelsesejendomme findes som regel i isoleringen i hulmure, under gulve og på lofter.

Halsbåndmus er større end husmus

Husmus bør ikke forveksles med halsbåndmus, der er en betydeligt større mus med en kropslængde på cirka 9-13 centimeter, en halelængde på 9,5-13,5 centimeter og en kropsvægt på mellem 25 og 50 gram.

Halsbåndmusen lever i den milde del af året udendørs, men trækker som husmusen ind i bygninger og huse om efteråret.

Du kan læse mere om musebekæmpelse under Miljøstyrelsens vejledning til musebekæmpelse.

Bekæmpelse af rotter med gift

Til kemisk bekæmpelse af rotter kan den R1- eller R2-autoriserede person anvende en gift indeholdende et antikoagulerende middel eller cholecalciferol, som er en D3-vitamin. Se en mere detaljeret beskrivelse i Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler De kemiske bekæmpelsesmidler beskrives længere ned på siden.

Antikoagulanter

Ved i introduktionen af den første antikoagulerende rottegift, i starten af 1950’erne, viste det sig hurtigt at være et yderst effektivt kemisk rottebekæmpelsesmiddel. Op igennem 1990’erne og indtil 2020 har de antikoagulerende gifte været de eneste tilladte kemiske bekæmpelsesmidler til rotter i Danmark. Den første antikoagulant, warfarin, blev introduceret i 1950 og i de efterfølgende 3-4 årtier blev andre og stærkere antikoagulanter introduceret, hvoraf difethialon er den sidst ankommende antikoagulant fra 1986. Antikoagulanterne opdeles i to hovedkategorier:

 • Første generations antikoagulanter (FGA), som omfatter aktivstofferne; warfarin (som siden 1990 ikke har været på det danske marked), coumatetralyl og siden 2015 også chlorophacinon.
  • Anden generations antikoagulanter (AGA), som omfatter aktivstofferne; bromadiolon, difenacoum, brodifacoum, flocoumafen og difethialon. Hvoraf brodifacoum, flocoumafen og difethialon er de stærkeste.

Alle AGA’er er i dag klassificeret som PBTstoffer (Persistente/svært nedbrydelig, Bioakkumulerende/ophobes i fødekæden og Toksisk/giftig) samt at antikoagulerende gifte med koncentrationer over 30 ppm vurderes potentielt skadelige for formeringsevnen/foster.

Antikoagulanters virkemåde

Alle antikoagulanter er langsomt virkende og blødningsforstyrrende stoffer, som forhindrer blodet i at størkne (koagulere).

Rotten (musen) får typisk de første forgiftningssymptomer 3 til 4 dage efter indtag af en dødelig dosis, og døden indtræder 4 til 6 dage efter indtag af dødelig dosis. Alle antikoagulanter, uanset deres styrke, påvirker kroppen på den samme måde. Fordi rotten ikke får forgiftningssymptomer med det samme, så kan den fortsætte med at spise af giften, og dermed indtage mange gange dødelig dosis. Disse forgiftede rotter (og mus) kan ende som føde for ugler, rovfugle og rovpattedyr, der derved selv forgiftes (såkaldt sekundære forgiftninger).

Modgift til antikoagulanter

Da alle antikoagulanter modvirker dannelsen af vitamin K, kan vitamin K også virke som en effektiv modgift ved forgiftning med antikoagulanter. Det er dog kun vitamin K1, som kan anvendes som modgift.
Ved mistanke om forgiftning med en antikoagulant, skal man kontakte læge eller dyrlæge.

Antikoagulant resistens

En rotte er enten født følsom eller resistent overfor en antikoagulant. Resistensen opstår grundet en ændring i en eller begge forældres arvemateriale. Det betyder også, at en følsom rotte ikke kan udvikle resistens overfor en antikoagulant .

Man kan teste en rotte for resistens ved en DNA-analyse, men det er en langsommelig og besværlig proces, både mht. indfangning og testning af rotter. I stedet vil brug af en række retningslinjer i forbindelse med bekæmpelsen, kunne hjælpe den enkelte bekæmper med at opdage et muligt resistensproblem. Retningslinjer fremgår af tjekskemaet i afsnit 5.9 i Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler.

Resistensstrategi

I de situationer, hvor bekæmperen vælger at bruge  en antikoagulerende gift, skal bekæmpelsen udføres i henhold til Miljøstyrelsens resistensstrategi, der fremgår af § 29 i bekendtgørelse nr. 1336 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter:

§29. Ved enhver bekæmpelse af rotter med antikoagulanter, skal antikoagulanten med det svageste aktivstof anvendes først.
Stk. 2. Konstateres der resistens over for den anvendte antikoagulant, skal anvendelsen af denne straks ophøre. Rotterne bekæmpes i stedet med en ugiftig metode, en anden antikoagulant eller et andet kemisk bekæmpelsesmiddel, der er virksom over for rotterne.

