Basisanalyser

Naturstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for hvert Natura 2000-område. Basisanalyserne er første trin i planlægningen, og de danner grundlaget for en dialog om de kommende planer og for udarbejdelse af et planforslag. Basisanalyserne blev offentliggjort  den 20. december 2013 og revideret i december 2014. 

Læs notatet om basisanalyser

Basisanalyserne er blevet til på baggrund af landsdækkende og kvalitetssikrede data, som er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal .

Se data til Natura 2000-basisanalyserne 2016-21 (revideret 2014) på et Danmarkskort

Hvad indeholder en basisanalyse?

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for at beskytte.
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden.