Nr. 25 - August 2001 - Ny bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter

Den 15. juli 2001 er der trådt en ny bekendtgørelse om rottebekæmpelse i kraft. Der er i forhold til den tidligere bekendtgørelse nr. 562 af 30. juni 1997 sket en del ændringer. De vigtigste ændringer er følgende:

  •          Det er nu bekæmpelsesfirmaet, der skriftligt skal indberette om indgående, ophævede eller ændrede sikringsordninger til kommunen (§ 2, stk. 2). Pligten til indberetning lå tidligere hos grundejeren.
  •          Udfører en kommune rottebekæmpelsen ved hjælp af eget personale, skal der blandt dette også være personer, der er autoriserede.
  •          Rottebekæmpelse i kommunerne må kun foretages af kommunens eget autoriserede personale eller af personalet hos det bekæmpelsesfirma, der har indgået kontrakt med kommunen samt af de autoriserede personer, der har indgået kontrakt om sikringsordninger med rottebekæmpelse. Der skal i sidstnævnte tilfælde altid foreligge en kontrakt, som skal fremvises på kommunens eller tilsynsmyndighedens forlangende (§ 4, stk. 2 og 3).
  •          Landbrugsejendomme i byzone skal – i modsætning til tidligere – også have det halvårlige tilsyn (§ 6, stk.1).
  •          Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de indgåede kontrakter med bekæmpelsesfirmaer overholdes (§ 8).
  •          Kun følgende personer kan få autorisation til at bekæmpe rotter (§12, stk. 1):

Personer, der har minimum 6 måneders ansættelse i en kommunes tekniske forvaltning.

Personer, der minimum har haft 6 måneders ansættelse i kloak- og afløbsbranchen.

Personer, der minimum har 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- og/eller rottebekæmpelse.

  •          Optagelse på autorisationskurset skal ske ved ansøgning. Kun personer fra én af de tre ovennævnte grupper kan optages på kurset (§13, stk. 2). Konsulenterne træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kurset. Afgørelsen kan ikke påklages (§ 17, stk. 5 og § 18, stk. 2).
  •          Relevante dele af dyreværnslovgivningen skal indgå i undervisningen på autorisationskurset.
  •          Gebyrer, som pålægges samtlige faste ejendomme til brug for rottebekæmpelsen, kan kommunalbestyrelsen ikke dispensere fra.
  •          Reglerne om selvhjælpshandlinger og selvhjælpshandlinger uden forudgående påbud er udgået, da reglerne allerede findes i miljøbeskyttelseslovens §§ 69 og 70. Adgangen til at benytte disse fremgangsmåder er der stadig, blot med anden hjemmel.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 23. juni 2001 om bekæmpelse af rotter m.v. kan i sin fulde udstrækning ses på Retsinfo:
www.retsinfo.dk/ 

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email