Nr. 12 - December 1992 - Forbud mod brug af limfælder til bekæmpelse af rotter

Foranlediget af et konkret spørgsmål fra en kommune til Miljøstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse har Statens Skadedyrlaboratorium rettet henvendelse til Det veterinære Sundhedsråd for at få en udtalelse om anvendelse af limfælder til bekæmpelse af rotter.

Med henvisning til dyreværnslovens § 1, der siger:

"§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe."

Udtaler Rådet, at det er af den opfattelse, at salg og anvendelse af limfælder i Danmark er i strid med dyreværnsloven!

Rottekonsulenterne skal derfor anmode kommuner og rottebekæmpelsesfirmaer om, at en eventuel brug af disse fælder straks ophører, således at fældefangst af rotter for fremtiden sker ved hjælp af de mere traditionelle fældetyper.

Konsulent for Jylland

Torben Frode Jensen,
Langdalsvej 38 C,
8220 Brabrand
Tlf. og fax: 8626 2988
E-mail: Obfuscated Email

Konsulent for Øerne

Peter Weile,
Strandgade 29,
1401 København K.
Tlf.: 3266 0325
Fax: 3266 0318
E-mail: Obfuscated Email