Nr. 39 - november 2020 - tilsyn og bekæmpelse af rotter på minkfarme

Regeringen har meddelt, at alle minkbesætninger i Danmark skal slås ned.

Fødevarestyrelsen oplyser, at der med den nuværende viden ikke er noget, der tyder på, at rotter kan smittes med COVID-19. Men det kan endnu ikke udelukkes, at rotter kan bære virus med i pelsen og på den måde udgøre en kilde til smitte.

På minkfarme med rotter - og ud fra et forsigtighedsprincip om at undgå smittespredning og spredning af rotter - giver det anledning til, at de involverede kommuner og bekæmpelsesvirksomheder udviser særlig opmærksomhed og tager ekstraordinære skridt til hurtigt og effektivt at bekæmpe rottebestande i tilknytning til alle minkfarme.

Særlige tiltag og opmærksomhedspunkter

 • Det henstilles, at kommunale tilsyn på tilsynspligtige ejendomme med minkopdræt jf. rottebekendtgørelsens § 8, stk. 2. sættes midlertidigt i bero for at begrænse risikoen for smittespredning, indtil minkbesætningen er slået ned. 
 • På minkfarme med rottetilhold henstilles til, at bekæmpelse foretages i umiddelbar forlængelse af, at minkene er slået ned. I tilfælde af problemer med bekæmpelseskapaciteten, prioriteres de smittede farme først. Det skal så vidt muligt sikres, at rotterne holdes tilbage i farmens indhegning og straks bekæmpes effektivt. Det betyder, at:
  • indhegningen inspiceres grundigt og synlige passager for rotterne blokeres
  • foder- og vandtilgængeligheden for rotterne opretholdes under og umiddelbart efter minkbesætningen er slået ned, indtil effektiv bekæmpelse kan iværksættes. Dette for at undgå at rotterne undviger farmen i forsøg på at finde livsnødvendigt foder og vand
  • bekæmpelsen gennemføres så vidt muligt i en kombination af metoder, dræbende fælder, levende fangende fælder, skydning, giftudlægning, hund m.v. (hund dog kun hvis farmen er erklæret coronafri)
  • mængden af kontrolpunkter (steder på farmen med bekæmpelse) må ikke være en begrænsende faktor for bekæmpelseseffektiviteten
  • alternativt foder skal fjernes, hvis det begrænser bekæmpelseseffektiviteten
  • bekæmpelsen skal fortsætte indtil alle rotter er udryddet
  • opfølgende besøg gennemføres flere gange ugentligt

Døde rotter

Døde rotter skal kommes i en hel og tæt plasticpose, der bindes med stram knude (”hundelortemetoden”). Posen kan herefter bortskaffes som brændbart husholdningsaffald. Det er vigtigt at huske at anvende korrekte værnemidler ved håndteringen.

Dispensation

Miljøstyrelsen giver grundet den helt ekstraordinære situation på minkfarme en generel dispensation efter artikel 55 (1) i Biocidforordningen til kommunerne til udlægning af rottebekæmpelsesmiddel i rottehuller på minkfarme, og miljøministeren giver en generel dispensation til kommunerne fra reglerne i rottebekendtgørelsens § 29, stk. 1, således at det stærkeste aktivstof kan anvendes først, ved bekæmpelse med antikoagulanter. Dispensationerne gives for en periode på 4 uger fra den 6. november 2020 under nedenstående særlige forudsætninger:

 • Farmen skal være smittet/formodet smittet med corona
 • Bekæmpelsen skal foregå inden for farmens indhegning
 • Bekæmpelsesmidlet skal være fastgjort med ståltråd el. lign., så det kan indsamles ved endt bekæmpelse
 • Døende og døde rotter skal indsamles hver dag

Forholdsregler og værnemidler

Ved arbejde på minkfarme/smittede besætninger skal der iagttages særlige forholdsregler.

Du kan også ringe til Fødevarestyrelsen ved spørgsmål om håndtering af døde rotter, forholdsregler og værnemidler på 7227 6900

Har du spørgsmål til dette brev, kan du skrive til Obfuscated Emaileller ringe til Miljøstyrelsen på tlf. 72 54 40 00.