Resistensstrategien er indført for at begrænse udbredelsen af antikoagulant resistente rotter i Danmark og for at minimere de miljømæssige konsekvenser ved brugen af antikoagulanter. I praksis betyder det, at al bekæmpelse med antikoagulanter indledes med brug af et produkt baseret på enten coumatetralyl eller chlorophacinon, medmindre der på forhånd er konstateret resistens. Når der er konstateret resistens, og det fortsat vurderes, at antikoagulant er den bedste bekæmpelsesmetode i situationen, skal bekæmpelse med antikoagulanter ske med brug af produkter baseret på aktivstofferne brodifacoum, flocoumafen og/eller difethialon.
Bekæmperen bør dog altid overveje, om bekæmpelsen kan ske på anden vis som f.eks. med fælder eller cholecalciferol.

Cholecalciferol

Cholecalciferol er ikke en akut virkende gift, men virker dog lidt hurtigere end de langsomt virkende antikoagulanter. Fra rotten har fået en dødelig dosis cholecalciferol, går der typisk mellem 2 til 5 dage før den dør. Rotten kan dog udvise forgiftningssymptomer allerede inden for de første 24 timer.

Cholecalciferol er vitamin D3 og findes i og er nødvendig for alle hvirveldyr. Vitamin D er vigtig for opretholdelse af calciumniveauet i kroppen og er vigtig for sund udvikling og vedligeholdelse af knoglerne.

Cholecalciferol kan anvendes til at bekæmpe antikoagulant-resistente rotter. Der er endnu ikke konstateret resistens over for cholecalciferol.

Cholecalciferols virkemåde

 Ved indtag af cholecalciferol i meget høje doser, ledes der hurtigt en masse calcium ud i blodet (hypercalcæmi), og her vil det især være calcium fra knoglerne, som ledes ud i blodet. Samtidig vil udskillelsen af calcium og fosfat fra nyrerne falde. Resultatet er, at blodkredsløb, nyrer og andre organer kan blive ”forkalket” i voldsom grad relativt hurtigt. Når en rotter indtager cholecalciferol i høje doser, vil rotten typisk dø efter 3 til 5 dage, så der er altså tale om en hurtig forkalkning (calcifikation). For de mindre dyr, som rotter og mus, vil døden typisk indtræde som følge af hjertestop pga. den store calcificering af blodkar omkring hjertet. For lidt større dyr som hunde og katte vil mange dø som følge af nyresvigt og blødninger fra fordøjelsessystemet (særligt tarmene).

Sikkerhed ved brug af cholecalciferol

Det er vurderet, at risikoen for sekundær forgiftning ved brug af cholecalciferol er rimeligt lav i forhold til risikoen ved brug af antikoagulanterne. Der er lavet flere undersøgelser, hvor man har fodret katte og hunde med forgiftede rotter uden, at man har kunne måle en effekt i de testede dyr. Skulle andre dyr eller mennesker derimod æde af giften, kan der ske voldsomme forgiftninger. Desværre findes der ikke, som for antikoagulanterne en modgift, og typisk vil forgiftninger med cholecalciferol lede til det, der kaldes for en symptomatisk behandling, dvs. at læge/dyrlæge sætter ind med en behandling tilrettet de symptomer der opstår.

Retningslinjer for effektiv bekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler

Det er vigtigt, når kemiske bekæmpelsesmidler anvendes til en bekæmpelse, at det sker i overensstemmelse med de retningslinjer, som er beskrevet på det pågældende middels etiket, gældende bekendtgørelse og vejledning samt Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler beskrivelse af hvad, der er omfattet af korrekt og effektiv bekæmpelse af rotter. I vejledningen findes en mere detaljeret beskrivelse af bekæmpelse med antikoagulanter og med cholecalciferol, samt flowdiagrammer for de to bekæmpelsesmetoder. Til sidst i vejledningen er der et tjekskema, til brug for de tilfælde, hvor der er tvivl om resistens mod antikoagulanter.

Godkendte bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler mod rotter (og mus) må kun besiddes og anvendes, hvis de er godkendt af Miljøstyrelsen (eller er under afvikling, hvor fristen endnu ikke er overskredet). Bekæmpelsesmidler skal anvendes som beskrevet på etiketten og det er strafbart at anvende midler  i strid med de vilkår, som er givet ved godkendelsen.

Du kan finde en liste over godkendte bekæmpelsesmidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD).

