Beskyttede naturtyper - § 3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Information om de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

 

Appen for Beskyttet Natur

Appen for Beskyttet Natur giver dig adgang til kort over § 3-registreringen, naturbesigtigelser og kulturminder - mens du er i felten.

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at registrere § 3-områder og andre naturområder og vurdere naturens tilstand.

Administration af § 3

Til brug for kommunernes medarbejdere er her en samlet oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

Pleje af § 3-natur

Information og vejledning om naturpleje for kommuner, rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje, og for landmænd og øvrige, der overvejer at gå i gang med naturpleje. 

Græsning og naturpleje

På denne side findes information om omfanget og kvaliteten af det plejekrævende areal i Danmark. Der er også her, du kan få mere at vide om metoder og erfaringer i forbindelse med græsning og naturpleje både fra Danmark og fra andre lande.

FAQ om § 3-beskyttet natur

Her findes en FAQ over naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet natur

Registrering af § 3-natur opdateres

I 2011-14 blev registreringen af § 3 beskyttet natur opdateret. Her kan du finde et overblik over § 3 registreringerne for de enkelte kommuner og for hele landet.

Billedet fører dig til DinNatur

Din Natur

Din Natur er en gratis tjeneste for alle, der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

Log ind med Nem ID, indtegn de arealer som du ønsker at holde dig opdateret med og modtag mail når der sker ændringer i arealernes § 3 registreringer.

Åbner PDF filen Er der beskyttet natur på din ejendom?

Bliv klogere på de beskyttede naturtyper og find ud af om der er § 3 beskyttet natur på din ejendom i Miljøstyrelsens informationspjece   Er der beskyttet natur på din ejendom?