Ansvar og pligt

Rotter er dygtige til at finde skjulte fejl og mangler i kloaksystemer og afløb – særligt hvis der er byggesjusk. Fejl og mangler kan derfor ofte give ulemper i form af rotteplage, smittefare, lugtgener, fugt og svamp, og det kan medføre dyre reparationer for ejeren.

Ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter med videre, så er det ejeren af fast ejendom, der har pligt til at sikre og renholde ejendommen, så rotternes levemuligheder begrænses mest muligt.

Sørg for effektivt tilsyn, når afløbssystemet bliver udført og husk, at det er bygherren, der har ansvaret over for myndighederne i forhold til at afløbssystemerne udføres korrekt og holdes i forsvarlig stand, og som husejer har man det økonomiske ansvar for, at den del af kloakken, der befinder sig på ens grund, er udført korrekt og vedligeholdes.

Er der rotter?

Hvis du ser en rotte, så kontakt en autoriseret rottebekæmper eller en sagkyndig rottekonsulent, der kan dokumentere, hvorfra rotterne trænger ud fra kloakkerne. En sagkyndig kan eksempelvis fotografere, hvor rotteangrebet kommer fra, hvilket er vigtigt i forbindelse med en eventuel retssag.

Kommunen har pligt til at bekæmpe rotter effektivt. Det er også kommunen, der skal finde eventuelle fejl og mangler ved en ejendom, i afløb eller brønde. Omtrent 90 procent af alle rotteangreb i byer og bymæssige bebyggelser skyldes fejl i kloaksystemerne.

Anmeld rotter til kommunen på borger.dk

Når en rottebekæmper kommer ud til eksempelvis en husejer, så kan han lave en røgprøve, hvor der blæses røg ind i afløbssystemet for at undersøge, om der er revner eller sprækker i systemet.