I nogle tilfælde kan et middel fremgå af databasen som ”afmeldt” eller ”udløbet”, men med en afviklingsfrist for lovlig anvendelse og besiddelse, som endnu ikke er overskredet. Hvis du ikke kan finde et middel på listen over godkendte midler, kan det være en god idé at se, om midlet er afmeldt eller udløbet, men stadig må anvendes lovligt indtil fristen. 

Forhandler du rottegift

Bekæmpelsesmidler til rotter indeholdende antikoagulanter eller cholecalciferol skal opbevares under lås og må kun udleveres til og besiddes af en autoriseret rottebekæmper. Det betyder, at du som forhandler er forpligtet til at kontrollere, at dine kunder har den korrekte autorisation, før de må købe midlerne. Kunden skal som udgangspunkt være R1-autoriseret, med mindre der på etiketten er angivet, at midlet også må anvendes af R2-autoriserede.

Du kan kontrollere kundens autorisationsnummer under forhandlere af pesticider.

Regler for brug af rottegift

Her kan du se hvilke krav, der stilles til anvendelsen af rottegift

Rottegifte er meget stærke midler, der er virksomme i ganske små doser. Ikke kun overfor rotter, men også overfor mennesker, pattedyr, fugle og vandlevende dyr. Dyr der æder forgiftede rotter risikerer selv at blive forgiftede (såkaldt sekundær forgiftning).

For at mindske risikoen for at mennesker og andre dyr end rotter forgiftes, stilles der følgende krav til besiddelse og bekæmpelse med rottegift:

 • Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må besidde rottegift.
 • Det er kun R1-autoriserede rottebekæmpere, der må udlægge rottegift hos private.
 • R2-autoriserede må kun anvende visse rottegifte og kun på egen erhvervsejendom
 • Rottegiften må kun anvendes i og omkring bygninger, og kun i en afstand af op til 10 meter fra en bygning. Der findes dog mulighed for kildebekæmpelse se vurderingsvejledningen
 • Rottegiften skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften.
 • For brug i kloakker: rottegiften skal være fastgjort i kloakken, så giften ikke kan skylles væk.
 • Af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr skal rottebekæmperen indsamle døde mus og rotter to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffe dem som dagrenovation.
 • Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
 • Foderstationer skal være påført en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning.
 • Rottegift må kun udlægges i forbindelse med en bekæmpelse og ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter.
  • Rottegift må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger.
  • Rottegift skal opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
  • Rottegift må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Indberetning af ulovlig anvendelse af rottegift

Hvis du får bekæmpet rotter, og oplever at nogle af de ovenstående krav overtrædes, kan du indberette den ulovlige anvendelse af rottegift til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. Se nærmere på "Hvordan indberettes ulovlig brug af rottegift?"

Hvordan indberettes ulovlig brug af rottegift?

Hvis du oplever, at kravene til anvendelse af rottegift ikke overholdes, kan du indberette det til Miljøstyrelsen Kemikalieinspektion på det elektroniske indberetningsskema, hvor dokumenter og billeder kan vedhæftes.

Det er muligt at indberette anonymt. Du skal blot undlade at udfylde feltet med kontaktoplysninger i det elektroniske indberetningsskema. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du indberetter anonymt, har Kemikalieinspektionen ikke mulighed for at kontakte dig, hvis der mangler oplysninger. Det er derfor vigtigt at alle oplysninger fremgår af indberetningen. Du må hellere skrive for meget end for lidt.

Følgende informationer skal gerne indgå i indberetningen:

 • På hvilken adresse er giften udlagt?
 • Hvornår begyndte/hvornår observerede du giftudlægningen?

Hvis det er et bekæmpelsesfirma der har udlagt giften:

 • Bekæmpelsesfirmaets navn
 • Eventuelt bekæmperens navn

Hvis bekæmpelse varetages af et privat firma du selv har indgået aftale med:

 • Kopi af den aftale du har indgået med firmaet

Billeder der er relevante for sagen

Dokumentation med billeder er vigtige for videre behandling af sagen det kan f.eks. være

 • Billeder der viser giften tæt på
 • Billeder taget lidt på afstand, så omgivelserne vises.

Skibsinspektioner

Kun skadedyrsinspektionsfirmaer, der er registreret af Miljøstyrelsen, må foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe, som skal have udstedt et hygiejnecertifikat.

Skadedyrsinspektionsfirmaer, der ønsker at blive registeret, skal udfylde en tro- og loveerklæring, hvori firmaet og dets skadedyrsinspektører erklærer at opfylde den gældende bekendtgørelse om hygiejnecertifikater til skibe (registrering af skadedyrsinspektionsfirmaer m.m.). Firmaet garanterer ved sin underskrift, at kun relevant, kvalificeret personale foretager skadedyrsinspektioner på firmaets vegne.

