Nr. 35 - juni 2015 - Godkendelse af chlorophacinon som aktivstof i rottebekæmpelsesmidler og generel information om antikoagulanter og brugen af dem i rottebekæmpelsen.

Nye godkendelser fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har i foråret 2015 godkendt flere produkter til bekæmpelse af rotter og mus, indeholdende aktivstoffet chlorophacinon. Produkterne kommer formuleret som korn, blok og pasta.

Chlorophacinon er et 1. generations antikoagulant, der styrkemæssigt kan sammenlignes med coumatetralyl. Begge midlerne er kendetegnet ved, at der kræves flere på hinanden følgende indtag, før man kan være sikker på, at den dødelige effekt indtræder. Det er derfor vigtigt for en effektiv bekæmpelse af hele bestande, at der i hele bekæmpelsesperioden er bekæmpelsesmiddel tilgængeligt for rotterne i foderstationerne.

1. generations antikoagulanter er generelt gode til at bekæmpe rotter, men der kan vise sig resistens mod midlerne, hvorfor de autoriserede rottebekæmpere skal være opmærksomme på eventuel resistensudvikling. Både fordi de ved konstateret resistens skal skifte bekæmpelsesstrategi for at opnå en effektiv bekæmpelse og fordi resistente rotter og mus med bekæmpelsesmiddel i kroppen er med til at forværre sekundære forgiftninger af rovpattedyr, rovfugle og ådselædere i den danske natur.

Naturstyrelsen sidestiller i styrke- og resistensmæssig sammenhæng chlorophacinon og coumatetralyl. Beslutning om sidestillingen er taget på baggrund af undersøgelser fra Tyskland og England.

For resistensstrategien, som den er beskrevet i rottebekendtgørelsens [1] § 5 betyder sidestillingen af aktivstofferne, at produkter indeholdende et af de to midler, begge kan bruges som førstevalg på lokaliteter, hvor der ikke er konstateret resistens.

For det tilfælde, at Miljøstyrelsen på et senere tidspunkt godkender produkter indeholdende aktivstoffet warfarin, vil disse også blive sidestillet med produkter indeholdende chlorophacinon og coumatetralyl.

""
Figuren viser aktivstoffernes indbyrdes styrkeforhold og risikoen for, at der konstateres resistens mod dem. Vær opmærksom på,

at forgiftninger uden for målgruppen, og sekundære forgiftninger forværres i takt med, at der bruges stærkere midler.

 

Ulovlig import og brug af bekæmpelsesmidler

Naturstyrelsen samarbejder med kommunerne og Miljøstyrelsens kemikalieinspektion omkring tilsynsopgaver i relation til rotte- og musebekæmpelsesmidler. I den forbindelse er der konstateret en del tilfælde, hvor der bliver brugt ulovligt importerede bekæmpelsesmidler til rotter og mus.

Det er strafbart at importere og bruge af bekæmpelsesmidler, der ikke er godkendt af Miljøstyrelsen jf. § 24 og § 63, nr.9 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen [2].

Naturstyrelsen opfordrer derfor de autorisere rottebekæmpere og de kommunale sagsbehandlere til at være opmærksomme på uautoriseret brug og ulovlig besiddelse af rotte- og musebekæmpelsesmidler.

Til hjælp for sagsbehandlingen er Miljøstyrelsen ved at udarbejde en kort manual for, hvordan bekæmpere og kommuner håndterer situationer, hvor der konstateres ulovlig import, -besiddelse eller -brug af rotte- og musebekæmpelsesmidler.

Manualen vil blive tilgængelig på Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmesider.

 

Brug af bekæmpelsesmiddel i strid med godkendelsen og brug af bekæmpelsesmiddel, hvor godkendelsen er udløbet.

Naturstyrelsen er ved flere lejligheder blevet gjort opmærksom på, at der bruges bekæmpelsesmidler i strid med godkendelsen for produkterne.

Eksempelvis har midler, der udelukkende er godkendt til musebekæmpelse, været anvendt til rottebekæmpelse og der er brugt midler hvor sidste anvendelsesdato er overskredet eller hvor midlets godkendelse er udløbet.

Autoriserede brugere af bekæmpelsesmidler skal være opmærksomme på:

  • Det er strafbart at bruge bekæmpelsesmidler i strid med godkendelsen.

jf. biocidforordningens artikel 17, stk. 5 samt bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens § 63, stk. 1, nr. 24.

  • Det er strafbart at bruge midler, der ikke har en gyldig godkendelse fra Miljøstyrelsen.

jf. bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens §§ 24, stk. 1 og 63, stk. 1, nr. 9

Det er dog tilladt at sælge midler fra lager i op til seks måneder efter godkendelsesudløb og tilladt at anvende midler i op til seks måneder efter godkendelsesudløb.

  • Det er strafbart at bruge midler hvor sidste anvendelsesdata er overskredet.

jf. bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens §§ 24, stk. 2 og 63, stk. 1, nr. 9.

Naturstyrelsen skal understrege, at ulovlig brug af bekæmpelsesmidler ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne for god rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vil i gentagelsestilfælde risikere, at få frataget sin autorisation (og dermed sit erhverv) i henhold til reglerne i rottebekendtgørelsens § 29.

 

Du kan kontakte konsulenterne hvis der er spørgsmål til meddelelsen.  

John Ejvind Hansen

Konsulent

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf. 7254 2549

Obfuscated Email

Kirsten Søndergaard

Konsulent

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf. 7254 4930

Obfuscated Email

Jørgen Theibel

Konsulent

Naturstyrelsen

Rindumgaards Allé 3

6950 Ringkøbing

Tlf. 7254 3798

Obfuscated Email

Niels Hesthaven Sørensen

Konsulent

Naturstyrelsen

Rindumgaards Allé 3

6950 Ringkøbing

Tlf. 7254 3810

Obfuscated Email

[1] Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bek. nr. 696 af 26. juni 2012

[2] Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Bek. nr. 151 af 18. februar 2014.