Nr. 31 - juli 2010 - Stop for besiddelse af rottegift for ikke autoriserede personer

En ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler nr. 558 af 26. maj 2010 betyder, at det nu ikke længere er tilladt for privat personer uden autorisation til rottebekæmpelse at besidde rottegift.

Allerede i 2000 medførte en stramning af lovgivningen, at det ikke længere var tilladt at sælge rottegift til personer uden autorisation (konsulentmeddelelse nr. 23). Denne stramning blev indført for at undgå resistens mod antikoagulanter hos rotter, idet det kun er de professionelle bekæmpere, der udlægger gift. Forkert anvendt bekæmpelsesmiddel og/eller manglende konsekvens i bekæmpelsesarbejdet vil fremme resistensudviklingen hos rotterne, hvad der i sidste ende kan få alvorlige følger for rottebekæmpelsen i Danmark.

Siden 2000 er forekomsten af resistens hos rotter dog øget, ligesom By- og Landskabsstyrelsen stadig får rapporter om fund af rottegift hos private, selvom det ikke længere er tilladt at sælge eller udlevere rottegift til ikke autoriserede personer.

For yderligere at bremse resistensudviklingen er der med ovennævnte ændring nu indført en yderligere stramning af lovgivningen, så det heller ikke er tilladt at besidde (altså opbevare eller råde over) rottegift, med mindre man har en autorisation.

Den eneste måde, hvorpå rottegift i fremtiden må forefindes på private ejendomme, er, hvis den i forbindelse med rottebekæmpelse er udlagt af kommunens rottebekæmper, eller hvis den i forbindelse med forebyggelse er udlagt af et privat rottebekæmpelsesfirmas bekæmper. I begge tilfælde skal rottegiften være udlagt på en forsvarlig måde, så den ikke udgør en risiko for mennesker eller andre dyr, ligesom der selvfølgelig skal tages hensyn til risikoen for udvikling af resistens.