Efter registrering af tro- og loveerklæringen vil skadedyrsinspektionsfirmaet fremgå af listen her på siden.

Her kan skadedyrsinspektionsfirmaer downloade tro- og loveerklæringen, der skal indsendes til Miljøstyrelsen.  

Hvad er formålet med hygiejnecertifikater for skibe?

Hygiejnecertifikatet for skibe, Ship Sanitation Certificate, er indført med det reviderede internationale sundhedsregulativ, International Health Regulations, IHR 2005. Danmark har tiltrådt konventionen og skal derfor leve op til kravene.

Hygiejnecertifikater har til formål at identificere og notere alle situationer ombord på skibe i international skibsfart, hvor skadedyr kan udgøre en folkesundhedsmæssig risiko i det land, som skibet anløber.

Med baggrund i IHR har Sundhedsministeriet udstedt Bekendtgørelse nr. 1574 af 04/07/2021 om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet.

Hygiejnecertifikaterne udstedes af epidemikommissionen på baggrund af en rapport udfærdiget af et skadedyrsinspektionsfirma.

Se endvidere Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Registrerede skadedyrsinspektionsfirmaer

Følgende skadedyrsinspektionsfirmaer er registreret i Miljøstyrelsen til at foretage skadedyrsinspektioner om bord på skibe:

Absolut Skadedyr A/S
Herlev Hovedgade 60
2730 Herlev

Alterna
Østre Havnevej 31
5700 Svendborg

Byens Kloak Service A/S
Ingemanns Alle 44
6700 Esbjerg

Chrisal A/S
Sdr. Aldumvej 1
8781 Stenderup

CT Skadedyrsservice
Marokkovej 3
4200 Slagelse

DPC Skadedyrsbekæmpelse A/S
Mandalsvej 23
8200 Aarhus N

Esbjerg Marine Service K/S
D. Lauritzensvej 12
6700 Esbjerg

HedeDanmark a/s
Kokholm 3
6000 Kolding

Kiltin A/S
Støberivej 7
3660 Stenløse

Københavns Skadedyrsservice
v/ Jørgen Lauridsen
Kongelundsvej 61 B, 2. tv.
2300 København S

Manak Pest Consulting
C/O Mads Thomsen
Sporstræde 9, 3. tv
Nærheden
2640 Hedehusene

Mk-skadedyr.dk
Liberiavej 6
2770 Kastrup
Mortalin
Braabyvej 74-76
4690 Haslev

PESTES Skadedyrsfirma
Hadsundvej 60
9550 Mariager

Pestibus Skadedyrssikring Aps
Peter Hansens vej 7
8763 Rask Mølle

CVR: 40827188

P.L. Skadedyr Service UG
Grosse Strasse 4
24937 Flensburg
Tyskland

Rentabel-Skadedyrsservice
Fyrrevej 38
4632 Bjæverskov

Rentokil Skadedyrskontrol
Stavneagervej 10
8250 Egaa

Rudersdal Skadedyrsbekæmpelse
Øverødvej 68B
2840 Holte

Scan-Kill
Kolloparken 18
9200 Aalborg SV

Skibinge Aps
Mønvej 68, Skibbinge
4720 Præstø

Snowa skadedyrsservice
Illerup Gyde 1
8660 Skanderborg

Vestjysk Skadedyrskontrol
Astrupvej 4
6950 Ringkøbing

Vilkår for brug af danske offentlige data

Miljøstyrelsen giver brugsret til de data, der indgår i rotterapportmodulet, på nedenstående vilkår. Data i rotterapportmodulet er baseret på indberettede data i den fællesoffentlige rottedatabase under Danmarks Miljøportal. Din ret til at benytte dokumenter og billeder/grafer, som du får adgang til via rotterapportmodulet, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vores vilkår reguleres af dansk ret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven").

Brugsret

Miljøstyrelsen giver verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv og ubegrænset brugsret til vores åbne data. Disse data kan bl.a.:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale,
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som, at Miljøstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende tekst indsættes: “Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data”.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Miljøstyrelsen stiller data til rådighed, som de er, og har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Miljøstyrelsen garanterer ikke den fortsatte rådighed af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Ansvarsfraskrivelse

Miljøstyrelsen hæfter ikke for fejlinformation som følge af fejl i data, ligesom Miljøstyrelsen ikke hæfter for erstatningskrav som følge af brugen af rotterapportmodulet. Ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til Dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal.

Det bemærkes, at bilagene til Dataansvarsaftalen løbende opdateres på Danmarks Miljøportal som følge af opgave- og lovændringer mv., men disse bilag kan ikke betragtes som en fyldestgørende juridisk beskrivelse.

