Beskyttede naturtyper - § 3

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om knap 10 % af Danmarks areal.

Beskyttelse af § 3-naturtyper

Information om de naturtyper, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3: vandløb, søer og vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strand-sumpe.

 

Appen for Beskyttet Natur

Appen for Beskyttet Natur giver dig adgang til kort over § 3-registreringen, naturbesigtigelser og kulturminder - mens du er i felten.

Naturkvalitetsplanlægning

Naturplanlægning er et redskab til at registrere § 3-områder og andre naturområder og vurdere naturens tilstand.

Administration af § 3

Til brug for kommunernes medarbejdere er her en samlet oversigt over links til brug for kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens § 3.

Pleje af § 3-natur

Information og vejledning om naturpleje for kommuner, rådgivere og andre, der er ansvarlige for at tilrettelægge og udføre naturpleje, og for landmænd og øvrige, der overvejer at gå i gang med naturpleje. 

Græsning og naturpleje

På denne side findes information om omfanget og kvaliteten af det plejekrævende areal i Danmark. Der er også her, du kan få mere at vide om metoder og erfaringer i forbindelse med græsning og naturpleje både fra Danmark og fra andre lande.

FAQ om § 3-beskyttet natur

Her findes en FAQ over naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttet natur

Forbud mod gødskning, sprøjtning og omlægning

 Den 1. juli 2022 træder et forbud mod gødskning, sprøjtning eller omlægning på § 3-arealer i kraft jf. naturbeskyttelseslovens § 4, stk. 1.

Billedet fører dig til DinNatur

Din Natur

Din Natur er en gratis tjeneste for alle, der ønsker at holde sig opdateret med den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur.

Log ind med Nem ID, indtegn de arealer som du ønsker at holde dig opdateret med og modtag mail når der sker ændringer i arealernes § 3 registreringer.

Åbner PDF filen Er der beskyttet natur på din ejendom?

Bliv klogere på de beskyttede naturtyper og find ud af om der er § 3 beskyttet natur på din ejendom i Miljøstyrelsens informationspjece   Er der beskyttet natur på din ejendom?