Baltic Pipe

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har indledt miljøvurderingen af Baltic Pipe gasprojektet, som er en mulig ny udbygning af det danske gassystem, der skal transportere norsk produceret naturgas til Danmark og Polen. Det er danske Energinet og polske GAZ-SYSTEM, som er bygherrer for Baltic Pipe.

Baltic Pipe strækker sig fra gasrørledningen Europipe II i den danske del af Nordsøen til det polske rørledningsnet, se kort i afsnit 3. Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år. Til sammenligning kan oplyses, at det samlede danske gasforbrug i 2016 har ligget på 2,6 milliarder kubikmeter.

Projektet består af følgende dele:

  • Rørledning fra Europipe II i Nordsøen og ind til vestkysten af Danmark ved Blåbjerg
  • Rørledning i Jylland fra ilandføringen ved Blåbjerg til modtageterminal Nybro
  • En udbygning af modtageterminalen i Nybro
  • Rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt
  • Rørledning til krydsning af Lillebælt
  • Rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg
  • Anlæg af kompressorstation og transformerstation ved Næstved
  • El-kabeler fra en eller flere eksisterende el-transformerstationer ved Blangslev, Fensmark og Haslev og frem til kompressorstationen
  • Rørledning på Sjælland fra Kongsmark til iland føringen ved den sydøstsjællandske kyst
  • Rørledning over Østersøen fra Sydøstsjælland mod Polen 

Link til projekthjemmesiden 

Inden projektet kan sættes i værk skal det vurderes, hvilken betydning det vil få på miljøet. Dette sker bl.a. gennem udarbejdelse af en miljøkonsekvens­rapport, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017). Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser. Rapporten danner grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse.

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektets dele på land, mens Energistyrelsen er myndighed for anlæggets dele på vand.

Aktuel status for sagen (opdateret d. 9. september 2019)

""

VVM-tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektets anlægsdele på land er offentliggjort den 12. juli 2019.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk), hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med begæring om aktindsigt og bliver offentliggjort, herunder med angivelse af navn, adresse og mailadresse. Høringssvarnotatet bliver offentliggjort sammen med offentliggørelsen af Miljøstyrelsens endelige afgørelse i sagen.

Annonceringer

Endelige tilladelser - Land

Klager til den endelige tilladelse

Høringer

Habitatvurdering mm.

Miljøkonsekvensrapport - Land og vand

Miljøkonsekvensrapport - Land

Kortbilag_miljøkonsekvensrapport (land):

Miljøkonsekvensrapport - Vand

Udkast til tilladelse - Land