 

Autorisationer og certificering til forebyggelse og rottebekæmpelse

Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er en kompleks opgave, der kræver viden om emner som fx rottens biologi og adfærd, typer af fælder og hvordan de anvendes samt anvendelse af rottegift på den mest effektive måde og med mindst mulig indvirkning på det omgivende miljø.

Der er forskel på den viden, der er nødvendig for, om man som professionel bekæmper skal kunne forebygge og bekæmpe alle steder, eller som landmand ønsker at bekæmpe på egen erhvervsejendom, eller man kun har behov for at kunne montere rottespærrer i kloakken. Derfor har Miljøstyrelsen udformet tre forskellige uddannelser på området:

R1-autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Dette 4-dages kursus er målrettet personer, der er ansat fx i en kommune eller et skadedyrsbekæmpelsesfirma, og som erhvervsmæssigt beskæftiger sig med rottebekæmpelse. Det kan også være en person, der er ansat fx i et grovvareselskab eller et større boligselskab, og som kan dokumentere at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter på arbejdsgivers adresser vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes arbejdstid.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav under R1-autorisationskursus til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

R1-opfølgningskursus

En R1-autorisation er gyldig i 5 år, og skal derfor fornyes inden udløbsdatoen. Dette sker ved at deltage i et R1-opfølgningskursus. Du kan læse nærmere om reglerne og praktiske detaljer under R1-opfølgningskursus

R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Dette 1-dagskursus er målrettet personer, der ejer en eller flere erhvervsejendomme, og ønsker selv at bekæmpe rotter med visse bekæmpelsesmidler på den eller disse ejendomme. Vær opmærksom på, at en R2-autorisation ikke må benyttes andre steder end de nævnte.
Kurset er mest orienteret mod landbruget, men også andre personer, der opfylder adgangskravene og har et ønske om at bekæmpe på egen erhvervsejendom kan tage kurset.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav under R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

R2-opfølgningskursus

En R2-autorisation er gyldig i 5 år, og skal derfor fornyes inden udløbsdatoen. Dette sker ved at deltage i et R2-opfølgningskursus. Du kan læse nærmere om reglerne og praktiske detaljer under R2-opfølgningskursus.

R2-Kursusudbydere

Miljøstyrelsen udbyder ikke selv R2-autorisationskurser. For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde R2-autorisationskurser.
Du kan læse mere under R2-kursusudbydere

MAB

Miljøstyrelsen har indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere fremover skal autorises før deres autorisation er gældende.

MAB kan også bruges af forhandlere af bekæmpelsesmidler, der i forbindelse med salg af bekæmpelsesmidler, ønsker at se om en person er autoriseret. Du kan læse mere under Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler

Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)

Dette 1-dags kursus er målrettet personer, der allerede har en uddannelse indenfor kloakområdet, og som ønsker en mulighed for at opsætte rottespærrer.
Du kan læse mere om selve uddannelsen og adgangskrav under Kursus til certifikat til opsætning af rottespærrer

 

R1-autorisationskursus til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Kurset afholdes med henblik på aflæggelse af en prøve, der skal vise, om kursusdeltageren har opnået den fornødne viden om bekæmpelse af rotter og mus. På kurset bliver der lagt vægt på:

 • Lovgivningen i relation til rotter - herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen.
 • Rotte- og musearternes biologi, - herunder deres levevis og vaner.
 • Forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.
 • Rotte- og musebekæmpelsesmidler, deres virkemåde og anvendelse.
 • Resistens over for antikoagulanter.
 • Rottesikring af bygninger og afløbssystemer og fejlfinding i afløbssystemer.
 • Brug af personlige værnemidler.
 • Smitterisiko fra rotter og mus.

Deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til R1-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for

 1. minimum 3 måneders relevant ansættelse i kommunalteknisk forvaltning,
 2. minimum 3 måneders relevant ansættelse i Miljøministeriet,
 3. minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab,
 4. minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche,
 5. minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- eller rottebekæmpelse, eller
 6. at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter på arbejdsgivers adresser vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes arbejdstid.

Bevis på R1-autorisation

Efter bestået prøve opnås autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

R1-Autorisationen giver tilladelse til at foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt tilladelse til indkøb og anvendelse af kemiske midler til bekæmpelse af rotter og husmus.

R1-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i rottebekendtgørelsen beskrevne opfølgningskursus.

Der kan være venteliste til kurset. Ansøgere kommer på kursus i den rækkefølge Miljøstyrelsen har modtaget ansøgningerne. Hvis man bliver optaget på kurset, vil man i god tid før kursets start få besked om tid og sted for afholdelse af kurset.

Kurset varer 4 dage. I 2024 er prisen for at deltage i kurset 15.869 kroner excl. moms. Prisen omfatter almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning samt overnatning. Hvis man overnatter på kursusstedet før kursusstart, er denne overnatning for egen regning.

Optagelse

Optagelse på kurset sker efter skriftlig ansøgning.

Ansøgningsskema autorisationskursus 2024

Print ansøgningsskemaet og udfyld det med blokbogstaver. Ansøgningsskemaet underskrives, scannes og mailes til:rotter@mst.dk

Meddelelse om optagelse eller afslag meddeles skriftligt. Kursusdeltagerne får desuden skriftligt meddelt frist for betaling af kursusafgiften.

R1-opfølgningskursus

Miljøministeren indførte 1. januar 2019 et krav om, at alle rotteautorisationer skal fornyes hvert 5. år, hvilket medfører at indehaver af autorisationen skal gennemføre et opfølgningskursus.

Lovgivning

Reglerne kan ses i rottebekendtgørelsen.

For at sikre, at alle, der har opnået en R1-autorisation uden tidsbegrænsning før 1. januar 2018, ikke skal på opfølgningskursus samtidig, indeholder bekendtgørelsen nedenstående tidsplan for, hvornår de enkelte R1-autorisationer senest skal fornyes for at bevare deres gyldighed.

§63. Autorisationer, der er meddelt uden tidsbegrænsning før den 1. januar 2018, skal for at bevare deres gyldighed fornyes efter reglerne i § 17 inden den

 1. den 1. januar 2023, hvis autorisationen er udstedt den 1. januar 2000 eller tidligere
 2. den 1. januar 2024, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2000 og den 1. januar 2007
 3. den 1. januar 2025, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2007 og den 1. januar 2014
 4. den 1. januar 2026, hvis autorisationen er udstedt mellem den 2. januar 2014 og den 1. januar 2018. 

Tilmelding til et opfølgningskursus skal ifølge § 17, stk. 2 ske tidligst et år før og senest 3 måneder før autorisationens udløb. Hvis du ikke kommer på opfølgningskursus vil din R1-autorisation udløbe.

Miljøstyrelsen afholder i 2024 kurser i maj måned og igen i oktober og november måned.

Efter deltagelse på et opfølgningskursus lægges der 5 år til den resterende gyldighed, der er på autorisationen. Du mister derfor ikke gyldighedsdage ved deltagelse på opfølgningskursus inden udløbsdatoen. Det betyder, at hvis din R1-autorisation f.eks. udløber 1. januar 2025 og du gennemfører et opfølgningskursus i efteråret 2024, vil din R1-autorisation blive forlænget med en gyldighed frem til 1. januar 2030.

Miljøstyrelsen sender breve ud via Digitalpost til dem, der snart skal på opfølgningskursus.

Kurser

Opfølgningskurserne vil blive afholdt som halvdagskurser og det vil være muligt enten at vælge et kursus med fysisk fremmøde eller et onlinekursus.

Kurserne varer ca. 5 timer. 

Er du i tvivl om hvornår din autorisation udløber så kan du tjekke det, vha. dit autorisationsnr. i MAB - tjek af autorisation

Såfremt du ikke har et autorisationsnr. kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter (MIC) eller rottekonsulenterne.

Kurserne i maj 2024 er forbeholdt dem, hvis autorisation udløber i perioden 1. maj – 15. oktober 2024.

Udløber din autorisation på et senere tidspunkt, så vent med at tilmelde dig! ! !

Kurserne i foråret afholdes:

Online den 2. maj kl. 12.30 - 17 (link til kurset sendes direkte til kursusdeltagerene, senest dagen før kurset afholdes).

Den 6. maj 2023 kl. 12.30 - 17 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, ved ankomst henvend dig i receptionen.

Priser

I forbindelse med din tilmeldelse til et kursus, vil du blive opkrævet et deltagergebyr på 1855 kr. for kurset. 

Efter gennemført R1-opfølgningskursus opnås ny autorisation ved registrering i "Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler" (MAB). Prisen for registrering er i 2024 på 466 kr.

Hvis din R1-autorisation udløber her inden sommerferien, og du endnu ikke har tilmeldt dig et af kurserne i maj måned, kan du kontakte rottekonsulenterne på rotter@mst.dk 

Kursusindhold 

Opfølgningskurset vil have en varighed af ca. 5 timer, og vil indeholde nedenstående emner:

 1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.
 2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.
 3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for fødevarer, sundhed, byggeri, kloakering, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.
 4. Indberetning til den fællesoffentlige rottedatabase.
 5. Ny teknologi inden for giftfri rottebekæmpelse (fælder, rottespærrer m.v.).
 6. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

Yderligere spørgsmål kan sendes til rotter@mst.dk

R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom

Regler i rottebekendtgørelsen bestemmer at personer, som besidder særlige kvalifikationer,  vil kunne erhverve en begrænset autorisation (kaldet R2) til at bekæmpe rotter på egen erhvervsejendom med en række bekæmpelsesmidler.

R2-autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dags kursus og bestå den tilhørende prøve. R2-autorisationen giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende et begrænset udvalg af bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og husmus på egen erhvervsejendom.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i rottebekendtgørelsen.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til R2-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:

 1. Lovgivning om kemikalier.
 2. Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
 3. Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.

Miljøstyrelsen tolker ovenstående krav således, at kursisten har mere end et perifært kendskab til emnerne. Dette kendskab er fx opnået af personer, der har erhvervet et sprøjtemiddelcertifikat, men også andre kurser fx kurser i gasning af skadedyr kan være adgangsgivende.

Bevis på R2-autorisation

Efter bestået prøve opnås autorisation ved registrering i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). R2-autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.

R2-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i rottebekendtgørelsen beskrevne opfølgningskursus.

Optagelse på kurset

Miljøstyrelsen udbyder ikke selv R2-autorisationskurser, men henviser til følgende kursusudbydere:

 

Agrovi
www.agrovi.dk 
agrovi@agrovi.dk 

Bornholms Landbrug & Fødevarer
www.blf.dk
bl@blf.dk

Finito Skadedyr
www.finitoskadedyr.dk
fini@finitoskadedyr.dk

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 
info@learnmark.dk

Liva Kurser
www.livakurser.dk/r2
info@livakurser.dk

Nomus
www.nomus-as.dk
service@nomus-as.dk 

NulRotter.dk
www.nulrotter.dk
info@nulrotter.dk

ZBC
www.zbc.dk
zbc@zbc.dk 

Yderligere spørgsmål kan sendes til rotter@mst.dk

R2-opfølgningskursus

R2-autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom er kun gyldig i 5 år, hvilket medfører at indehaver af en R2-autorisation skal gennemføre et opfølgningskursus, for at forlænge autorisationens gyldighedsperiode

Lovgivning

Reglerne kan ses i rottebekendtgørelsen.

Tilmelding til et opfølgningskursus skal ifølge § 25, stk. 2 ske tidligst et år og senest 3 måneder før autorisationens udløb. Hvis du ikke kommer på opfølgningskursus vil din R2-autorisation udløbe. 

Miljøstyrelsen afholder ikke selv R2-opfølgningskurser.

Du kan se en liste over kursusudbydere i afsnittet om R2-autorisationskurser.

Efter deltagelse på et opfølgningskursus lægges der 5 år til den resterende gyldighed, der er på autorisationen. Du mister derfor ikke gyldighedsdage ved deltagelse på opfølgningskursus inden udløbsdatoen. Det betyder, at hvis din R2-autorisation f.eks. udløber 1. januar 2025 og du gennemfører et opfølgningskursus i efteråret 2024, vil din R2-autorisation blive forlænget med en gyldighed frem til 1. januar 2030.

Miljøstyrelsen sender breve ud via Digitalpost til dem, der snart skal på opfølgningskursus.

Er du i tvivl om hvornår din autorisation udløber så kan du tjekke det, vha. dit autorisationsnummer i MAB - tjek af autorisation

Såfremt du ikke har et autorisationsnummer kan du kontakte Miljøstyrelsens informationscenter (MIC) eller rottekonsulenterne.

Efter gennemført R2-opfølgningskursus opnås ny autorisation ved registrering i "Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler" (MAB). Prisen for registrering er i 2024 på 466 kr.

Kursusindhold

Opfølgningskurset vil som udgangspunkt indeholde nedenstående emner:

1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for rottebekæmpelsen.

2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.

3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer inden for sundhed, sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.

4. Ny teknologi indenfor giftfri rottebekæmpelse (fælder m.v.).

5. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning m.v.

6. Indberetning til den fællesoffentlige rottedatabase, samt udstedelse af autorisation i MAB.
Yderligere spørgsmål kan sendes til rotter@mst.dk

Ofte stillede spørgsmål til R2-autorisationer

R2-kursusudbydere

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde R2-autorisationskurser.

Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af rottebekendtgørelsen.

Liste over anerkendte kursusudbydere kan ses her.

Personer, der har dokumentation for at have gennemført et af de nedenstående kurser og uddannelser kan umiddelbart optages på R2-kurset. Hvis en ansøgning støttes på dokumentation vedrørende en uddannelse eller et kursus, der ikke er nævnt på nedenstående liste, afgør Miljøstyrelsen, om uddannelsen eller kurset skal anses for omfattet af listen.

S1

Sprøjtecertifikat

S2

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

S3

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler der benyttes til bejdsning af udsæd, dvs. korn, frø, kartofler mv.

G1

Muldvarpe-/mosegrise gasningscertifikat

G2

Køb, salg og anvendelse af gasningsmidler, der er godkendt til at bekæmpe skadedyr i lagre af korn, frø og lignende

F1

Forhandlercertifikat

ADR-certifikat

Bevis til førere af køretøjer med farligt gods

 

Videregående uddannelser indenfor medicin, kemi og biologi

 

Dyrepasser

 

Anlægsgartner

 

Greenkeeper

Eventuelle spørgsmål kan sendes til rotter@mst.dk

Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med R2-kursusudbydere

Miljøstyrelsens Autorisationssystem til anvendelse af Bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsen har indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere fremover skal autorises før deres autorisation er gældende.

Ved autorisation i MAB får du et autorisationsnummer, som kan bruges ved køb af gift. 

For personer, der har fået en R1- eller R2-autorisation før 1. januar 2019, er denne registrering i MAB frivillig og gratis. Skulle du miste dit gamle autorisationsbevis, kan du dog ikke få udstedt et nyt, og er derfor nødt til at lade dig autorisere i MAB.

Se de nærmere detaljer for hvordan du bliver autoriseret i MAB

Forhandler af bekæmpelsesmidler

Er du fx forhandler af bekæmpelsesmidler og ønsker at se om en person er autoriseret, kan du tjekke det via dette link.

Kursus til certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)

Ansatte i en autoriseret kloakmestervirksomhed, der ønsker at opsætte rottespærrer, men ikke foretage yderligere rottebekæmpelse, kan opnå dette ved at deltage i et 1-dags kursus som rottespærremontør. Kurset afsluttes med en prøve.

De specifikke bestemmelser om kurset kan læses i rottebekendtgørelsen.

For deltagelse i kurset

For at blive optaget på kursus til rottespærremontør kræver Miljøstyrelsen dokumentation for enten:

 1. uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger
 2. kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2
 3. bestået kloakmesterprøvens praktiske del
 4. svendebrev som struktør
 5. svendebrev som brolægger
 6. gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger

Optagelse på kurset

Miljøstyrelsen udbyder ikke selv rottespærrermontørkurser, men henviser til følgende kursusudbydere:

Aarhus Tech
www.aarhustech.dk 
mail@aarhustech.dk

AMU-Fyn 
www.amu-fyn.dkamu-fyn@amu-fyn.dk

AMU Nordjylland
www.amunordjylland.dk
aalborg@amunordjylland.dk

AMU-Vest
www.amu-vest.dk 
inst@amu-vest.dk

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 
www.byggekvalitet.dk 
bk@byggekvalitet.dk

CELF – Center for Erhvervsuddannelser Lolland-Falster 
www.celf.dk
celf@celf.dk

EUC Sjælland 
www.eucsj.dk 
eucsj@eucsj.dk

Learnmark Horsens 
www.learnmark.dk 
info@learnmark.dk

Byggetek -en del af Mercantec 
www.mercantec.dk/byggetek
Mercantec@mercantec.dk

Next Uddannelse København
www.nextkbh.dk
next@nextkbh.dk

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser NEG
www.eucnvs.dk/audeboskolen
eucnvs@eucnvs.dk 

Rørcentret, Teknologisk Institut 
www.teknologisk.dk 
info@teknologisk.dk

Zbc erhvervsrettede uddannelser 
www.zbc.dk 
zbc@zbc.dk  

Kursusudbydere

For at sikre ensartede kurser og prøver med et højt fagligt niveau, kræver det en skriftlig anerkendelse fra Miljøstyrelsen, før en kursusudbyder kan afholde kurset til rottespærremontør. Krav til udbyder, kursusindhold samt procedure for ansøgning fremgår af rottebekendtgørelsen.

Yderligere spørgsmål fra kursusudbydere herunder spørgsmål vedrørende prøven kan sendes til rotter@mst.dk

Meddelelser fra konsulenterne i rottebekæmpelse

Her finder du et bredt udsnit af meddelelser fra Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse siden 1979.

I det omfang meddelelserne omhandler anvisninger og fremgangsmåder i relation til rottebekæmpelse, så forventes firmaer og kommuner at følge anvisningerne i deres rottebekæmpelse. Det skal dog bemærkes, at for nogle af meddelelserne er indholdet ikke længere gældende.

Gældende konsulentmeddelelser

Ikke-gældende konsulentmeddelelser